Drobečková navigace


Povinně zveřejňované informace podle § 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Povinně zveřejňované informace podle § 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

1. Úplný oficiální název povinného subjektu:

Správa Pražského hradu

2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost:

Správa Pražského hradu je příspěvkovou organizací Kanceláře prezidenta republiky. Správa Pražského hradu je zřízena Zřizovací listinou č.j. 401.495/1993 ze dne 19.4.1993, s účinností od 1. května 1993 na dobu neurčitou.

1. Předmětem činnosti Správy Pražského hradu je zejména:

 1. vytváření materiálních podmínek a zajištění technického servisu pro výkon ústavních funkcí prezidenta republiky a pro činnost KPR, poskytování výkonů pro Vojenskou kancelář, Hradní stráž a Útvar ochrany prezidenta v případech, kdy tyto složky spolupůsobí při výkonu ústavních funkcí prezidenta republiky a při činnosti KPR,
 2. správa a provoz areálu Pražského hradu a zámku Lány, koncepční, projektová a investiční činnost k zajištění údržby, obnovy a urbanistického, architektonického a stavebně technického rozvoje areálu Pražského hradu a zámku Lány, vytváření koncepce návštěvnického provozu v areálu Pražského hradu a její realizace, zajišťování návštěvnického provozu, vytváření koncepcí a realizaci všestranného kulturního využití areálu Pražského hradu a jeho okolí, hudební a výstavní činnost, poskytování informačních služeb, výkon veškerých práv a povinností spojených s movitým a nemovitým majetkem, ke kterému má SPH právo hospodaření. Souhlasu zřizovatele je třeba k 
  1. prodeji, převodu a vložení nemovitého majetku do majetku jiných subjektů,
  2. nájemní smlouvě na dobu delší tří let,
  3. stavebním úpravám v prostorách užívaných prezidentem republiky, nebo KPR.

Hlavní činnost uvedenou pod písm. a) je SPH povinna plnit přednostně, v potřebném rozsahu a v rámci téže kapitoly státního rozpočtu při plnění předmětu činnosti bez poskytnutí peněžitého plnění.

2. SPH dále může mimo svoji hlavní činnost formou jiné činnosti provozovat zejména:

 1. iniciování společenských a vzdělávacích akcí, kongresů a sympozií, jejich realizaci a zajištění služeb s těmito aktivitami souvisejících,
 2. ediční činnost,
 3. prodej informačních materiálů a předmětů a poskytování průvodcovských služeb,
 4. hostinskou činnost,
 5. využití kapacity prádelny i pro praní, žehlení, mandlování, skládání a dopravu stolního a ložního prádla pro fyzické a právnické osoby.

Jiná činnost nesmí omezit hlavní činnost.

3. Předmětem činnosti SPH je dále údržba a zajišťování provozu nemovitostí (realitní činnost) i u nemovitostí, které nejsou ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví České republiky, pokud jsou součástí areálu národní kulturní památky Pražský hrad (vládní nařízení č. 147/1999 Sb.), nebo mají pro areál Pražského hradu funkční význam.

3. Popis organizační struktury:

4. Kontaktní spojení:

Kontaktní poštovní adresa:

Správa Pražského hradu
Hrad I. nádvoří č. p. 1, Hradčany
119 08 Praha 1

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:

Správa Pražského hradu
Pražský hrad
119 08 Praha 1
vchod z III. hradního nádvoří pod balkonem

Úřední hodiny

 • podání ústní žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (Odbor právní):
  • středa vždy od 09.00 do 13.00 hod.

Úřední hodiny podatelny:

 • pondělí-pátek vždy od 8.00 do 16.00 hodin

Telefonní čísla:

tel. ústředna – 224 371 111
tel. ústředna – 234 301 111
tel. ústředna s mezinárodní předvolbou – 420 234 301 111
faxové číslo – 224 373 300
faxové číslo s mezinárodní předvolbou – 420 224 373 300

Adresa internetové stránky:

www.hrad.cz

Adresa e-podatelny:

zc.darh@atsop

ID datové schránky:

iytkn6b

Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti:

Bezhotovostně:
Komerční banka, a.s.,
č. účtu 86933011/0100
variabilní symbol: pořadové číslo žádosti

V hotovosti:
v pokladně Správy Pražského hradu
Pražský hrad, 119 08 Praha 1
vchod: z III. hradního nádvoří pod balkonem, 3 poschodí, dv. č. 510

Identifikační číslo organizace:

49366076

Daňové identifikační číslo:

povinný subjekt je plátcem DPH

5. Hlavní dokumenty povinného subjektu:

6. Místo a způsob, kde se lze obrátit na povinný subjekt s žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů:

Poštovní adresa:

Správa Pražského hradu
Hrad I. nádvoří č. p. 1, Hradčany
119 08 Praha 1

Elektronická adresa (e-podatelna):

zc.darh@atsop

ID datové schránky:

iytkn6b

Místo pro osobní předání písemného podání:

Správa Pražského hradu – podatelna
Pražský hrad
119 08 Praha 1
vchod z III. hradního nádvoří pod balkonem

Způsob podání žádosti o informace a náležitosti:

Postup při vyřizování žádosti:

7. Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu, a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech:

ODVOLÁNÍ – opravný prostředek proti odmítnutí žádosti

Způsob podání odvolání: Písemné podání, a to i prostřednictvím telekomunikačních zařízení.
Lhůta pro podání odvolání: do 15 - ti dnů ode dne doručení rozhodnutí.

Odvolání může podat žadatel:

 1. jehož žádost o poskytnutí informace byla odmítnuta
 2. jehož žádost byla částečně odmítnuta.

Odvolání musí obsahovat:

 • základní údaje: přesné označení rozhodnutí o odmítnutí informace proti kterému odvolání směřuje (označení číslem jednacím a datem vydání); datum podání žádosti o informace,
 • identifikaci žadatele (odvolatele): fyzická osoba: jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresa bydliště a adresa pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště;
 • právnická osoba: název, identifikační číslo, adresa sídla a adresa pro doručování, liší-li se od adresy sídla; adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
 • odůvodnění: v čem žadatel spatřuje porušení zákona, čeho se žadatel domáhá
 • další podstatné náležitosti odvolání: datum a podpis žadatele.

STÍŽNOST na postup při vyřizování žádosti o informace

Způsob podání stížnosti: písemné podání, a to i prostřednictvím telekomunikačních zařízení Lhůta pro podání stížnosti: do 30 - ti dnů ode dne doručení sdělení, nebo odložení věci, nebo od uplynutí lhůty pro poskytnutí informace.

Stížnost může podat žadatel:

 1. který nesouhlasí s vyřízením žádosti,
 2. kterému po uplynutí lhůty pro poskytnutí informace, nebyla poskytnuta informace, nebo mu nebyla předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
 3. kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí
 4. který nesouhlasí s výší úhrady nákladů požadovanou v souvislosti s poskytováním informací, nebo s výší odměny.

Stížnost musí obsahovat:

 • základní údaje: přesné označení postupu Správy, proti kterému stížnost směřuje; datum podání žádosti,
 • identifikaci žadatele (stěžovatele): fyzická osoba: jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresa bydliště a adresa pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště,
 • právnická osoba: název, identifikační číslo, adresa sídla a adresa pro doručování, liší-li se od adresy sídla; adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa,
 • odůvodnění: v čem žadatel spatřuje porušení zákona, čeho se žadatel domáhá,
 • další podstatné náležitosti stížnosti: datum a podpis žadatele.

Adresy pro podání odvolání a stížnosti:

Poštovní adresa:

Správa Pražského hradu
Hrad I. nádvoří č. p. 1, Hradčany
119 08 Praha 1

Elektronická adresa:

zc.darh@atsop *

ID datové schránky:

iytkn6b

*Elektronicky podané odvolání musí být opatřeno uznávaným elektronickým podpisem.
*Elektronicky podaná stížnost nemusí být opatřena uznávaným elektronickým podpisem.

Za stížnost a odvolání ve smyslu zákona bude považováno pouze podání učiněné na adresu e-podatelny uvedenou výše. Podání učiněná na jinou elektronickou adresu nebudou vyřízena.

8. Seznam používaných formulářů:

9. Přehled nejdůležitějších předpisů:

K fyzickému nahlédnutí jsou tyto předpisy k dispozici v příjímacích prostorách povinného subjektu na adrese:

Správa Pražského hradu
Pražský hrad, 119 08 Praha 1
vchod z III. hradního nádvoří pod balkonem

10. Úhrady za poskytování informací

11. Licenční smlouvy

12. Informace uveřejněné podle § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

13. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů