Dopis Lesní správy Lány poslancům Parlamentu ČR

1. listopadu 2022

Náměstkyně ředitele Lesní správy Lány paní Ivana Pokorná odeslala dne 1. listopadu 2022 dopis členům Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, ve kterém upozorňuje na vážné důsledky rozhodnutí o snížení rozpočtu. Kancelář prezidenta republiky bere tuto důležitou informaci na vědomí.

Vážený pane poslanče, vážená paní poslankyně,

dovolte, abych Vás zdvořile oslovila s informací týkající se konkrétních dopadů rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na činnost Lesní správy Lány. Ta je přes sto let nejen spojena s úřadem prezidenta republiky, ale především představuje unikátní kulturní, hospodářský, vzdělávací a krajinotvorný subjekt.

Rozpočet Lesní správy Lány se rozhodnutím Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky na základě návrhu poslanců Šimona Hellera, Jakuba Michálka, Pavla Klímy, Pavla Žáčka a Ondřeje Lochmana náhle sníží o 30 milionů korun. Konstatuji, že tento návrh byl předložen bez znalosti hospodaření Lesní správy Lány a celkové problematiky lesního hospodářství. Marně jsme upozorňovali na nesystémovost návrhu a rizika s tím spojená.

Správci obory, která má vysokou historickou a užitkovou hodnotu, jsou tak nuceni v důsledku rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky přistoupit k razantním krokům. V oboře v současné době žije přes 1300 kusů divoké zvěře (jelen sika japonský, jelen sika Dybowského, jelen evropský, daněk evropský, muflon a prase divoké). Zajistit takovému množství zvěře potravu na zimu je za současné situace nemožné. Početní stav chované zvěře proto musíme redukovat. Musí dojít k vynucenému odlovu přibližně třetiny zvěře, přestože jsou zde v chovu výhradně zdravé a silné kusy.

Nedostatek finančních prostředků bude mít dále zásadní dopad na nemožnost zajištění dostatečného množství sadebního materiálu pro obnovu pokalamitních holin vzniklých vlivem celoevropské kůrovcové kalamity a dlouhodobým suchem. Výše uvedeným pak dojde k porušení Zákona O lesích č. 289/1995 Sb. a jeho prováděcích vyhlášek, zejména povinností vlastníků lesa zalesnit holiny do dvou let od jejich vzniku a následně zajistit proti škodám do pěti let po zalesnění.

Ztrácíme rozpočtové krytí pro řadu akcí, které byly odpovědně naplánovány s důrazem na skutečné provozní potřeby Lesní správy Lány. Jde o rekonstrukci části krmného centra na Šancích v Lánské oboře, rekonstrukci hájovny Šubrt č. p. 354, rekonstrukci oborního plotu v lokalitě Píně – Brejl, rekonstrukci cesty Pivovarská a akce v rámci rekonstrukce a revitalizace vodních nádrží.


Naplňování aktivit široké laické i odborné veřejnosti koncentrovaných v ukázkové obůrce Lánské obory, včetně lesnické pedagogiky pro školky a školy, nebude z nedostatku finančních prostředků možné a dojde k uzavření obůrky.

V neposlední řadě dojde k ohrožení funkcí Lesní správy Lány při možných krizových situacích a živelních pohromách. Nejsme státní úřad a na naše hospodaření mají zásadní vliv klimatické podmínky. Na vzniklé situace musíme reagovat bezprostředně. Bez dostatečné finanční rezervy připravené k okamžitému použití je to vyloučené.

Dochází tak ke znehodnocení mnohaleté práce desítek zaměstnanců Lesní správy Lány. Situace je o to smutnější, že bude další dlouhá léta trvat, než se škody napraví. O této věci jsem informovala zřizovatele s tím, že nikdo z našich zaměstnanců nesmí být v budoucnu činěn odpovědným za škody na státním majetku a hospodaření Lesní správy Lány, které vzniknou v důsledku rozhodnutí Poslanecké sněmovny.

Ivana Pokorná
náměstkyně ředitele Lesní správy Lány