Povinně zveřejňované informace podle § 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Povinně zveřejňované informace podle § 5 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

1. Název:

Správa Pražského hradu

2. Důvod a způsob založení povinného subjektu, včetně podmínek a principů, za kterých provozuje svoji činnost:

Správa Pražského hradu je příspěvkovou organizací Kanceláře prezidenta republiky. Správa Pražského hradu je zřízena Zřizovací listinou č.j. 401.495/1993 ze dne 19.4.1993, s účinností od 1. května 1993 na dobu neurčitou.

2.1. Předmětem činnosti Správy Pražského hradu je zejména:

 1. vytváření materiálních podmínek a zajištění technického servisu pro výkon ústavních funkcí prezidenta republiky a pro činnost KPR, poskytování výkonů pro Vojenskou kancelář, Hradní stráž a Útvar ochrany prezidenta v případech, kdy tyto složky spolupůsobí při výkonu ústavních funkcí prezidenta republiky a při činnosti KPR,
 2. správa a provoz areálu Pražského hradu a zámku Lány, koncepční, projektová a investiční činnost k zajištění údržby, obnovy a urbanistického, architektonického a stavebně technického rozvoje areálu Pražského hradu a zámku Lány, vytváření koncepce návštěvnického provozu v areálu Pražského hradu a její realizace, zajišťování návštěvnického provozu, vytváření koncepcí a realizaci všestranného kulturního využití areálu Pražského hradu a jeho okolí, hudební a výstavní činnost, poskytování informačních služeb, výkon veškerých práv a povinností spojených s movitým a nemovitým majetkem, ke kterému má SPH právo hospodaření. Souhlasu zřizovatele je třeba k 
  1. prodeji, převodu a vložení nemovitého majetku do majetku jiných subjektů,
  2. nájemní smlouvě na dobu delší tří let,
  3. stavebním úpravám v prostorách užívaných prezidentem republiky, nebo KPR.

Hlavní činnost uvedenou v bodě 1 je SPH povinna plnit přednostně, v potřebném rozsahu a v rámci téže kapitoly státního rozpočtu při plnění předmětu činnosti bez poskytnutí peněžitého plnění.

2.2. SPH dále může mimo svoji hlavní činnost formou jiné činnosti provozovat zejména:

 1. iniciování společenských a vzdělávacích akcí, kongresů a sympozií, jejich realizaci a zajištění služeb s těmito aktivitami souvisejících,
 2. ediční činnost,
 3. prodej informačních materiálů a předmětů a poskytování průvodcovských služeb,
 4. hostinskou činnost,
 5. využití kapacity prádelny i pro praní, žehlení, mandlování, skládání a dopravu stolního a ložního prádla pro fyzické a právnické osoby.

Jiná činnost nesmí omezit hlavní činnost.

2.3. Předmětem činnosti SPH je dále údržba a zajišťování provozu nemovitostí (realitní činnost) i u nemovitostí, které nejsou ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví České republiky, pokud jsou součástí areálu národní kulturní památky Pražský hrad (vládní nařízení č. 147/1999 Sb.), nebo mají pro areál Pražského hradu funkční význam.

3. Organizační struktura:

4. Kontaktní spojení:

4.1 Kontaktní poštovní adresa:

Správa Pražského hradu
Hrad I. nádvoří č. p. 1, Hradčany
119 08 Praha 1

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:

Správa Pražského hradu
Hrad I. nádvoří č. p. 1, Hradčany
119 08 Praha 1
vchod z III. hradního nádvoří pod balkonem

4.3 Úřední hodiny:

 • pro podání ústní žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (Odbor právní):
  • středa vždy od 09.00 do 13.00 hod.

Úřední hodiny podatelny:

 • pondělí-pátek vždy od 8.00 do 16.00 hodin

4.4 Telefonní čísla:

tel. ústředna – 224 371 111
tel. ústředna – 234 301 111
tel. ústředna s mezinárodní předvolbou – +420 234 301 111
faxové číslo – 224 373 300
faxové číslo s mezinárodní předvolbou – +420 224 373 300

4.5 Adresa internetové stránky:

www.hrad.cz

4.6 Adresa podatelny:

Adresa podatelny pro doručování dokumentů v listinné podobě, která je současně adresou pro doručování dokumentů v elektronické podobě doručovaných na technických nosičích dat:

Správa Pražského hradu
Hrad I. nádvoří č. p. 1, Hradčany
119 08 Praha 1

Správa Pražského hradu přijímá dokumenty na technických nosičích dat typu nepřepisovatelných CD a DVD. 

4.7 Elektronická adresa podatelny:

zc.darh@atsop

4.8 Datová schránka:

ID datové schránky: iytkn6b

5. Případné platby lze poukázat:

Bankovní spojení pro všechny v úvahu připadající platby od veřejnosti:

Bezhotovostně:
Česká národní banka,
Na Příkopě 28, Praha 1
č. účtu 10006-86933011/0710
variabilní symbol: spisové číslo žádosti

V hotovosti:
v pokladně Správy Pražského hradu
Hrad I. nádvoří č. p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1
vchod: z III. hradního nádvoří pod balkonem, 3. poschodí, dv. č. 510

6. IČO: 

49366076

7. Plátce daně z přidané hodnoty:

CZ49366076

povinný subjekt je plátcem DPH 

8. Dokumenty:

 8.1 Seznam hlavních dokumentů:

8.2 Rozpočet:

9. Žádosti o informace:

Místo a způsob, kde se lze obrátit na povinný subjekt s žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů:

Poštovní adresa:

Správa Pražského hradu
Hrad I. nádvoří č. p. 1, Hradčany
119 08 Praha 1

Elektronická adresa (e-podatelna):

zc.darh@atsop

ID datové schránky:

iytkn6b

Místo pro osobní předání písemného podání:

Správa Pražského hradu – podatelna
Hrad I. nádvoří č. p. 1, Hradčany
119 08 Praha 1
vchod z III. hradního nádvoří pod balkonem

Způsob podání žádosti o informace a náležitosti:

Postup při vyřizování žádosti:

Místo, lhůta a způsob, kde lze podat opravný prostředek proti rozhodnutí povinného subjektu, a to včetně výslovného uvedení požadavků, které jsou v této souvislosti kladeny na žadatele, jakož i popis postupů a pravidel, která je třeba dodržovat při těchto činnostech:

ODVOLÁNÍ – opravný prostředek proti odmítnutí žádosti

Způsob podání odvolání: Písemné podání, a to i prostřednictvím telekomunikačních zařízení.
Lhůta pro podání odvolání: do 15 - ti dnů ode dne doručení rozhodnutí.

Odvolání může podat žadatel:

 1. jehož žádost o poskytnutí informace byla odmítnuta
 2. jehož žádost byla částečně odmítnuta.

Odvolání musí obsahovat:

 • základní údaje: přesné označení rozhodnutí o odmítnutí informace proti kterému odvolání směřuje (označení číslem jednacím a datem vydání); datum podání žádosti o informace,
 • identifikaci žadatele (odvolatele): fyzická osoba: jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresa bydliště a adresa pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště;
 • právnická osoba: název, identifikační číslo, adresa sídla a adresa pro doručování, liší-li se od adresy sídla; adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa.
 • odůvodnění: v čem žadatel spatřuje porušení zákona, čeho se žadatel domáhá
 • další podstatné náležitosti odvolání: datum a podpis žadatele.

STÍŽNOST na postup při vyřizování žádosti o informace

Způsob podání stížnosti: písemné podání, a to i prostřednictvím telekomunikačních zařízení Lhůta pro podání stížnosti: do 30 - ti dnů ode dne doručení sdělení, nebo odložení věci, nebo od uplynutí lhůty pro poskytnutí informace.

Stížnost může podat žadatel:

 1. který nesouhlasí s vyřízením žádosti,
 2. kterému po uplynutí lhůty pro poskytnutí informace, nebyla poskytnuta informace, nebo mu nebyla předložena konečná licenční nabídka a nebylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti,
 3. kterému byla informace poskytnuta částečně, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí
 4. který nesouhlasí s výší úhrady nákladů požadovanou v souvislosti s poskytováním informací, nebo s výší odměny.

Stížnost musí obsahovat:

 • základní údaje: přesné označení postupu Správy, proti kterému stížnost směřuje; datum podání žádosti,
 • identifikaci žadatele (stěžovatele): fyzická osoba: jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresa bydliště a adresa pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště,
 • právnická osoba: název, identifikační číslo, adresa sídla a adresa pro doručování, liší-li se od adresy sídla; adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa,
 • odůvodnění: v čem žadatel spatřuje porušení zákona, čeho se žadatel domáhá,
 • další podstatné náležitosti stížnosti: datum a podpis žadatele.

Adresy pro podání odvolání a stížnosti:

Poštovní adresa:

Správa Pražského hradu
Hrad I. nádvoří č. p. 1, Hradčany
119 08 Praha 1

Elektronická adresa:

zc.darh@atsop *

ID datové schránky:

iytkn6b

*Elektronicky podané odvolání musí být opatřeno uznávaným elektronickým podpisem.
*Elektronicky podaná stížnost nemusí být opatřena uznávaným elektronickým podpisem.

Za stížnost a odvolání ve smyslu zákona bude považováno pouze podání učiněné na adresu e-podatelny uvedenou výše. Podání učiněná na jinou elektronickou adresu nebudou vyřízena.

Seznam používaných formulářů:

10. Příjem podání a podnětů:

 Místo a způsob, kde se lze obrátit na povinný subjekt s písemnou žádostí, stížností, návrhem, podnětem nebo jiným dožádáním:

Poštovní adresa:

Správa Pražského hradu
Hrad I. nádvoří č. p. 1, Hradčany
119 08 Praha 1

Elektronická adresa (e-podatelna):

zc.darh@atsop

ID datové schránky:

iytkn6b

Místo pro osobní předání písemného podání a podnětů:

Správa Pražského hradu – podatelna
Hrad I. nádvoří č. p. 1, Hradčany
119 08 Praha 1
vchod z III. hradního nádvoří pod balkonem

Portál veřejné správy

K vyřízení žádostí, stížností, návrhů, podnětů nebo jiných dožádání je možné využít postupu zveřejněného Ministerstvem   vnitra ČR na portálu veřejné správy.

 https://portal.gov.cz/obcan/

Portál veřejné správy je nejjednodušší cesta k informacím a službám celé veřejné správy. Na jednom místě je zde možné nalézt zveřejňované a veřejně přístupné informace veřejné správy včetně zákonů, formulářů elektronického podání, Czech POINT@home, Národního katalogu otevřených dat, Registru smluv, návodů na řešení všech životních situací ve vztahu k orgánům veřejné moci a seznamu datových stránek. Součástí portálu je i přímý přístup do uživatelského portálu datových schránek a na informační stránky Czech POINTu.

Portál je svým zaměřením určen pro širokou veřejnost, státní správu a samosprávu, státní i soukromé organizace včetně podnikatelů, živnostníků a cizinců. Tomuto dělení odpovídá i struktura nabízených informací. Portál je rozdělen na čtyři informační sekce pro občany, pro podnikatele, pro cizince a pro orgány veřejné správy.

V části Služby pro orgány veřejné moci jsou umístěny návody a formuláře, pomocí kterých mohou úřady samy zajistit publikování určitých typů informací v rámci Portálu veřejné správy (dále jen „PVS“). Ministerstvo vnitra, tedy správce PVS, pouze zajišťuje technickou funkcionalitu, která slouží k víceméně automatizovanému dodání a publikaci obsahu.

Životní situace 

Životní situace jsou strukturované popisy řešení úkonů ve vztahu ke státní správě. Jednotlivé popisy mají přesně danou strukturu, kterou při zveřejnění zadává a za správnost návodu odpovídá vždy uvedená instituce. Kromě popisu samotné životní situace je u každého záznamu uveden odkaz na stránku úřadu nebo instituce v rámci Portálu veřejné správy, kde lze nalézt všechny ostatní životní situace, které daný úřad publikoval a také seznam všech dalších publikovaných informací včetně elektronických formulářů, které daná instituce připravila pro elektronické podání.

Věstníky

Věstníky jsou publikační sbírky předpisů a metodických pokynů vydávané ústředními správními orgány a dalšími institucemi v souladu s § 4 odst. 2 písm. h) a § 5 odst. 3 zákona č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy. V rámci Portálu veřejné správy jsou věstníky vydávány a jsou k dispozici ke stažení ve formátu PDF. Každý věstník obsahuje informaci o tom, která instituce jej zveřejnila a od kterého data je předpis nebo metodický pokyn účinný.

Povinně zveřejňované informace - jedná se o informace, které jsou zveřejňovány jednotlivými orgány veřejné správy na základě různých legislativních předpisů.

Formuláře elektronického podání – Každý orgán veřejné moci může na portále zveřejnit elektronický formulář, prostřednictvím kterého mohou občané, podnikatelé nebo firmy provést podání vůči konkrétnímu orgánu prostřednictvím datové schránky.

Zákony - umožňují vyhledávání informací v databázi legislativních norem a zákonů právního informačního systému ASPI.

Seznam držitelů datových schránek – integrální součást informačního systému datových schránek (viz § 14b zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů), který je zároveň integrován s PVS. Obsahuje aktuální údaje o držitelích datových schránek. Obsahuje základní identifikační údaje pro všechny aktuálně zpřístupněné datové schránky s výjimkou těch fyzických osob, které požádaly o vymazání z tohoto seznamu. U datových schránek orgánů veřejné moci je navíc publikována řada doprovodných informací, např. o struktuře organizace, úředních hodinách, atd.

 Otevřená data – tato sekce obsahuje Národní katalog otevřených dat, který obsahuje otevřené datové sady zveřejněné jednotlivými orgány veřejné správy v ČR a Registr smluv.

 Portál veřejné správy vznikl na základě zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy.

11. Předpisy:

11.1 Nejdůležitější požívané předpisy:

 • Zák. č. 1/1993 Sb. Ústavní zákon České národní rady Ústava České republiky ve znění pozdějších ústavních zákonů
 • Zák. č. 114/1993 Sb., Zákon o Kanceláři prezidenta republiky, ve znění pozdějších předpisů
 • Zák. č. 106/1999 Sb., Zákon o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • Zák. č. 141/1961 Sb., Trestní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zák. č. 412/2005 Sb., Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů
 • Zák. č. 134/2016 Sb., Zákon o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
 • Zák. č. 110/2019 Sb., Zákon o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zák. č. 150/2002 Sb., Soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů
 • Zák. č. 500/2004 Sb., Správní řád, ve znění pozdějších předpisů
 • Zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • Zák. č. 219/2000 Sb., Zákon o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zák. č. 218/2000 Sb., Rozpočtová pravidla, ve znění pozdějších předpisů
 • Zák. č. 563/1991 Sb., Zákon o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
 • Zák. č. 297/2016 Sb., Zákon o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů

K nahlédnutí jsou tyto předpisy k dispozici v příjímacích prostorách povinného subjektu na adrese:

Správa Pražského hradu
Hrad I. nádvoří č. p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1
vchod z III. hradního nádvoří pod balkonem

11.2 Vydané právní předpisy:

Právní předpisy v rámci věcné působnosti povinného subjektu vydány nebyly. 

12. Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací:

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací – v případě stížnosti:

 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací za poslední dva roky (k 1. 1. 2021) vydáno nebylo.

13. Licenční smlouvy

13.1 Vzory licenčních smluv:

13.2 Výhradní licence:

 Povinný subjekt neuzavřel žádnou licenční smlouvu upravující výhradní licenci.

14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů: