Zákon o státních vyznamenáních ČSFR

Ze dne 2. října 1990
404/1990 Sb.

Federální shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky se usneslo na tomto zákoně:

§ 1

(1) Udělením nebo propůjčením státních vyznamenání České a Slovenské Federativní Republiky (dále jen "vyznamenání") stát oceňuje vynikající občanské zásluhy o budování svobodné demokratické společnosti, výsledky práce, úsilí o obranu vlasti a hrdinské a výjimečné činy.

(2) Vyznamenání jsou řády a medaile.

(3) Vyznamenání se udělují nebo propůjčují jednotlivcům; výjimečně mohou být udělena nebo propůjčena vojenským útvarům, majícím prapor.

(4) Medaile jsou nižší formou vyznamenání; udělují se.

§ 2

Nejvyšším vyznamenáním České a Slovenské Federativní Republiky je Řád Bílého lva; uděluje se občanům jiných států, kteří se významně zasloužili o Českou a Slovenskou Federativní Republiku.

§ 3

Zřizuje se Řád Tomáše Garrigue Masaryka jako vyznamenání osob, které se vynikajícím způsobem zasloužily o demokracii a lidská práva.

§ 4

Zřizuje se Řád Milana Rastislava Štefánika jako vyznamenání osob, které se vynikajícím způsobem zasloužily o obranu a bezpečnost České a Slovenské Federativní Republiky.

§ 5

Zřizuje se Medaile Za hrdinství jako vyznamenání osob, které se s nasazením vlastního života zasloužily o záchranu lidského života nebo značných materiálních hodnot.

§ 6

Zřizuje se Medaile Za zásluhy jako vyznamenání osob, které se zasloužily o blaho státu nebo obce.

§ 7

Podrobnosti o udělování a propůjčování vyznamenání, uvedených v § 2 až 6 upravují stanovy jednotlivých řádů a medailí, které jsou součástí tohoto zákona.

§ 8

Právo udělovat, propůjčovat nebo odnímat vyznamenání přísluší prezidentu České a Slovenské Federativní Republiky.

§ 9

Návrhy na udělení, propůjčení nebo odnětí vyznamenání mohou prezidentu České a Slovenské Federativní Republiky předkládat předsednictva zákonodárných sborů, vláda České a Slovenské Federativní Republiky, vláda České republiky a vláda Slovenské republiky.

§ 10

Vyznamenání udělená nebo propůjčená prezidentem České a Slovenské Federativní Republiky může odevzdat jeho jménem osoba jím pověřená.

§ 11

Vyznamenaný obdrží insignii vyznamenání a listinu o jeho udělení nebo propůjčení. Jestliže se uděluje nebo propůjčuje vyznamenání in memoriam, obdrží pozůstalí listinu o udělení nebo propůjčení vyznamenání.

§ 12

(1) Insignie vyznamenání je oprávněn nosit pouze vyznamenaný.

(2) Vracení řádových insignií upravují stanovy příslušného řádu.

§ 13

Kdo zneužije nebo neoprávněně nosí vyznamenání nebo kdo neoprávněně zhotoví napodobeninu vyznamenání nebo ji nosí, dopouští se přestupku, za který mu může být uložena pokuta do výše 10 000 Kčs.¹)

§ 14

Vláda České a Slovenské Federativní Republiky může nařízením zřídit medaile pro příslušníky ozbrojených sil a sborů.

§ 15

Řády, medaile a jiné dekorace se nosí v tomto pořadí:
a) Řád Tomáše Garrigue Masaryka a Řád Milana Rastislava Štefánika v pořadí, v jakém byly propůjčeny,
b) řády České republiky a Slovenské republiky,
c) československé řády, jejichž propůjčování bylo ukončeno,
d) zahraniční řády v pořadí, v jakém byly propůjčeny,
e) medaile Za hrdinství,
f) medaile Za zásluhy,
g) další československé dekorace,
h) další zahraniční dekorace v pořadí, v jakém byly propůjčeny nebo uděleny.

§ 16

Ode dne účinnosti tohoto zákona nemohou být přiznávány, vypláceny nebo poskytovány žádné materiální požitky nebo jiné výhody související s udělením nebo propůjčením vyznamenání, čestných titulů nebo jiných obdobných ocenění.

§ 17

Zrušují se:

 1. zákon č. 62/1962 Sb., o propůjčování vyznamenání,
 2. vládní nařízení č. 10/1961 Sb., o udělování Československého řádu Bílého lva,
 3. zákon č. 152/1976 Sb., o zřízení Řádu přátelství,
 4. vládní nařízení č. 34/1959 Sb., kterým se upravuje udělování čestného titulu "Hrdina socialistické práce",
 5. vládní nařízení č. 82/1960 Sb., o opravě vládního nařízení č. 34/1959 Sb., kterým se upravuje udělování čestného titulu "Hrdina socialistické práce",
 6. vládní nařízení č. 14/1953 Sb., kterým se zakládá "Řád budování socialistické vlasti",
 7. vládní nařízení č. 5/1955 Sb., o Řádu Klementa Gottwalda - za budování socialistické vlasti,
 8. vládní nařízení č. 30/1951 Sb., kterým se zakládají řády a vyznamenání a upravuje udělování čestného titulu "Hrdina práce", ve znění vyhlášky č. 41/1951 Sb. a zákona č. 38/1977 Sb.,
 9. vládní nařízení č. 34/1949 Sb., jímž se zřizuje Řád 25. února 1948,
 10. zákonné opatření č. 9/1973 Sb., o Řádu Vítězného února,
 11. vládní nařízení č. 24/1955 Sb., kterým se zakládají řády "Řád Rudého praporu práce", Řád rudé hvězdy práce" a vyznamenání "Za pracovní věrnost" a "Za pracovní obětavost",
 12. vyhláška předsedy vlády č. 26/1955 Sb., kterou se vyhlašují stanovy řádů "Řád Rudého praporu práce", "Řád rudé hvězdy práce" a vyznamenání "Za pracovní věrnost" a "Za pracovní obětavost",
 13. zákon č. 56/1963 Sb., o národních umělcích,
 14. vládní nařízení č. 55/1953 Sb., o zasloužilých umělcích,
 15. vládní nařízení č. 73/1953 Sb., o vyznamenáních a čestných uznáních pro učitele a jiné školské pracovníky a Stanovy vyznamenání "Medaile Jana Ámose Komenského", tvořící přílohu tohoto vládního nařízení,
 16. vládní nařízení č. 47/1954 Sb., o udělování vyznamenání a čestných titulů lékařům a jiným pracovníkům ve zdravotnictví a Stanovy vyznamenání "Medaile Jana Evangelisty Purkyně", tvořící přílohu tohoto vládního nařízení,
 17. § 1, § 2 odst. 1, § 3, § 6 odst. 1 a 2, § 7 část věty před středníkem, § 8 odst. 1 a 3, § 9 a 10 vládního nařízení č. 82/1958 Sb., o čestných uznáních v tělesné výchově,
 18. vládní nařízení č. 6/1955 Sb., kterým se upravuje udělování čestného titulu "Hrdina Československé republiky" a zakládají Řád rudé zástavy, Řád rudé hvězdy, medaile Za zásluhy o obranu vlasti a medaile Za službu vlasti,
 19. vládní nařízení č. 52/1958 Sb., kterým se mění a doplňují stanovy Řádu rudé zástavy, Řádu rudé hvězdy, medaile Za zásluhy o obranu vlasti a medaile Za službu vlasti,
 20. zákon č. 162/1969 Sb., o vyznamenání Za zásluhy o Lidové milice,
 21. zákonné opatření č. 16/1970Sb., o zřízení medaile Za upevňování přátelství ve zbrani,
 22. zákonné opatření č. 15/1978 Sb., kterým se zřizuje čestný titul "Letec-kosmonaut ČSSR",
 23. zákon č. 22/1975 Sb., o udělování Československé novinářské ceny,
 24. zákon č. 153/1976 Sb., o zřízení medaile Za obětavou práci pro socialismus,
 25. vládní nařízení č. 68/1959 Sb., o udělování čestných titulů "zasloužilý člen Národního divadla", "čestný člen Národního divadla v Praze" a "zasloužilý pracovník Národního divadla",
 26. zákon SNR č. 10/1964Sb., o udělování čestných titulů "Zasloužilý člen Slovenského národního divadla" a "Zasloužilý pracovník Slovenského národního divadla",
 27. vládní nařízení č. 159/1964 Sb., o udělování čestných titulů "zasloužilý člen České filharmonie" a "zasloužilý pracovník České filharmonie",
 28. zákon SNR č. 136/1965 Sb., o udělování čestných titulů "zasloužilý člen Slovenské filharmonie"a "zasloužilý pracovník Slovenské filharmonie",
 29. vládní nařízení č. 99/1968 Sb., o udělování čestného titulu "Zasloužilý vojenský letec ČSSR",
 30. vládní nařízení č. 153/1968 Sb., o udělování čestných titulů "zasloužilý vysokoškolský profesor",
 31. nařízení vlády SSR č. 82/1970 Sb., o čestných titulech "zasloužilý pracovník kultury" a "vzorný pracovník kultury",
 32. nařízení vlády ČSR č. 25/1971 Sb., o čestných titulech "zasloužilý pracovník kultury" a "vzorný pracovník kultury",
 33. nařízení vlády ČSSR č. 61/1971 Sb., o čestném odznaku "Za ochranu hranic ČSSR", ve znění nařízení vlády ČSSR č. 6/1972 Sb.,
 34. nařízení vlády ČSSR č. 52/1976 Sb., o udělování čestných titulů "zasloužilý vynálezce" a "zasloužilý zlepšovatel",
 35. nařízení vlády ČSSR č. 79/1976 Sb., o zřízení medaile "Za zásluhy o ochranu hranic Československé socialistické republiky",
 36. nařízení vlády SSR č. 80/1978 Sb., kterým se zřizuje Čestné uznání za zásluhy o rozvoj školství,
 37. nařízení vlády ČSR č. 76/1982 Sb., kterým se zřizuje čestné uznání Za zásluhy o rozvoj školství,
 38. nařízení vlády ČSSR č. 109/1988 Sb., o zřízení medaile Za zásluhy o Československou lidovou armádu,
 39. vládní nařízení č. 265/1948 Sb., o vyznamenáních za zásluhy o výstavbu státu a za vynikající pracovní výkony,
 40. vládní nařízení č. 30/1949 Sb., jímž se doplňují předpisy o některých vyznamenáních.

§ 18

Ode dne účinnosti tohoto zákona nelze udělovat nebo propůjčovat řády, medaile nebo jiná obdobná ocenění podle dosavadních právních předpisů; tím není dotčeno právo nosit insignie těchto řádů, medailí nebo jiných obdobných ocenění.

§ 19

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 15. října 1990.

Havel v.r.
Dubček v.r.
Čalfa v.r.

1) § 2 odst. 1 zákona ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích. § 2 odst. 1 zákona SNR č. 372/1990 Sb., o přestupcích.