Prezident republiky přijal ústavní činitele ČR

23. února 2021

Prezident republiky Miloš Zeman přijal v úterý dne 23. února 2021 na Pražském hradě ústavní činitele České republiky. Setkání proběhlo za účasti prezidenta republiky, předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, předsedy vlády, ministra zahraničních věcí, ministra obrany a ministra vnitra, aby jednali o těchto zejména zahraničněpolitických tématech:

Rozhodnutí Ústavního soudu
NÚČ diskutovali o aktuální politické situaci ve světle nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 44/17 ze dne 3. února 2021. Rozhodnutí ústavního soudu označili za potencionální destabilizaci české politické situace vzhledem k tomu, že byl zrušen volební zákon v průběhu volební kampaně.

COVID-19 a mezinárodní dopady
NÚČ konstatovali vážný a trvající stav pandemie COVID-19, dále komplikovaný šířením výrazně nakažlivějších mutací viru SARS-CoV-2. Ke zvládnutí pandemie v ČR jsou nadále nutná celospolečenská opatření a odpovědný přístup veřejnosti i politické scény.

Jedním ze zlomových kroků je očkování, jež všichni NÚČ plně podporují a kategoricky odsuzují šíření zavádějících, lživých či jinak manipulativních informací. Takové informace je třeba systematicky odhalovat, veřejně identifikovat a vyvracet. Vzhledem k dobrovolnosti očkování je nezbytné získat pro něj důvěru široké veřejnosti, bez níž není možné dosáhnout potřebné cílové proočkovanosti populace cca 70 procent. Předpokladem důvěry je objektivní a srozumitelné informování veřejnosti o používaných vakcínách, především o jejich bezpečnosti a účinnosti podložených vědecky ověřenými, objektivními a důvěryhodnými daty. NÚČ zdůrazňují, že schvalovací proces Evropské komise založený na doporučení Evropské lékové agentury tyto požadavky naplňuje a vedl ke schválení již 3 druhů vakcín. Je nutné poskytnout co nejdříve nejširší veřejnosti možnost být očkován těmito, či stejným procesem schválenými dalšími, vakcínami.

Cílem je, aby každý, kdo o to má zájem, byl očkován. Prioritou proto zůstává dodání dostatečného množství bezpečných vakcín z různých zdrojů.

Jedním z předpokladů zvládnutí pandemie je koordinovaná globální akce. ČR podporuje a bude se účastnit pomoci těm zemím, jež ji ke zvládnutí pandemie COVID-19 potřebují, a využije k tomu všechny vhodné cesty, například bilaterální pomoc, iniciativy EU či OSN-COVAX.

Nová US administrativa
NÚČ zdůraznili trvající zájem na pevné transatlantické vazbě a spojenectví s USA, jež je založené na společných hodnotách svobody, demokracie, respektování lidských práv a právního státu. Výsledek nedávných prezidentských a kongresových voleb a nástup nové administrativy prezidenta USA J. Bidena jsou další příležitostí k prohloubení transatlantických vztahů na úrovni bilaterální, ve spolupráci v rámci Severoatlantické aliance či na úrovni vztahů Evropská unie-USA. NÚČ podporují co nejčasnější konání jednání na nejvyšší úrovni s prezidentem J. Bidenem v těchto formátech.

Vzhledem ke geopolitickému vývoji ještě více vzrůstá potřeba ČR angažovat se při podpoře a obraně společných hodnot po boku aliančních spojenců, evropských partnerů a podobně smýšlejících zemí sdílejících společné hodnoty. ČR si uvědomuje potřebu zapojení všech nástrojů, které má k dispozici, od – v prvé řadě – diplomacie, včetně konstruktivních vyjednávání se všemi, kteří o to mají skutečný zájem, přes humanitární a rozvojovou pomoc až, v případě potřeby, k bojovému nasazení ozbrojených sil. ČR musí do těchto schopností dostatečně investovat i v situaci finančně náročné postpandemické ekonomické obnovy, a NÚČ tyto investice soustavně podporují.

Euro-atlantické vztahy
Obnovený důraz nové americké administrativy na spolupráci se spojenci je šancí, jak povýšit také vztahy mezi EU a USA na novou kvalitativní úroveň strategického partnerství. ČR bude podporovat široký rozvoj vztahů EU-USA, a to jak formou pravidelného, komplexního a strategického politického dialogu, tak praktickými kroky spolupráce v konkrétních tématech.  V této souvislosti NÚČ vyjadřují naději na pozitivní rozvoj obchodních vztahů mezi Evropou a Spojenými státy, které pro ČR představují největší mimoevropský vývozní trh. ČR podporuje, aby EU společně s USA posílila svoji odolnost, energetickou bezpečnost, kybernetickou bezpečnost, boj proti hybridním hrozbám včetně dezinformací, schopnost odolávat ekonomickému nátlaku a útokům na kritickou infrastrukturu, zintenzivnila úsilí v boji proti překážkám volného obchodu a nekalým obchodním praktikám a zajistila, abychom si udrželi technologický náskok.

Turecko
ČR bude podporovat co nejtěsnější koordinaci EU-USA mimo jiné ve vztahu k Turecku, jež je naším důležitým bilaterálním partnerem a strategickým spojencem v NATO, kandidátskou zemí EU a významným faktorem v boji proti nelegální migraci. ČR proto pozorně sleduje vývoj uvnitř Turecka i jeho problematické kroky vůči členským zemím EU či angažmá v regionu Severní Afriky či Blízkého východu. Přijatá opatření EU vůči Turecku mají plnou podporu ČR. Podporujeme také všechny stimulační kroky vůči Turecku, jež by pomohly zvrátit negativní vývoj. Diskuse na březnové Evropské radě o vztazích EU-Turecko bude v tomto směru důležitým mezníkem.   

NATO
NÚČ podporují reflexní proces iniciovaný summitem NATO v Londýně v prosinci 2019 a vítají zprávu a doporučení skupiny expertů „NATO 2030: Jednotní pro novou éru (United for a New Era)“. ČR je připravena konstruktivně spolupracovat na případném zadání pro vypracování nové Strategické koncepce NATO a v nejbližších měsících se účastnit summitu NATO.

NÚČ jsou přesvědčeni, že výsledkem reflexního procesu musí být další posílení NATO jako nenahraditelného pilíře kolektivní obrany Evropy a také potvrzení evropských spojenců nést větší odpovědnost za zajištění bezpečnosti Evropy. Silná Evropa rozvíjená způsobem posilujícím NATO je ve společném zájmu Evropy a USA.

Operační nasazení AČR v zahraničí
NÚČ zhodnotili výsledky historicky prvního zahraničního nasazení AČR ve velitelské odpovědnosti, jíž bylo v lednu 2021 úspěšně ukončené velení výcvikové mise EU v Mali (EUTM Mali). Současně ocenili rostoucí angažmá AČR v regionu nad rámec dlouhodobého zapojení do EUTM Mali jako významný příspěvek ČR k boji proti mezinárodnímu terorismu.

Na základě informací ministra obrany o průběhu zasedání ministrů obrany zemí NATO, které proběhlo ve dnech 17. a 18. února, diskutovali aktuální situaci v Afghánistánu a další perspektivy zapojení AČR do mise Resolute Support (RSM). Konstatovali, že bezpečnostní situace v Afghánistánu zůstává neuspokojivá. Počet útoků na bezpečnostní složky, vládní představitele a civilní obyvatelstvo je nejvyšší za posledních několik let. Vedle Tálibánu provádějí útoky i další teroristické skupiny. Mírová jednání v Dauhá mezi afgánskou vládou a Tálibánem stagnují. NÚČ se shodli, že tato situace neumožňuje odchod spojeneckých vojenských sil ze země. Alianční spojenci včetně ČR od počátku zdůrazňují, že případné ukončení mise RSM se bude odvíjet od bezpečnostní situace v Afghánistánu a jeho podmínkou je pokrok v mírových jednáních. To v současnosti není splněno, a ČR je proto připravena v RSM i nadále působit. Budoucnost RSM bude společným rozhodnutím aliančních spojenců, přičemž hlavním účelem jejich vojenské přítomnosti v Afghánistánu je podpora mírových jednání a stability v zemi. NÚČ se shodli na tom, že Afghánistán se nesmí opět proměnit v základnu mezinárodního terorismu využívanou pro útoky proti západním zemím.

Efektivní multilateralismus  
NÚČ se shodli, že mnohostranná spolupráce zůstává klíčovou platformou pro realizaci naší zahraniční politiky i vnější politiky EU. Pandemie COVID-19 je dalším z důkazů nezbytnosti účinného multilateralismu založeného na respektování pravidel a závazků. ČR jako stát střední velikosti může prostřednictvím multilaterálního angažmá významně posilovat své postavení ve světě i své dobré jméno v mezinárodních vztazích. Současně NÚČ vnímají, že globální systém multilaterální spolupráce vyžaduje zásadní reformy, jež by se měly odrazit jak v OSN jako celku, tak ve specializovaných organizacích a institucích, jako např. Světové zdravotnické organizaci (WHO), Světové obchodní organizaci (WTO) či v Radě pro lidská práva (HRC). Je v zájmu ČR podpořit takové reformy, které povedou k důslednému respektování existujících pravidel a závazků, jež na sebe členské státy dobrovolně vzaly. Jednotlivé formáty multilaterální spolupráce přitom musí reagovat na globální geopolitické soupeření a snahy o revizi mezinárodních pravidel a zamezit odklonu od sdílených hodnot svobody, demokracie, lidských práv a právního státu. ČR bude intenzivně takovým snahám čelit ve spolupráci se spojenci, partnery, stejně smýšlejícími zeměmi i individuálně.

V4
NÚČ znovu vyjádřili plnou podporu současnému předsednictví Polska a jeho ambicím pod heslem „Back on Track“ (zpět k normálnímu stavu). Nedávná zasedání jak na úrovni prezidentů (9. -10. 2., Hel), tak na úrovni premiérů (17. 2., Krakov) potvrdila, že po 30 letech existence nebyl potenciál spolupráce zemí V4 vyčerpán. NÚČ ocenili význam Mezinárodního visegrádského fondu, který podporou stovek konkrétních projektů přispívá k posilování mezilidských kontaktů v zemích V4 i se sousedními regiony. Příležitostí, jak visegrádskou spolupráci i rozšířené formáty V4+ s partnery naplnit novým obsahem, je přitom i současná pandemie koronaviru. Krakovská deklarace premiérů k 30. výročí V4 ukazuje směr, kterým bude spolupráce V4 dále rozvíjena.

Brexit
NÚČ vítají, že bylo dosaženo dohody o základním uspořádání vztahů EU s UK, vítají její předběžné provádění a zdůrazňují zájem na jejím co nejrychlejším schválení. Reálná podoba vztahů se na tomto smluvním základě bude ustavovat průběžnou praxí a ČR je připravena, že tato praxe přinese impulsy pro úpravu či rozšíření této základny.

ČR je připravena nadále rozvíjet co nejtěsnější bilaterální vztahy s UK jako významným evropským spojencem v NATO způsobem, který bude v zájmu obou stran a bude brát v úvahu zájmy a závazky ČR v EU. Jak na unijní úrovni, tak i v rámci bilaterálních vztahů chce ČR klást důraz na udržení a rozvoj spolupráce policejních a dalších bezpečnostních složek v oblasti boje se zločinem a mezinárodním terorismem. Nadále přitom platí, že prioritou je ochrana zájmů českých občanů a firem působících v UK.

Příprava CZ EU PRES 2022
NÚČ byli informováni o postupu příprav českého předsednictví EU ve druhé polovině roku 2022 a plně podporují ambici uspořádat v České republice řadu jednání, včetně těch na nejvyšší úrovni. NÚČ konstatovali, že předsednictví nabízí jedinečnou možnost, jak zviditelnit Českou republiku a prosazovat i vlastní dlouhodobé priority včetně některých nových témat. NÚČ byli informování o pokračující práci na definování priorit předsednictví na základě schváleného dokumentu Východiska k prioritám předsednictví ČR v Radě EU a o kalendáři budoucích kroků. Pozitivně přitom ocenili dosažený pokrok v přípravě věcného obsahu i personálního zabezpečení CZ EU PRES.

Izrael
V návaznosti na minulé jednání NÚČ přivítali rozhodnutí ministra zahraničních věcí o zřízení úřadovny Velvyslanectví České republiky v Tel Avivu umístěné v Jeruzalémě. Tento další krok v posílení našeho zastoupení v Jeruzalémě odráží strategický charakter česko-izraelských vztahů, významně přispěje k praktickému rozvoji vzájemných vztahů a zvýší dopad a efektivitu českého působení v zemi i služeb českým občanům.

NÚČ také diskutovali o nedávném rozhodnutí Mezinárodního trestního soudu (ICC) týkající se Palestiny, k níž ČR poskytla soudu své stanovisko (amicus curiae) v březnu 2020. V něm ČR argumentovala, že Palestina zatím nesplnila všechna kritéria státnosti podle mezinárodního práva, a proto na ni nelze aplikovat jurisdikci ICC. NÚČ litují, že nezávislý soud, jejž ČR trvale podporuje, se s touto pozicí neztotožnil, a znovu zdůraznili názor ČR, že rozhodnutí soudu nijak nemění stávající status Palestiny podle mezinárodního práva.

Jiří Ovčáček, ředitel Odboru tiskového a tiskový mluvčí prezidenta republiky