Ředitel příspěvkové organizace Lesní správa Lány

24. listopadu 2022

Kancelář prezidenta republiky

vyhlašuje 

výběrové řízení na obsazení funkce ředitele příspěvkové organizace
Lesní správa Lány, příspěvková organizace Kanceláře prezidenta republiky
se sídlem Lesní 140, 270 61 Lány

 

Požadavky na kandidáta:

 • ukončené vysokoškolské vzdělání
 • minimálně 8 let odborné praxe; zaměření na oblast lesnictví, lesního hospodářství, myslivosti, krajinářství, ochrany přírody apod. výhodou
 • alespoň dva roky působení ve vedoucí pozici
 • organizační a řídící předpoklady, komunikativnost
 • bezúhonnost, svéprávnost
 • přehled o právních předpisech týkajících se problematiky příspěvkových organizací
 • znalost cizích jazyků výhodou

Náležitosti přihlášky:

 • strukturovaný profesní životopis
 • motivační dopis
 • kopie dokladu o nejvyšším ukončeném vzdělání 
 • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
 • čestné prohlášení o svéprávnosti podle § 15 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb.
 • lustrační osvědčení a čestné prohlášení podle § 4 zákona č. 451/1991 Sb. (nepředkládají osoby narozené po 1. prosinci 1971)
 • návrh strategie řízení Lesní správy Lány a plán její další činnosti, s přihlédnutím k úkolům organizace a potřebám lesního hospodářství a myslivosti

Finanční ohodnocení a benefity odpovídají významnosti, obsahu a rozsahu obsazované pozice.

Předpokládaný nástup do funkce je dne 1. ledna 2023.

Přihlášky doručte do 9. prosince 2022 na adresu Kancelář prezidenta republiky, Hrad I. nádvoří č. p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1, v zalepené obálce označené slovy „Výběrové řízení na pozici ředitel LSL – neotevírat“, a to 

 • prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo 
 • osobně do podatelny Kanceláře prezidenta republiky – osobní doručení je možné pouze v pracovní dny pondělí až pátek od 8:00 do 16:30 hodin.

Kontaktní osoba: Stindl Jan, tel.: +420224373515, e-mail: [email protected] 

 

 

 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.