„Založeno 1918“ aneb výstavy na Pražském hradě k 100. výročí vzniku ČSR

Kancelář prezidenta republiky, Správa Pražského hradu, Vojenský historický ústav, Odbor archivní správy ministerstva vnitra a Poštovní muzeum připravují na rok 2018, kdy uplyne přesně sto let od založení ČSR, výstavní projekt Založeno 1918.

„Založeno 1918“ aneb výstavy na Pražském hradě k 100. výročí vzniku ČSR: Typáře pečeti prezidenta Československé republiky z Archivu KPR, foto: Jan Gloc

Projekt se skládá z pěti samostatných výstav, které se uskuteční v roce 2018 na Pražském hradě:

 

1) Výstavní projekty na Pražském hradě zahájí expozice V základech státnosti  v Císařské konírně ve dnech 10. až 15. ledna představující vzácné originály archiválií a další předměty ležící v samotných základech české státnosti. Okruh rukopisných památek z fondu Metropolitní kapituly u sv. Víta, vztahující se ke korunovacím českých panovníků, bude zastoupen například korunovačním evangeliářem Karla IV., Dražickým kodexem nebo Svatovítským evangeliářem, který objednal a svatovítské katedrále daroval první český král Vratislav II. Dalším okruhem je soubor listin z Národního archivu s potvrzením práv, svobod a privilegií českých králů. Mimo jiné budou vystaveny dvě listiny Zlaté buly sicilské, vydané Fridrichem II. Štaufským. Z archeologických památek pak návštěvníci uvidí velkomoravskou plaketu takzvaného Sokolníka z 9. století i poklad z Lumbeho zahrady na Pražském hradě.

2) Na tuto výjimečnou expozici s volným vstupem naváže chronologicky i obsahově neméně důležitá výstava Symbolická moc českých korunovačních klenotů, pořádaná ve Vladislavském sále od 16. do 23. ledna. Klenoty zde budou poprvé vystaveny v nové vitríně umožňující návštěvníkům obdivovat zejména svatováclavskou korunu ze všech stran. Dále zde bude důstojným způsobem připomenuta svatováclavská tradice, kdy do tradiční Gočárovy vitríny bude umístěna přilba sv. Václava, jeho zbroj a meč užívaný při korunovačních ceremoniálech českých králů. Ve zvláštní expozici budou popsány osudy klenotů a vývoj jejich tradice po roce 1918. Odpovíme na otázku, proč i v době republikánské ctíme korunovační klenoty jako jeden ze symbolů naší státnosti.   

3) Výstava Labyrintem dějin českých zemí, která bude probíhat od 27. února do 1. července 2018 v Císařské konírně, představí formou originálních archiválií a dalších unikátních předmětů zlomové okamžiky ve vývoji českého státu od 10. století do současnosti. Stěžejním exponátem, vrcholem výstavy, je tzv. Vladislavovo privilegium z r. 1158, nejstarší dochovaná listina dokládající existenci českého státu. Na jejím pozadí se promítají obrazy, které nás prostřednictvím starých legend, zavedou do dob ještě starších – Cyril a Metoděj, kněžna Libuše, Přemysl Oráč, sv. Václav. Než však návštěvník bude moci spatřit nejvzácnější listinu, musí projít labyrintem dějin. Na této cestě se před jeho očima odehrávají dramata, která formovala český stát. Připomene si události, které sám prožil nebo je zná z vyprávění svých rodičů či prarodičů nebo se o nich učil ve škole. Postupuje tedy proti toku času od událostí téměř současných až po ty dávno minulé. Je na jeho rozhodnutí, zda-li chce pouze letmo vidět, nebo je jeho zájem hlubší, a tedy zvolí delší zastavení a bude listovat událostmi do větší hloubky. Výtvarná stránka expozice je volena tak, aby každé zastavení evokovalo dobu, v níž se událost odehrála.

4) Výstavní projekt Založeno 1918 pokračuje výstavou Doteky státnosti, kterou v Jízdárně Pražského hradu připravuje Vojenský historický ústav ve spolupráci s  dalšími spolupořadateli. V kontextu dalších výstav připravovaných k výročí založení našeho státu je tato zcela výjimečná, a to nejen soustředěním zcela unikátních exponátů na jedno místo, ale i svým architektonickým pojetím. Právě příběhy vystavovaných předmětů budou tvořit osu celé výstavy, jejímž cílem bude ukázat návštěvníkům, že ačkoliv byla řada státních symbolů v průběhu naší historie mnohokrát zneužita, stále se jedná o tytéž symboly, za něž byli naši předkové ochotni položit život. Součástí výstavy bude i klenotnice, v níž budou vystavena nejvyšší státní vyznamenání udělovaná za uplynulých sto let a také unikátní archiválie, vážící se k přelomovým okamžikům našich novodobých dějin, které se budou pravidelně obměňovat. Mezi významné exponáty bude patřit kolekce dekorací Řádu Bílého lva včetně nerealizovaných návrhů, nepřijaté návrhy státní symboliky z let 1918, 1919 i 1993, originály všech ústav Československé a České republiky, sako, které na sobě měl Jan Kubiš v okamžiku atentátu na Reinharda Heydricha či dopisy Milady Horákové ze žaláře.

Vzhledem k mimořádné náročnosti vystavení tisícovky unikátních předmětů, z nichž řada vyžaduje specifické klimatické podmínky i adjustaci, jsou pořadatelé nuceni přesunout termín zahájení této výstavy na 10. května 2018. Posunutí začátku výstavy nebude mít vliv na rozsah vystavených předmětů a návštěvníci tak nebudou o nic ochuzeni. Výstava bude přístupná až do 31. října 2018.

Poslední výstavou, která odstartuje na Pražském hradě 28. června 2018, se bude věnovat stému výročí Hradní stráže a pod názvem Stráž na Hradě pražském bude přístupná rovněž do 31. října 2018 v Tereziánském křídle Starého královského paláce.

5) Výstavní projekt zakončí výstava v Tereziánském křídle, která pod názvem Stráž na Hradě pražském připomene od 28. června do 31. října 2018, že se vznikem Československé republiky je neodmyslitelně spojeno i založení Hradní stráže. Prostřednictvím stovky fotografií a řady trojrozměrných exponátů se návštěvníci budou mít možnost seznámit s celou její staletou historií. Nikoliv náhodou bude tato výstava zahájena v době konání XVI. všesokolského sletu. Právě sokolové totiž vytvořili v říjnu 1918 první jednotku Hradní stráže.

 

 

   

 

 

 

 

Vstupné

 

Oznámení Správy Pražského hradu k vstupnému do výstav pořádaným k 100. výročí založení ČSR 

Správa Pražského hradu oznamuje, že z rozhodnutí prezidenta republiky jsou výstavy „Doteky státnosti“, „Stráž na hradě Pražském“ a „Tož to kupte!“ pořádané k 100. výročí založení ČSR od dnešního dne, tj. 12.9.2018 do 31. 10. 2018 otevřeny zdarma. Všechny expozice jsou přístupné denně (včetně pondělí) od 10.00 do 18.00 hodin.

 

Informace o rezervacích a komentovaných prohlídkách jsou uvedeny u jednotlivých  výstav.