Archiv Pražského hradu

Kontakt

Archiv Pražského hradu
119 08 Praha 1, Hradčany, Hrad I. nádvoří č.p. 1
tel.: +420 224 373 341 (Badatelna-objednávky)
fax: +420 224 373 257
e-mail: zc.darh@hpvihcra

Stránky Archivu Pražského hradu

Archiv Pražského hradu vznikl roku 1920. Pracoviště soustřeďuje písemný materiál a dokumentaci, která se týká Hradu, jeho historie, výzkumů, stavební činnosti, oprav a údržby. Základ tvoří historické dokumenty, které vznikly z činnosti úřadů spravujících Pražský hrad od 16. století. Byly to Dvorní stavební úřad, Zámecká inspekce a od r. 1860 Zámecké hejtmanství. Vedle archiválií, které se v Praze fyzicky nacházely, byly z Rakouska v rámci spisové rozluky mezi Republikou československou a Republikou rakouskou (1920-1923) převzaty písemnosti císařských archivů, které provenienčně patřily na Pražský hrad.

Archiv Pražského hradu v roce 2003 spravoval 53 archivní fondy a sbírky, některé z nich celosvětového významu (archiv a rukopisy Metropolitní kapituly u sv. Víta) Časový rozsah fondů a sbírek je zhruba od 6. století n. l. do 60. let 20. století. Pracoviště provádělo jejich zpracování a ochranu fyzického stavu. Nedílnou součástí byla badatelská agenda v rámci veřejného působení archivu. Od roku 2001 Archiv o své činnosti informuje ve formě Výročních zpráv.

V rámci archivní sítě České republiky je Archiv Pražského hradu zařazen mezi specializované archivy. Studium v Archivu Pražského hradu se řídí Badatelským řádem (2005), jehož ustanovení vycházejí ze zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů.

Badatelský řád Archivu Pražského hradu Odboru spisové a archivní služby

vydaný na základě § 36 písm. a) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů:

Článek 1 - Obecná ustanovení

 1. Nahlížet do archiválií lze jen po splnění podmínek stanovených v zákoně a v prostorách a hodinách k tomu určených (dále jen "badatelna"). Do prostor, v nichž jsou archiválie uloženy, nemají žadatelé o nahlížení přístup.
 2. Badatel je osoba se zájmem o studium nebo přímo studující materiál uložený v archivu k vědeckému, soukromému, služebnímu nebo jinému účelu.(dále jen "badatel").
 3. Zaměstnanci KPR, SPH a ARÚ AVČR - oddělení výzkumu Pražského hradu se považují za služební badatele. Po předchozí dohodě a podle provozních možností jim je materiál předložen i v době mimo otevírací hodiny badatelny, v řádné pracovní době.
 4. Badatel se při vstupu do badatelny zapíše do knihy návštěv badatelny, kde uvede datum návštěvy, své jméno a příjmení a podpis.
 5. V badatelně archivu badatel vyplní badatelský list, který je i žádostí o nahlížení do archiválií. Každý badatel je povinen prokázat svou totožnost občanským průkazem, cestovním pasem, popřípadě jiným osobním dokladem zaměstnanci pověřenému dozorem v badatelně, který zkontroluje správnost údajů uvedených v badatelském listu. Nový badatelský list každý badatel vyplňuje vždy pro každý kalendářní rok, ve kterém nahlíží do archiválií a při každé změně účelu nahlížení, popřípadě změně tématu studia.
 6. Každý badatel před vstupem do badatelny odloží plášť, příruční zavazadla a jiné obdobné věci na místě k tomu určeném. Do badatelny nemají přístup osoby znečištěné, pod vlivem alkoholu nebo drog.
 7. V badatelně je nutné zachovávat klid, není v ní dovoleno kouřit, jíst, pít a telefonovat.

Článek 2

 1. Při nahlížení se badatel řídí pokyny zaměstnance pověřeného dozorem v badatelně. Zaměstnanec pověřený dozorem v badatelně může na badateli požadovat, aby při pořizování výpisů a poznámek z některých druhů archiválií používal pouze obyčejné tužky střední tvrdosti a v případech fondů kategorie I. a Ia, které nejsou zmikrofilmovány, bavlněné rukavice.
 2. Jsou-li k archiváliím pořízeny studijní distribuční kopie nebo edice, předkládají se všem badatelům místo originálu archiválií. V takovém případě lze nahlížet do originálů archiválií pouze v odůvodněných případech a jen se souhlasem vedoucího pracovníka samostatného organizačního útvaru.
 3. Originál lze předložit k nahlédnutí jen se souhlasem správce příslušného fondu a v případě nejasnosti na základě stanoviska odborného konzervátora. Archiválie mající charakter národní archivní památky se předkládají ke studiu jen v reprodukcích, resp. v distribučních kopiích. Jen ve výjimečných případech a za souhlasu konzervátora je možné nahlédnout do originálu.
 4. Zaměstnanec pověřený dozorem v badatelně není povinen poskytovat badateli pomoc při čtení textu archiválií, jeho překládání do jiných jazyků, podávání výkladu o historických reáliích souvisejících s archiváliemi apod.
 5. Při nahlížení badatel archiválie co nejvíce šetří. Archiválie nelze používat jako psací podložky, přímo z nich kopírovat průpisovým papírem, podtrhávat v nich, škrtat nebo do nich vpisovat nebo je používat jiným způsobem či k jinému účelu než je nahlížení.
 6. Do archiválií vyžádaných badatelem může nahlížet současně jen jedna osoba, a to badatel, do jehož badatelského listu byly předložené archiválie zapsány. V odůvodněných případech (např. didaktických, při exkurzích apod.) může zaměstnanec pověřený dozorem v badatelně povolit nahlížení více osobám bez zvláštního povolení vedoucího pracovníka samostatného organizačního útvaru.
 7. K nahlédnutí se badateli předkládají archiválie ve lhůtě, v celkovém množství a v množství na jeden návštěvní den podle provozních podmínek a technických možností archivu s přihlédnutím k významu a účelu nahlížení. Předkládá se vždy jen takové množství archiválií, jejichž počet a stav při vracení může zaměstnanec pověřený dozorem v badatelně bez obtíží zkontrolovat.
 8. Archiv nevyhradí badateli archiválie v badatelně, nezahájí-li badatel nahlížení do archiválií do třiceti kalendářních dnů od sjednaného dne pro jejich předložení nebo přeruší-li nahlížení na dobu delší třiceti dnů.
 9. Archiv umožní nahlížet do archiválií každému badateli, který si tyto archiválie vyžádal k nahlížení jako první. V případě, že by došlo k souběžnému nahlížení dvěma a více badateli, archiv umožní nahlížení do těchto archiválií jen tomu badateli, kterému je archiv vyhradil jako prvnímu.

Článek 3

 1. V badatelně je možné při splnění stanovených podmínek (např. zachování klidu v badatelně), a pokud není možné zajistit reprodukci interním fotografem pracoviště, používat vlastní reprodukční zařízení k pořizování reprodukcí archiválií pro osobní studijní potřebu badatele jen se souhlasem zaměstnance pověřeného dozorem v badatelně. Souhlas se vyjádří podpisem na badatelem vyplněné písemné žádosti, jejíž vzor je přílohou vzorového badatelského řádu. Tím není dotčena ochrana případných vlastnických a autorských práv a práv souvisejících.
 2. Zařízení usnadňující nahlížení do archiválií (např. přenosné počítače, magnetofony apod.) je možno používat po dohodě se zaměstnancem pověřeným dozorem v badatelně, pokud nebudou ostatní badatelé vyrušováni.
 3. Badatel po ukončení nahlížení do archiválií své místo v badatelně zanechá v řádném stavu. Výpisy, poznámky a jiné pomůcky či věci v badatelně nezanechává, nýbrž si je odnáší s sebou.
 4. Po každém ukončení nahlížení do archiválií je badatel povinen vrátit archiválie v rozsahu a stavu, v jakém mu byly předloženy.
 5. Informace získané z archiválií užívá každý badatel jen k účelu uvedenému v badatelském listu. Při jejich využití ve vědeckých nebo jiných pracích se uvádí název archivu, využité archivní soubory a signatury nebo inventární čísla archiválií (archivní údaje), z nichž bylo čerpáno.
 6. Jestliže badatel publikoval práci, která vznikla nahlížením do archiválií uložených v archivu, zašle Archivu PH jeden její výtisk (např. edice archiválií).

Článek 4 - Využívání archivních pomůcek

 1. Archiv umožňuje badatelům nahlížení do archivních pomůcek po jejich zapsání do badatelského listu.
 2. S archivními pomůckami předloženými k nahlížení se zachází obdobně jako s archiváliemi a jako s literárními díly, pokud splňují znaky předmětu ochrany podle autorského zákona.

Článek 5 - Pořizování reprodukcí archiválií

 1. Reprodukce archiválií poskytuje archiv z archiválií, které badatel studuje nebo potřebuje pro účely úřední nebo vlastní práce uvedené v badatelském listu v závislosti na případném předem uděleném souhlasu vlastníka archiválií nebo na ochraně případných autorských práv a práv souvisejících. Reprodukce archiválií se poskytují v závislosti na provozních podmínkách a technických možnostech archivu. Reprodukce archiválií, u nichž to nedovoluje jejich fyzický stav se neposkytují.
 2. Reprodukce nepublikovaných archivních pomůcek se neposkytují, pokud tak nepovolí případný vlastník autorských práv k této pomůcce. Autorská práva jsou v inventářích označena copyrightovou doložkou v tiráži pomůcky.

Článek 6 - Zapůjčování archiválií za účelem studia mimo archiv

 1. Zapůjčování originálů archiválií k nahlédnutí do jiného archivu, než jsou uloženy, povoluje vedoucí Kanceláře prezidenta republiky nebo vedoucí pracovník samostatného organizačního útvaru výjimečně, s přihlédnutím ke smyslu, účelu a okolnostem jejich využívání, bezpečnosti převozu a zajištění ochrany archiválií v místě dočasného uložení a s ohledem na náklady s tím spojené. Archiválie nelze zasílat poštou, nýbrž se vždy za předem dohodnutých podmínek převážejí pověřeným zaměstnancem.
 2. Zapůjčování originálů archiválií mimo archiv povoluje vedoucí pracovník samostatného organizačního útvaru výjimečně a za podmínek podle odstavce 1 pouze vlastníkovi, případně původci archiválií, pokud původce není fyzická osoba, a státnímu orgánu, orgánu územní samosprávy a osobám, které jsou podle zvláštního právního předpisu oprávněny nahlížet do dokumentů, pokud to účel nahlédnutí z důvodu výkonu úřední funkce vyžaduje.
 3. Pokud archiválie uložená ve veřejném archivu není ve vlastnictví České republiky, právnické osoby zřízené zákonem nebo územního samosprávného celku, je k zapůjčení archiválie nezbytný písemný souhlas jejího vlastníka.
 4. Při zapůjčování archiválií je archiv povinen vystavit vypůjčiteli revers, obsahující:
  a) přesný soupis zapůjčovaných archiválií,
  b) účel výpůjčky,
  c) datum výpůjčky a lhůtu vrácení archiválií,
  d) jméno, příjmení a adresu trvalého pobytu vypůjčitele podle průkazu totožnosti, pokud jde o fyzickou osobu nebo,
  e) v případě právnické osoby sídlo vypůjčitele a jméno, příjmení a adresu trvalého pobytu jím pověřené osoby a
  f) vlastnoruční podpis vypůjčitele nebo jím pověřené osoby a úřední razítko vypůjčitele, pokud jde o právnickou osobu.
 5. Zapůjčené archiválie se zapíší v archivu do zvláštní knihy výpůjček a zápůjček.

Článek 7 - Využívání knihovny archivu

 1. Badatel může využívat knih, časopisů a novin z knihovny archivu v souvislosti s jeho studijním tématem a v  eho rozsahu. Studijní využívání knih, časopisů a novin z knihovny archivu se řídí výpůjčním řádem, který vydá vedoucí pracovník samostatného organizačního útvaru.

Článek 8 - Exkurze do archivu

 1. Při exkurzi do archivu se návštěvníci zapisují do knihy návštěv badatelny. Vstup do jiných prostor archivu než do badatelny archivu povoluje vedoucí pracovník samostatného organizačního útvaru a uskutečňuje se pouze v doprovodu jím pověřeného zaměstnance.

Článek 9 - Úhrada za služby poskytované badatelům

 1. Úhrada za služby poskytované archivem na žádost všech badatelů je stanovena ceníkem služeb.
 2. Ceník služebje všem badatelům přístupný k nahlédnutí v badatelně archivu.

Článek 10 - Závěrečná ustanovení

 1. Poruší-li badatel některou ze základních povinností uložených badatelským řádem, může mu být další nahlížení do archiválií odepřeno, popřípadě udělený souhlas odvolán.

V Praze dne 21. července 2005

PhDr. Libuše Benešová v.r.
ředitelka Odboru spisové a archivní služby
Kanceláře prezidenta republiky