Zdravice prezidenta republiky poutníkům na Tetíně

18. září 2021

Vážené dámy, vážení pánové,drazí přátelé,

čas se již nachýlil a doba ztišení nastává. Bohoslužba, která se koná na staroslavném Tetíně u příležitosti 1100. výročí mučednické smrti svaté Ludmily, babičky vévody české země a národního patrona svatého Václava, je příležitostí k poděkování. Prožili jsme a prožíváme mnohé strasti, zarmucující události, to je skutečností, ale příliš zapomínáme i na to dobré, čím jsme obdarováváni.

Jsou to kořeny naší státnosti, duchovní dědictví, zosobněné národními světci, významnými osobnostmi, a jejich činy, které přetrvávají, a ze kterých stále čerpáme. Máme příležitost s pokorou se před nimi sklonit, inspirovat se a získat tak více síly.

Svatá Ludmila nám jde příkladem laskavosti, moudrosti a obětování se. Svému vnuku, to mi připomíná, jak nádherné je slovo vnuknout, předala dar čisté víry. I tehdejší svět byl dramatický, a přesto nakonec nezvítězila hrubost, ale právě svatost. Důkazem budiž právě více jak tisíciletá úcta k národním patronům, kteří si vybrali cestu složitou, kteří prošli branou úzkou.

Duchovní linie vede z Tetína na Pražský hrad, který není jen místem, které je spojeno s českými panovníky a prezidenty. Katedrála, kde se můžeme poklonit svatému Václavu, jako centrální duchovní prostor této země spojuje v sobě hodnoty duchovní i národní. Všichni jedno jsme, tvoříme jeden celek, který žije v přítomnosti a hledí do budoucnosti. Prosím, uvědomujme si tuto důležitou skutečnost.

Nevylučujme se navzájem, nenechme působit zlou temnotu, která rozděluje a vede nakonec ke zkáze. Ač názorů různých, mějme na paměti naši národní babičku a její lásku ke svatému Václavu. To je dědictví, které zavazuje. Nerozvazujme tedy vzájemné svazky kvůli pomíjivým úspěchům politickým, profesním nebo osobním. Pohlédněte při bohoslužbě, ale i jindy, na svého souseda. Není tam někdo neznámý, anonymní. Naleznete zde bližního svého.

Nechť tedy tyto slavné okamžiky jsou naší záštitou. Záštitou společného díla, radostí, ale i překonávání obtíží.

„Ať všichni jsou jedno,“ modlí se Kristus podle Janova evangelia. Vyslyšme tato slova naším každodenním bytím.

Děkuji vám všem,

Miloš Zeman
prezident republiky

Miloš Zeman, prezident republiky, Tetín, 18. září 2021