Prezident republiky navrhl Senátu Parlamentu ČR ústavního soudce

17. dubna 2023

Prezident republiky Petr Pavel předložil podle čl. 84 odst. 2 Ústavy ČR a § 6 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, Senátu Parlamentu České republiky žádost o vyslovení souhlasu se jmenováním prof. JUDr. PhDr. Jana Wintra, Ph.D., do funkce soudce Ústavního soudu.

Podle mého názoru je vhodné rozšířit spektrum nově jmenovaných soudců Ústavního soudu i o zástupce z akademické sféry. Na profesorovi Janu Wintrovi oceňuji jeho expertní zkušenosti a výborné renomé napříč odbornou komunitou. Je známý i ve veřejném prostoru svým vystupováním k tématům ústavního práva ve sdělovacích prostředcích,“ 
zdůvodňuje prezident republiky výběr kandidáta.

Prof. JUDr. PhDr. Jan Wintr, Ph.D., vystudoval vedle Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze také historii a politologii na Filozofické fakultě téže univerzity. Od roku 2004 vyučuje na katedře teorie práva a právních učení Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze nejprve jako asistent, později odborný asistent, docent a od roku 2021 jako profesor. Externě vyučuje i na Ústavu politologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Od roku 2019 je tajemníkem Stálé komise pro Ústavu ČR Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, a své zkušenosti s problematikou ústavního práva uplatňuje i jako člen Legislativní rady vlády. Byl účastníkem řady zahraničních konferencí a seminářů, vykonával několik veřejných a odborných funkcí. Jeho rozsáhlá publikační a editorská činnost je zaměřená na teorii práva, ústavní právo a lidská práva a parlamentní proceduru.

Výběr kandidáta probíhal podle předem avizovaných kritérií, která prezident zveřejnil dne 20. března zde: https://www.hrad.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/aktualni-tiskove-zpravy/proces-vyberu-a-nominace-kandidatu-do-ustavniho-soudu-16970#from-list

1/ Pestrost s ohledem na profesní původ a zkušenost, s obvyklou převahou soudců obecných soudů a akademiků, doplněných dalšími profesionály. 
2/ Důležitá je odbornost, a to nejen v ústavním, případně mezinárodním a evropském právu, ale i v hlavních oborech, jako jsou občanské, trestní nebo správní právo. 
3/ Dalším zřetelem je i regionální rozrůzněnost, a to jak ve vztahu k životní zkušenosti, tak k právnickým fakultám, které soudci absolvovali nebo na nich působí. 
4/ Důležité je mít soudce napříč generacemi, ale i v genderové vyváženosti.
5/ Důležitá je hodnotová a názorová různorodost: soud nemá být složený pouze z konzervativců, liberálů a socialistů, lidí pravice nebo jenom levice. 
6/ Všechno musí být ve shodě s osobní integritou a uznáním ze strany kolegů či širší veřejnosti.

Komunikační tým prezidenta Petra Pavla