Výsledek otevřeného výběrového řízení na ředitele SPH a LSL

23. prosince 2022

Sdělujeme, že proběhla otevřená výběrová řízení na obsazení funkcí ředitele Lesní správy Lány a ředitele Správy Pražského hradu.

Ve výběrovém řízení na nového ředitele LSL byly vyhlášeny tyto požadavky: 
- ukončené vysokoškolské vzdělání
- minimálně 8 let odborné praxe, zaměření na oblast lesnictví, lesního hospodářství, myslivosti, krajinářství, ochrany přírody apod. výhodou
- alespoň dva roky působení ve vedoucí pozici
- organizační a řídící předpoklady, komunikativnost
- přehled o právních předpisech týkajících se problematiky příspěvkových organizací
- bezúhonnost, svéprávnost
- znalost cizích jazyků výhodou

Náležitosti přihlášky: 
- strukturovaný profesní životopis
- motivační dopis
- kopie dokladu o nejvyšším ukončeném vzdělání
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
- čestné prohlášení o svéprávnosti podle § 15 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb.
- lustrační osvědčení a čestné prohlášení podle§ 4 zákona č. 451/1991 Sb. (nepředkládají osoby narozené po 1. prosinci 1971)
- návrh strategie řízení Lesní správy Lány a plán její další činnosti, s přihlédnutím k úkolům organizace a potřebám lesního hospodářství a myslivosti  

Členy výběrové komise byli nejen zástupci zřizovatele příspěvkové organizace, ale také nezávislí odborníci. Výběrová komise zasedla dne 16. 12. 2022 ve složení:
- zástupce vedoucího KPR - předseda komise
- kvestor České zemědělské univerzity v Praze
- poradce náměstka ministra zemědělství, pro řízení Sekce lesního hospodářství 
- ředitel Sekce administrativní KPR, pověřený řízením SPH
- právní konzultantka Odboru legislativy a práva KPR

Do otevřeného výběrového řízení se přihlásilo pět uchazečů, přičemž jeden z nich v průběhu řízení odstoupil. Čtyři uchazeči byli pozváni k osobním pohovorům se členy výběrové komise dne 16. 12. 2022 na Pražském hradě.

Osobní pohovory byly zaměřeny zejména na předložené návrhy strategie řízení LSL a plány její další činnosti.

Po uskutečnění pohovorů se všemi kandidáty komise nejprve vyhodnotila průběh výběrového řízení, přičemž dospěla ke konsenzuálnímu závěru, že jak odborné, tak osobnostní předpoklady k výkonu funkce ředitele LSL nejlépe splňuje pan Ing. Pavel Rus, který v rámci své přihlášky současně doložil veškeré požadované doklady. Komise ocenila strukturu a obsah strategie předložené tímto kandidátem, dílčí dotazy zodpověděl obsáhle, s evidentní znalostí problematiky a místní situace. Tento uchazeč je schopen čerpat ze své předchozí praxe a plně se orientuje v odborné problematice. Prokázal také povědomí o významu a souvislostech postavení LSL jako příspěvkové organizace KPR. 

Komise v navazujícím kroku posoudila, zda doporučí pana Ing. Pavla Rusa ke jmenování na pozici ředitele LSL.

Komise se jednomyslně shodla na doporučení vedoucímu KPR jmenovat ředitelem Lesní správy Lány pana Ing. Pavla Rusa.


Ve výběrovém řízení na nového ředitele SPH byly vyhlášeny tyto požadavky:
- ukončené vysokoškolské vzdělání
- minimálně 8 let odborné praxe, zaměření na oblast hospodaření s majetkem majícím kulturní (historickou) hodnotu výhodou
- alespoň dva roky působení ve vedoucí pozici
- organizační a řídící předpoklady, komunikativnost
- bezúhonnost, svéprávnost
- přehled o právních předpisech týkajících se problematiky příspěvkových organizací
- znalost cizích jazyků výhodou

Náležitosti přihlášky: 
- strukturovaný profesní životopis
- motivační dopis
- kopie dokladu o nejvyšším ukončeném vzdělání
- výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
- čestné prohlášení o svéprávnosti podle § 15 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb.
- lustrační osvědčení a čestné prohlášení podle§ 4 zákona č. 451/1991 Sb. (nepředkládají osoby narozené po 1. prosinci 1971)
- návrh strategie řízení Správy Pražského hradu a plán její další činnosti

Členy výběrové komise byli nejen zástupci zřizovatele příspěvkové organizace, ale také nezávislí odborníci. 
Výběrová komise zasedla dne 21. 12. 2022 ve složení:
- zástupce vedoucího KPR - předseda komise
- tajemník Rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
- státní tajemník, Ministerstvo vnitra ČR
- ředitel Odboru legislativy a práva KPR
- zástupkyně ředitele Odboru legislativy a práva KPR

Do otevřeného výběrového řízení se přihlásili dva uchazeči, kteří byli pozváni k osobním pohovorům se členy výběrové komise dne 21. 12. 2022 na Pražském hradě.

Osobní pohovory byly zaměřeny zejména na předložené návrhy strategie řízení SPH a plány další činnosti a rozvoje SPH.

Komise konstatovala, že oba uchazeči splnili požadované podmínky stanovené pro účast ve výběrovém řízení a přeložili všechny požadované doklady.

Po uskutečnění pohovorů s oběma kandidáty komise nejprve vyhodnotila průběh výběrového řízení, přičemž dospěla k jednomyslnému závěru, že jak odborné, tak osobnostní předpoklady k výkonu funkce ředitele SPH nejlépe splňuje pan Jan Novák. Komise ocenila strukturu, konkrétní rozsah a detailní zpracování strategie s množstvím inovativních přístupů předložené tímto kandidátem. Dílčí dotazy zodpověděl obsáhle, s evidentní znalostí problematiky a místní situace. Tento uchazeč je schopen čerpat ze své předchozí praxe a plně se orientuje v odborné problematice. Přesně si uvědomuje význam a postavení SPH jako příspěvkové organizace KPR. 

Komise v navazujícím kroku posoudila, zda doporučí pana Jana Nováka ke jmenování na pozici ředitele SPH.

Komise se jednomyslně shodla na doporučení vedoucímu KPR jmenovat ředitelem SPH pana Jana Nováka.

Kancelář prezidenta republiky