Prohlášení Kanceláře prezidenta republiky

31. ledna 2022

Kancelář prezidenta republiky vítá zájem o dokument k případu Vrbětice zaslaný hlavě státu Bezpečnostní informační službou v dubnu 2021 a k uvedení na pravou míru sděluje:

S předmětnou utajovanou písemností č. j.: D56/2021-OST nakládaly mimo adresáta pouze osoby pověřené vedením jednacího protokolu v tajné spisovně KPR a odpovědná pracovnice Sekretariátu prezidenta republiky. KPR se spisem po jeho doručení i v průběhu skartačního řízení nakládala v souladu s tím, jak byl označen ze strany zpracovatele, tedy jako s běžnou poštou v druhém nejnižším stupni utajení. Spis byl řádně zapsán a veden v příslušných administrativních pomůckách, jak stanoví platná legislativa. Stejně tak bylo zaprotokolováno, že dokument byl ze strany BIS dopraven na Pražský hrad v hrubém nepořádku. V KPR nebyl skartován žádný materiál určený k archivaci, všechny skartované spisy prošly skartačním řízením a obsah všech skartovaných dokumentů je uchován v jiných státních institucích. Skartace prováděly oprávněné osoby v zabezpečené oblasti na certifikovaných zařízeních, o každé skartaci je uchován protokol. S obsahem písemnosti se neseznámily nepovolané osoby a nebyla ohrožena ochrana utajovaných informací.

V souvislosti s aktuální mediální kampaní vyvstávají následující otázky:

Kdo stojí za cílenými úniky utajovaných informací médiím, které ohrožují řádné vyřešení vrbětického případu? 

Jak je možné, že vybraní novináři měli k dispozici utajované informace o podezřeních v případu Vrbětice nejen před tiskovou konferencí předsedy vlády a ministra vnitra dne 17. dubna 2021, ale také před 7. dubnem 2021, kdy BIS zaslala dokument prezidentu republiky? 

Odkud unikají utajované informace o průběhu vyšetřování okolností vrbětického případu a o samotných záměrech a zamýšlených procesních úkonech orgánů činných v trestním řízení a BIS?

Proč byl předmětný utajovaný spis č. j.: D56/2021-OST zaslán BIS na Pražský hrad nezvyklým způsobem, mimo pracovní dobu a proč byl označen druhým nejnižším stupněm utajení jako běžná utajovaná pošta? 

Proč nebyl spis označen „Ihned předat“ adresátovi a proč nebyla tajná spisovna KPR telefonicky upozorněna na spěšnost informací obsažených ve spisu? Pracovnice tajné spisovny se neseznamují s obsahem každého jednotlivého spisu a postupují podle jeho klasifikace. KPR má pro urgentní případy nastaveny standardní procedury, kdy jsou dokumenty obratem dopravovány do rukou prezidenta republiky.

Proč byl spis ze strany BIS dopraven do KPR v rozporu s platnou legislativou v hrubém nepořádku? Pracovnice tajné spisovny KPR a Sekretariátu prezidenta republiky tak byly vystaveny nebezpečí neoprávněného nakládání s utajovanými informacemi. O případu byl vyhotoven úřední záznam.

Proč Policie České republiky projevuje fyzický zájem o předmětný spis až 10 měsíců po jeho doručení, v době, kdy spis prošel skartačním řízením?

Kancelář prezidenta republiky trvá na svém sdělení, že utajovaný spis v režimu Důvěrné byl dopraven ze strany Bezpečnostní informační služby na Pražský hrad dne 7. dubna 2021 v hrubém nepořádku. BIS na situaci reagovala až písemným vyjádřením pro KPR ze dne 21. dubna 2021, kdy přiznala pochybení. Způsob doručení a označení spisu ze strany BIS nijak neindikoval, že by mělo jít o dokument zvýšeného stupně závažnosti.

Kancelář prezidenta republiky