Ke stavu řízení o vlastnictví ke Katedrále sv. Víta po rozhodnutí Nejvyššího soudu z 28. 7. 2005

7. října 2005

Nejnovější vývoj ve sporu o určení vlastnictví ke Katedrále sv. Víta se týká jen toho, kdo jsou žalující subjekty. To je pouze otázka procesní, a příliš se nedotýká podstaty sporu. V r. 1992 bylo zahájeno řízení vedené u Obvodního soudu v Praze 1 pod sp. zn. 13 C 544/92, v němž se celkem 4 žalobci domáhali určení, že určité nemovitosti (nejen Katedrála, a všechny tyto nemovitosti jsou součástí chráněné oblasti Pražského hradu) jsou nepřetržitě v jejich vlastnictví, a tudíž se nikdy nestaly vlastnictvím republiky. Tito čtyři žalobci se nazývali: Metropolitní kapitula u sv. Víta v Praze, Katolický kostel Všech svatých, Katolický metropolitní kostel u sv. Víta, Pražská proboštská benefice Metropolitního dómu.

Od r. 1990 soustavně probíhá snaha o ujasnění a upevnění právního postavení církví a náboženských společností. Její součástí bylo i přijetí zákona č. 3/2002 Sb., zákon o církvích a náboženských společnostech. Ten nabyl účinnosti dnem vyhlášení, tedy 7. 1. 2002. Nějakým způsobem řešil existenci těch právnických osob, které jsou označovány za církevní - takovými jsou všichni shora jmenovaní původní žalobci. Ve svém přechodném ustanovení logicky a správně stanovil, že právnické osoby registrované podle dosavadních předpisů (tedy předpisů z r. 1991) se ke dni účinnosti nového zákona uznávají za právnické osoby evidované podle nových předpisů. To znamená že existují i nadále.

To v konkrétním řízení vyvolalo následující situaci: Tři ze čtyř žalobců (Katolický kostel Všech svatých, Katolický metropolitní kostel u sv. Víta, Pražská proboštská benefice Metropolitního dómu) nebyli k 7. 1. 2002 registrováni, takže ani nemohli přejít do evidence podle nového předpisu, tudíž právně neexistují.

Proto Obvodní soud pro Prahu 1 dne 29. 7. 2003 rozhodl, že řízení se zastavuje pokud jde o tyto tři žalobce. To prakticky znamenalo, že u některých z předmětných nemovitostí není žalobce, vlastnictví republiky by tedy, pokud jde o tyto nemovitosti, zůstalo nesporné už z procesních důvodů. Naopak právně existuje Metropolitní kapitula u sv. Víta v Praze, takže řízení by se nadále vedlo jen s ní, a jeho předmětem by byly už jen ty nemovitosti, u nichž sama Metropolitní kapitula u sv. Víta v Praze tvrdí své vlastnictví; to je právě Katedrála.

Poté co toto nastalo a soud v červenci 2003 takto rozhodl, církev následně vystoupila s tvrzením jiné skutečnosti: Dne 25. 3. 2004 oznámila, že ve skutečnosti už rozhodnutím pražského arcibiskupa z 27. 4. 2001, účinným k 1. 5. 2001, svoje dotyčné právnické osoby zfůzovala tímto způsobem: Katolický metropolitní kostel u sv. Víta a Pražská proboštská benefice Metropolitního dómu byly sloučeny s Metropolitní kapitulou u sv. Víta v Praze, která je jejich právním nástupcem. Katolický kostel Všech svatých byl sloučen s Kolegiátní kapitulou Všech svatých na Hradě pražském, která je zase jeho právním nástupcem.

Této verzi je třeba rozumět takto: Tři žalobci(Katolický kostel Všech svatých, Katolický metropolitní kostel u sv. Víta, Pražská proboštská benefice Metropolitního dómu) neexistují ne proto, že by zanikli v důsledku změny právního předpisu, resp. v důsledku zrušení určité evidence tzv. historických právnických osob, k níž došlo 21. 12. 2001. Neexistují už od 1. 5. 2001, protože v tento den, kdy ještě existovali, byli zfůzováni do jiných subjektů, které si svoji existenci zachovaly až do současnosti. Cestou právního nástupnictví tedy v květnu 2001 došlo ke změně účastníků řízení na straně žalobců, jen soud a žalovaný stát se o tom mohl dozvědět až v březnu 2004.

Obvodní soud toto uznal a 7. 7. 2004 rozhodl, že řízení pokračuje se dvěma žalobci, tedy s Metropolitní kapitulou u sv. Víta v Praze a s Kolegiátní kapitulou Všech svatých na Hradě pražském.

Městský soud v Praze toto rozhodnutí v odvolacím řízení potvrdil dne 30. 9. 2004, rovněž tak Nejvyšší soud, který dne 28. 7. 2005 zamítl dovolání. Nyní je tedy definitivně rozhodnuto, že stále totéž řízení u Obvodního soudu pro Prahu 1 (sp. zn. 13 C 544/92) bude pokračovat se dvěma žalobci, z nichž jeden - Metropolitní kapitula u sv. Víta v Praze - je v řízení od počátku, nyní uplatňuje požadavek na nějaké nemovitosti navíc než tomu bylo původně; druhý žalobce - Kolegiátní kapitula Všech svatých na Hradě pražském - je v řízení nový, a uplatňuje vlastnictví k nemovitostem, u nichž vlastnictví původně tvrdil někdo jiný. V součtu se ovšem jedná stále o tytéž nemovitosti v chráněné oblasti Pražského hradu.

Nyní tedy Metropolitní kapitula u sv. Víta v Praze požaduje chrám sv. Víta, souvislý komplex domů ve Vikářské ulici až na Jiřské náměstí (č.p. 40, 339, 38, 37, 35, 31, 36 a 34) a věž Mihulku s přilehlou zahradou. Kolegiátní kapitula Všech svatých na Hradě pražském požaduje kapli Všech svatých, která je na Jiřském náměstí, stavebně spojena s královským palácem.

Jan Bárta, ředitel Odboru legislativy a práva