Povinně zveřejňované informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Povinně zveřejňované informace podle § 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

1. Úplný oficiální název povinného subjektu:

Kancelář prezidenta republiky

2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost:

Kancelář prezidenta republiky je zřízena zákonem č. 114/1993 Sb., o Kanceláři prezidenta republiky, ve znění pozdějších předpisů, a je organizační složkou státu se samostatnou kapitolou ve státním rozpočtu České republiky.

Kancelář zajišťuje obstarávání věcí spojených s výkonem pravomocí prezidenta republiky stanovených Ústavou České republiky, ústavními zákony a zákony a s protokolárními povinnostmi a veřejnou činností prezidenta republiky.

Kancelář může buď sama vykonávat právo hospodaření k nemovitému majetku České republiky tvořícímu areál Pražského hradu, k zámku Lány a k ostatním nemovitostem tvořícím s nimi jeden funkční celek, pečovat o ně jako o sídlo prezidenta republiky a vykonávat též právo hospodaření k movitým věcem, které souvisejí s těmito nemovitými věcmi historicky nebo funkčně anebo souvisejí s činností Kanceláře, anebo může k plnění těchto úkolů zřizovat příspěvkové organizace. Na základě toho byly k plnění těchto úkolů zřízeny 2 příspěvkové organizace, a to Správa Pražského hradu a Lesní správa Lány.

3. Popis organizační struktury:

4. Kontaktní spojení:

Kontaktní poštovní adresa:

Kancelář prezidenta republiky
Hrad I. nádvoří č. p. 1, Hradčany
119 08 Praha 1

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:

Kancelář prezidenta republiky
Pražský hrad
119 08 Praha 1
vchod z III. hradního nádvoří pod balkonem

Úřední hodiny

 • podání ústní žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (Odbor právní):
  • středa vždy od 09.00 do 13.00 hod.
 • pro přijímání veřejnosti, nejde-li o žádosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (Oddělení styku s veřejností):
  • pondělí-pátek vždy od 9.00 do 15.00 hod.

Úřední hodiny podatelny:

 • pondělí-pátek vždy od 8.00 do 16.00 hodin

Telefonní čísla:

tel. ústředna - 224 371 111
tel. ústředna - 234 301 111
tel. ústředna s mezinárodní předvolbou – 420 234 301 111
faxové číslo - 224 373 300
faxové číslo s mezinárodní předvolbou – 420 224 373 300

Adresa internetové stránky:

www.hrad.cz

Adresa e-podatelny:

zc.darh@atsop

ID datové schránky:

9hjaihw

Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti:

Bezhotovostně:
Česká národní banka,
Na Příkopě 28, Praha 1
č. účtu 19-21921001/0710
variabilní symbol: pořadové číslo žádosti

V hotovosti:
v pokladně Kanceláře prezidenta republiky
Pražský hrad, 119 08 Praha 1
vchod: z III. hradního nádvoří pod balkonem, 3 poschodí, dv. č. 510

Identifikační číslo organizace:

48136000

Daňové identifikační číslo:

povinný subjekt není plátcem DPH

5. Hlavní dokumenty povinného subjektu:

6. Místo a způsob kde se lze obrátit na povinný subjekt s žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů:

Poštovní adresa:

Kancelář prezidenta republiky
Hrad I. nádvoří č. p. 1, Hradčany
119 08 Praha 1

Elektronická adresa (e-podatelna):

zc.darh@atsop

ID datové schránky:

9hjaihw

Místo pro osobní předání písemného podání:

Kancelář prezidenta republiky - podatelna
Pražský hrad
119 08 Praha 1
vchod z III. hradního nádvoří pod balkonem

Způsob podání žádosti o informace a náležitosti:

Postup při vyřizování žádosti:

7. Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu, a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech:

ODVOLÁNÍ - opravný prostředek proti odmítnutí žádosti

Způsob podání odvolání: Písemné podání, a to i prostřednictvím telekomunikačních zařízení Lhůta pro podání odvolání: do 15 - ti dnů ode dne doručení rozhodnutí.

Odvolání může podat žadatel:

 1. jehož žádost o poskytnutí informace byla odmítnuta
 2. jehož žádost byla částečně odmítnuta.

Odvolání musí obsahovat:

 • základní údaje: přesné označení rozhodnutí o odmítnutí informace proti kterému odvolání směřuje (označení číslem jednacím a datem vydání); datum podání žádosti o informace,
 • identifikaci žadatele (odvolatele): fyzická osoba: jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresa bydliště a adresa pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště,
 • právnická osoba: název, identifikační číslo, adresa sídla a adresa pro doručování, liší-li se od adresy sídla; adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa,
 • odůvodnění: v čem žadatel spatřuje porušení zákona, čeho se žadatel domáhá,
 • další podstatné náležitosti odvolání: datum a podpis žadatele.

STÍŽNOST na postup při vyřizování žádosti o informace

Způsob podání stížnosti: písemné podání, a to i prostřednictvím telekomunikačních zařízení.

Lhůta pro podání stížnosti: do 30 - ti dnů ode dne doručení sdělení, nebo odložení věci, nebo od uplynutí lhůty pro poskytnutí informace.

Stížnost může podat žadatel:

 1. který nesouhlasí s vyřízením žádosti,
 2. kterému po uplynutí lhůty pro poskytnutí informace, nebyla poskytnuta informace, nebo mu nebyla předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
 3. kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí
 4. který nesouhlasí s výší úhrady nákladů požadovanou v souvislosti s poskytováním informací, nebo s výší odměny.

Stížnost musí obsahovat:

 • základní údaje: přesné označení postupu Kanceláře, proti kterému stížnost směřuje; datum podání žádosti
 • identifikaci žadatele (stěžovatele): fyzická osoba: jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu nebo,
 • není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresa bydliště a adresa pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště;
 • právnická osoba: název, identifikační číslo, adresa sídla a adresa pro doručování, liší-li se od adresy sídla; adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
 • odůvodnění: v čem žadatel spatřuje porušení zákona, čeho se žadatel domáhá
 • další podstatné náležitosti stížnosti: datum a podpis žadatele.

Adresy pro podání odvolání a stížnosti:

Poštovní adresa:

Kancelář prezidenta republiky
Hrad I. nádvoří č. p. 1, Hradčany
119 08 Praha 1

Elektronická adresa:

zc.darh@atsop *

ID datové schránky:

9hjaihw

*Elektronicky podané odvolání musí být opatřeno uznávaným elektronickým podpisem.
*Elektronicky podaná stížnost nemusí být opatřena uznávaným elektronickým podpisem.

Za stížnost a odvolání ve smyslu zákona bude považováno pouze podání učiněné na adresu e-podatelny uvedenou výše. Podání učiněná na jinou elektronickou adresu nebudou vyřízena.

8. Seznam používaných formulářů:

9. Přehled nejdůležitějších předpisů:

 • ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky
 • zákon č. 114/1993 Sb., o Kanceláři prezidenta republiky, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
 • zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce

K nahlédnutí jsou tyto předpisy k dispozici v příjímacích prostorách povinného subjektu na adrese:

Kancelář prezidenta republiky
Pražský hrad, 119 08 Praha 1
vchod z III. hradního nádvoří pod balkonem

10. Úhrady za poskytování informací

11. Licenční smlouvy

12. Informace uveřejněné podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

13. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů