Sdělení Kanceláře prezidenta republiky

29. ledna 2022

Na dotazy médií uvádíme: V KPR přicházejí do styku s utajovanými dokumenty výhradně osoby disponující odpovídající bezpečnostní prověrkou a s písemnostmi je manipulováno v zabezpečených oblastech.

Likvidaci starých spisů provádí vždy osoby prověřené na stupeň utajení Přísně tajné a o skartaci je vyhotoven písemný protokol. Na skartace standardně dohlíží skartační komise.

Ve dnech 29. listopadu až 1. prosince 2021 byly skartovány vyřazené utajované písemnosti z minulých let, přes 500 čísel jednacích. Všechny skartované spisy bez výjimky byly v souladu s platnými právními předpisy vyřazeny, prošly archivním dohledem a byly určeny ke zničení.

Skartován nebyl žádný spis určený k archivaci.

Ve všech případech šlo o spisy, jejichž původcem nebyla KPR a obsah je tedy uchován v archivech jiných státních institucí.

S utajovanými dokumenty je nakládáno podle platných pravidel, včetně jejich uzamčení v certifikovaných úschovných objektech.

Zároveň upozorňujeme na opakování nepravdivé informace, kterou KPR vyvrátila již dne 21. října 2021.

Konkrétní utajovaný dokument, označený ze strany původce jako běžná utajovaná pošta a dopravený do KPR v pozdně odpoledních hodinách dne 7. dubna 2021, byl řádně zapsán a oznámen Sekretariátu prezidenta republiky. Pak byl uzamčen v certifikovaném úschovném objektu tajné spisovny. Panu prezidentovi byl spis předán po jeho příjezdu na Pražský hrad v nejbližším termínu, tedy dne 13. dubna 2021 dopoledne (10., 11. dubna, sobota a neděle). Nezakládá se na pravdě, že by prezident republiky obdržel spis po deseti dnech od doručení, jak uvádějí některá média.

Kancelář prezidenta republiky