Prohlášení KPR k bezpečnostním kontrolám na Pražském hradě

15. listopadu 2022

Vítám vás na místě, které se pro mnohé oprávněně stalo symbolem, jak říká ministr vnitra Vít Rakušan, „válečného opevnění Pražského hradu“.

Kancelář prezidenta republiky i Správa Pražského hradu dlouhodobě usilují o zrušení nebo úpravu bezpečnostních kontrol při vstupu na Pražský hrad. Když byla opatření zavedena po teroristických útocích v Evropě, věřili jsme, že policie ví, co dělá a její postup chrání občany i historické památky. Od té doby se však mnohé změnilo.

Zásadní zvrat pro nás nastal při jednání o možném zmírnění režimu kontrol v roce 2021. Tehdy se nám na krátkou dobu podařilo dosáhnout částečného vítězství a kontroly byly z plošných změněny na namátkové.

To však narazilo na odpor u velení policie a když Kancelář prezidenta republiky žádala o pokračování aspoň zmírněného režimu kontrol, policie jí nevyhověla. V momentě, kdy ale kontroly zkritizoval nastupující ministr vnitra Vít Rakušan, náhle pro policii nebyl problém kontroly zrušit úplně. Aby po krátké době policie opět změnila názor a požadovala kontroly ponechat plošně. To vše za situace, kdy slovy bývalého policejního prezidenta nelze považovat „za vhodné, ani za profesionální, upravovat nastavená bezpečnostní opatření v krátkých časových intervalech (v řádech jednotek měsíců)“.

V důsledku těchto opakovaných a náhlých změn jsme ztratili důvěru v počínání Policie České republiky a v nastavení bezpečnostních opatření na Pražském hradě.

Je také důležité zopakovat, co napsal pan prezident ministrovi vnitra: aby opatření na Pražském hradě fungovala, musí k nim veřejnost přistupovat s porozuměním a musí důvěřovat jejich smyslu. Řada veřejných činitelů, včetně současného ministra vnitra, přispěla svými výroky ke stavu, že tomu tak není.

Stávající umístění kontrolních bodů bylo Kanceláří prezidenta republiky i Správou Pražského hradu považováno za provizorní a není dále udržitelné. Nevidíme žádný důvod pro to, aby návštěvníci pohybující se pouze v Královské zahradě nebo v Jelením příkopu byli prohlíženi policií. Plečnikovo IV. nádvoří, jehož oblázková dlažba nebyla dimenzována na vysokou zátěž a kde aktuálně také probíhají kontroly Policie ČR, je devastováno a v blízké době potřebuje celkovou rekonstrukci. Situace má i dimenzi rozpočtovou. Nákladné akce typu pořízení nového policejního velínu jsou na Pražském hradě financovány z rozpočtové kapitoly KPR a náš úřad za takové vynaložení peněz ze státního rozpočtu nese odpovědnost. Významně finančně náročné je nejen pořízení, ale i samotný provoz bezpečnostních technologií.

Seznámím Vás s dalším postupem KPR a SPH:

Požadujeme, aby policie provedla důslednou revizi bezpečnostních opatření na vstupech do areálu. I když policie argumentuje, že je třeba kontroly zachovat, neznamená to automaticky, že musí být prováděny na stávajících pozicích, že musí vznikat dlouhé fronty návštěvníků nebo že vjezdy na Hrad musí hyzdit protitankové zátarasy. Pokud policie trvá na pokračování bezpečnostních prohlídek osob, je také třeba, aby o jejich potřebnosti přesvědčila občany.

KPR a SPH požadují vymístění přístřešků, kde jsou kontroly prováděny, z památkově cenného prostoru Prašného mostu a umožnění vstupu občanů do Královské zahrady a Jeleního příkopu bez kontrol. K tomu jsme nabídli na vlastní náklady zřídit nové stanoviště policie v prostorách Slévárenského dvora. Zároveň ale požadujeme, aby policie zajistila, že nebudou vznikat fronty.

Tzv. „ježci“ na vjezdech do Hradu byly dočasným a často kritizovaným řešením. Kancelář prezidenta republiky i Správa Pražského hradu nesouhlasí s jejich dalším umístěním v prostoru Prašného mostu.  V této souvislosti požádaly policii o návrh jiného dočasného řešení, tedy návrh jiného typu vhodnějších a nevojenských zábran. Tyto zábrany pořídíme na vlastní náklady. Se všemi výhradami z hlediska památkové péče a provozu pak na základě požadavku policie zřídíme v prostoru Prašného mostu a na Opyši trvalé zábrany v podobě výsuvných kolíků.

Policie není oprávněna nezávisle rozhodovat o Pražském hradu a instalovat zde jakákoliv zařízení nebo bariéry bez ohledu na zájem veřejnosti a práva i povinnosti dalších institucí. Řešení je proto třeba najít ve vzájemné spolupráci. Vedoucí KPR proto požádal policejního prezidenta, aby umožnil rychlé jednání mezi KPR, SPH a policií o výměně stávajících bariér za vhodnější, stejně tak o přemístění stanovišť pro kontrolu osob z Prašného mostu na vhodnější místo, aby byl uvolněn vstup minimálně do Královské zahrady a Jeleního příkopu. Upozornil jej zároveň, že v dohledné době bude muset dojít k uzavření a havarijní opravě IV. nádvoří.

Při jednání přivítáme také účast představitelů přilehlých městských čtvrtí a nezávislých odborníků.

Zároveň vyzýváme ministra vnitra Víta Rakušana, aby se nezbavoval odpovědnosti, neschovával se za policii a v duchu svých předchozích prohlášení se aktivně zasadil o zrušení nebo změnu policejních opatření na Pražském hradě. Připomínáme mu jeho slova, cituji: „my všichni opravdu nejsme teroristi“, konec citátu.

Kancelář prezidenta republiky i Správa Pražského hradu nepoleví, dokud nedosáhnou rychlé a viditelné změny.

Odbor tiskový KPR