Právní rozbor: Nepropůjčení státního vyznamenání

23. března 2021

Současná epidemiologická situace, během které muselo v minulém roce dojít ke zrušení tradičního ceremoniálu udílení státních vyznamenání prezidentem republiky, přináší každým dnem všem veřejným institucím nové situace a právní otázky z nich vycházející. Z tohoto důvodu došlo k právnímu rozboru vzhledem k oznámenému nepropůjčení státního vyznamenání – Řádu T. G. Masaryka JUDr. Pavlu Rychetskému.

Postup k propůjčení státního vyznamenání má, po výběru osob navržených k propůjčení státního vyznamenání, provedeném prezidentem republiky, dvě fáze:

a) v první fázi je rozhodnutí prezidenta republiky o propůjčení státního vyznamenání určité osobě zasláno ke kontrasignaci předsedovi vlády (čl. 63 Ústavy ČR); toto rozhodnutí kontrasignací nabývá platnosti a zakládá právo prezidenta republiky určité osobě státní vyznamenání propůjčit (toto právo je kromě čl. 63 odst. 1 písm. h) Ústavy ČR, upraveno i ustanovením § 7 zákona č. 157/1994 Sb., o státních vyznamenáních České republiky). Otázkou je, zda toto rozhodnutí zakládá i povinnost státní vyznamenání propůjčit. Kromě toho, že toto rozhodnutí musí být ke své platnosti kontrasignováno, zákon žádná procesní pravidla pro ně nestanoví. Toto kontrasignované rozhodnutí se nikomu nezasílá, je pouze podmínkou k uskutečnění druhé fáze k propůjčení státního vyznamenání a závisí na prezidentu republiky, zda toto rozhodnutí pro propůjčení státního vyznamenání využije či nikoliv (jde to přirovnat např. k postupu při jmenování soudce Ústavního soudu, k němuž je třeba souhlasu Senátu; i v tomto případě platí, že i když Senát s kandidátem souhlas vysloví, prezident republiky jej nemusí soudcem Ústavního soudu jmenovat);

b) ve druhé fázi dochází k odevzdání a převzetí insignie vyznamenání (řádový odznak a další náležitosti) a listiny osvědčující propůjčení státního vyznamenání. Státním vyznamenáním je právě insignie a komu není státní vyznamenání odevzdáno, resp. je nepřevezme, není státním vyznamenáním vyznamenán.

V minulosti byly takové případy, kdy sice bylo rozhodnutí o propůjčení nebo udělení státního vyznamenání kontrasignováno, ale státní vyznamenání propůjčeno nebo uděleno nebylo, neboli toto rozhodnutí nebylo naplněno (např. rozhodnutí prezidenta republiky V. Havla, kontrasignované předsedou vlády Josefem Tošovským, které předpokládalo udělit k řádovému dni 28. 10. 1998 státní vyznamenání Helmutu Zilkovi, nebo nebylo naplněno kontrasignované rozhodnutí prezidenta republiky, které předpokládalo propůjčit k řádovému dni 28. 10. 2013 státní vyznamenání Vladimíru Mišíkovi).

Závěr

Z uvedeného vyplývá, že pokud JUDr. Pavlu Rychetskému není státní vyznamenání předáno a on je nepřevezme, není státním vyznamenáním vyznamenán, přičemž pro nevyužití kontrasignovaného rozhodnutí v tomto směru není žádná právní překážka.

Odbor tiskový Kanceláře prezidenta republiky