Prohlášení ředitele Odboru protokolu KPR

1. listopadu 2016

S vědomím a souhlasem prezidenta republiky a vedoucího KPR vydáváme:

Prohlášení ředitele Odboru protokolu KPR

1. V posledních dnech byla v médiích často zmiňována procedura propůjčení / udělení státních vyznamenání České republiky. Vzhledem k tomu, že se mnohdy jednalo o nepřesné a zavádějící citace, považuje Kancelář prezidenta republiky za nutné opětovné uvedení následnosti jednotlivých kroků této agendy, které jsou aktuálně uplatňovány:

a) V průběhu roku dostává prezident republiky návrhy na propůjčení / udělení státních vyznamenání od institucí, organizací, spolků, sdružení, ale i jednotlivých občanů České republiky. Tyto se stávají součástí seznamu návrhů.

b) K jednotlivým relevantním návrhům na propůjčení / udělení státních vyznamenání se shromažďují odpovídající podklady a ověřují se údaje obsažená v podání. Tento proces se provádí za využití veřejně dostupných zdrojů, pomocí konzultací i kontaktů s navrhovateli nebo navrženými.

c) Na základně rozhodnutí prezidenta republiky je určeno, kdo obdrží státní vyznamenání. Výčet těchto osobností tvoří seznam oceněných.

d) Ti, kteří mají státní vyznamenání obdržet, jsou kontaktováni Kanceláří prezidenta republiky a je jim následně zasláno písemné sdělení vedoucího Kanceláře prezidenta republiky a ředitele Odboru Kanceláře prezidenta republiky. V tomto jsou informováni, že rozhodnutí proces vedoucí k propůjčení / udělení státního vyznamenání bude úspěšně zakončen kontrasignací předsedy vlády.

e) Prezident republiky podepíše jednotlivá rozhodnutí o propůjčení / udělení státního vyznamenání.

f) Předseda vlády je se seznamem oceněných obeznámen a jednotlivá rozhodnutí kontrasignuje.

g) Po kontrasignaci rozhodnutí jsou vyznamenaní (nebo osoby vyznamenání přebírající, jde-li o institut propůjčení / udělení in memoriam) opětovně vyrozuměni.

h) K předání státního vyznamenaní dochází ve stanovený řádový den.

2. Odbor protokolu Kanceláře prezidenta republiky při přípravě podkladů nutných pro rozhodnutí prezidenta republiky o propůjčení / udělení státního vyznamenání kontaktoval i v roce letošním řadu institucí a jednotlivců. Při těchto kontaktech je vždy zdůrazňována prosba o zachování diskrece, aby se zamezilo nevhodnému nakládání a manipulaci, který v procesu ověřování a zjišťování některých skutečností může vést k zavádějícímu nedorozumění. Do dne státního svátku je proto ze strany zástupců Kanceláře prezidenta republiky, kteří mají agendu státních vyznamenání v gesci, zachovávána bezvýhradná mlčenlivost o detailech týkajících se návrhů i rozhodnutí.

3. Na časté otázky zástupců médií týkajících se pana Jiřího Bradyho lze sdělit následující:

a) Pan Jiří Brady byl navržen na propůjčení státního vyznamenání Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky. Tento návrh byl společně s ostatními doručen do Kanceláře prezidenta republiky.

b) Poslanecká sněmovna navrhla prezidentu republiky, aby panu Bradymu propůjčil Řád Tomáše Garrigue Masaryka.

c) O propůjčení / udělení státního vyznamenání žádal ve svém osobním dopise také jeden ze členů vlády České republiky.

d) Při práci s návrhy byla zjištěna nesrovnalost v uvedení jednoho z údajů. Současně byla Kancelář prezidenta republiky jedním z navrhovatelů / osvojitelů návrhu požádána, aby potvrdila navrženému, že se návrhem aktivně zabývá. Za tímto účelem obdržela Kancelář prezidenta republiky od českého příbuzného pana Bradyho, který byl současně navrhovatelem / osvojitelem návrhu na propůjčení / udělení vyznamenání, kontaktní data (telefonní číslo). Panu Bradymu bylo telefonováno ředitelem odboru Protokolu Kanceláře prezidenta republiky. Učiněno tak bylo na žádost jednoho z navrhovatelů. Pan Brady v osobním rozhovoru sdělil, že o tom, že má obdržet státní vyznamenání České republiky, je informován od svého příbuzného, který v České republice zastává významnou veřejnou funkci, a který žádal o podporu svého návrhu pana prezidenta. Zmínil také, že se chystá koncem měsíce října do České republiky. Ředitel odboru Protokolu Kanceláře prezidenta republiky se panu Bradymu snažil vysvětlit, že navržení na státní vyznamenání neznamená ještě jeho propůjčení / udělení. Zodpovězeny byly také další otázky. Od pana Bradyho byly naopak potvrzeny některé údaje obsažené v přípisu navrhovatelů. Na přímou otázku, zda státní vyznamenání získá, bylo reagováno tak, že pan prezident se návrhy zabývá, o jeho rozhodnutí budou ocenění informováni a předseda vlády musí rozhodnutí podepsat. Nic jiného potvrzováno nebylo. Ředitel Odboru protokolu KPR nepoptával u pana Bradyho kontaktní adresu, kterou by žádal u těch, kterým má být státní vyznamenání propůjčeno / uděleno a doručeny jim musí být příslušné písemnosti. Rovněž tak nebyla řešena procedura získání souhlasu kanadských orgánů s přijetím vyznamenání, kterým by pan Brady musel disponovat, pokud by oceněným skutečně byl, a který je z právního hlediska nezbytný. Ředitel odboru Protokolu hovořil výhradně s panem Bradym, s žádným jiným z jeho blízkých nikdy osobně ani telefonicky nemluvil, což odpovídá zavedeným zvyklostem. Pan Brady ředitele Odboru protokolu Kanceláře prezidenta republiky ještě jednou krátce telefonicky kontaktoval. Předmět hovoru byl stejný jako v prvním případě, stejná byla i reakce. Pan Brady nebyl Kanceláří prezidenta republiky nikdy vyrozuměn o tom, že proces propůjčení / udělení státního vyznamenání byl v případě návrhu jeho osoby úspěšně zakončen.    

V případě propůjčení / udělení státního vyznamenání osobnostem, které mají státní občanství jiných zemí než je Česká republiky (nebo i státní občanství jiných zemí), mezi které by pan Brady patřil, pokud by státní vyznamenání České republiky získal, je dodržována diplomatická zdvořilost i respekt k příslušné právní úpravě či předpisům dané země. Informováni jsou proto vedoucí diplomatických misí v České republice a v případě platné úpravy je také zahájená procedura získání příslušného souhlasu pro občana jiného státu. V roce 2016 mezi vyznamenanými byli občan Spolkové republiky Německo (prof.Verheugen) a občan Městského státu Vatikán (Dominik kardinál Duka). Diplomatická zastoupení obou uvedených zemí sídlící v Praze byla v předstihu informována Kanceláří prezidenta republiky (ředitelem Odboru protokolu) o tom, že k propůjčení / udělení státního vyznamenání jejich občanům dojde a dotazována, zda je v tomto ohledu nutné zahájit procedurální řízení k získání souhlasu pro uvedeného občana ze strany orgánů dané země. V případě SRN a Městského státu Vatikán takových souhlasů potřeba nebylo. Kdyby se jednalo o propůjčení / udělení vyznamenání České republiky občanovi Kanady, bylo by třeba kontaktovat Velvyslanectví Kanady v Praze a požádat o získání souhlasu pro takového oceněného ze strany kanadské vlády. Přesný postup v této věci lze snadno vyhledat ve veřejně dostupných zdrojích.

 

Jindřich Forejt, ředitel Odboru protokolu