Prezident republiky podepsal zákony

18. července 2013 , Praha

Prezident republiky Miloš Zeman podepsal ve čtvrtek dne 18. července 2013 těchto deset zákonů:

Prezident republiky Miloš Zeman podepsal ve čtvrtek dne 18. července 2013 těchto deset zákonů:

1. zákon ze dne 20. června 2013 o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh;

Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie centrální evidenci kontroly uvádění nezákonně vytěženého dřeva a dřevařských výrobků vyrobených z tohoto dřeva na trh hospodářskými subjekty, stanoví působnost a pravomoc orgánů státní správy v oblasti uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh a sankce za správní delikty v oblasti uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh.

2. zákon ze dne 20. června 2013, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony;

Cílem zákona je odstranění některých nekompatibilit zákona s evropskou legislativou. Ty jsou opakovaně kritizovány v konvergenčních zprávách Evropské komise i Evropské centrální banky. Dochází také ke zpřesnění právní úpravy týkající se výkaznictví a statistiky.

3. zákon ze dne 20. června 2013, kterým se mění zákon č. 377/2005 Sb., o doplňkovém dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů;

Zákon transponuje do našeho práva některá ustanovení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/89/EU, pokud jde o doplňkový dozor nad finančními subjekty ve finančním konglomerátu.

4. zákon ze dne 20. června 2013 o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem);

Zákon nově reguluje oblast nakládání s věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům. Zaměřuje se na povinnosti osob, které nakládají s bezpečnostním materiálem a způsob zabezpečení tohoto materiálu.

5. zákon ze dne 21. června 2013, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů;

Zákonem se promítají požadavky práva Evropské unie do českého právního řádu ve více oblastech ochrany veřejného zdraví. K výrazným změnám koncepčního charakteru nedochází.

6. zákon ze dne 21. června 2013, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů;

Novela zákona upravuje jeden z nástrojů podpory vývozu, a to dorovnání úrokových rozdílů. Komerční banky tak budou moci poskytovat zvýhodněné úvěry pro financování vývozu, které budou zařazeny do systému dorovnávání úrokových rozdílů.

7. zákon ze dne 21. června 2013, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů;

Novela zákona má zamezit přiznání platu, náhrady výdajů a naturálního plnění poslancům nepodmíněně odsouzeným za úmyslný trestný čin.

8. zákon ze dne 26. června 2013, kterým se mění zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 148/2003 Sb., o konzervaci a využívání genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů), ve znění pozdějších předpisů;

Jde o technickou implementační normu, která má zabezpečit zachování evropské úrovně lesnické genetiky. Má jednotlivým zúčastněným subjektům zjednodušit administrativu, aniž by utrpěla celková kvalita nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin.

9. zákon ze dne 26. června 2013, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů;

Zákon umožní zavedení tzv. analytického principu zjišťování ovlivnění řidičů návykovými látkami – drogami, který vychází z lékařského poznatku, že u některých často zneužívaných návykových látek lze jasně specifikovat od jakého množství návykové látky v těle řidiče lze na něj pohlížet jako na ovlivněného danou návykovou látkou.

10. zákon ze dne 26. června 2013, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Novela se týká kontroly distribuce pohonných hmot. Pomocí nově zaváděných regulačních opatření má dojít k eliminaci trestné činnosti páchané v přímé souvislosti s obchodem s pohonnými hmotami. Údajně stát v této sféře přichází ročně na daňových únicích o 5 až 8 miliard Kč.

Hana Burianová, tisková mluvčí

zpět na seznam zpráv