Výroční zpráva pro rok 2006

O poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Počty přijatých a vyřízených žádostí o informace

 Došlo celkemVyřízeno přímoPostoupeno k vyřízení
Žádosti (§18, odst. 1, písm. a) 10 8 0
Odvolání (§18, odst. 1, písm. a) 0 0 0

§18, odst. 1, písm. a)

Počet podaných žádostí o informace: 10

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti (§ 15 zák.č. 106/1999 Sb.): 0

§18, odst. 1, písm. b)

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0

§18, odst. 1, písm. c)

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace:

Dne 7.6.2006 rozhodl Městský soud v Praze usnesením vydaným pod sp.zn. 5 Ca 206/2005 v právní věci žalobce J.K. ml., bytem R. n/L. proti žalované Kanceláři prezidenta republiky o žalobě proti fiktivnímu rozhodnutí žalovaného o zamítnutí žádosti o poskytnutí informace tak, že žalobu odmítl. Žádnému z účastníků nepřiznal právo na náhradu nákladů řízení.

Právní posouzení věci vyjádřil Městský soud v odůvodnění svého usnesení takto:

"Vzhledem k tomu, že Kancelář prezidenta republiky při obstarávání věcí spojených s výkonem pravomocí prezidenta republiky není povinným subjektem podle zákona č. 106/1999 Sb., nemá zákonem založenou pravomoc ve správním řízení, pokud je požadována informace týkající se obstarávání věci spojených s výkonem pravomocí prezidenta republiky, vydat negativní rozhodnutí. Nemohla proto nastat fikce vydání rozhodnutí o odepření informace. Protože žalovaná nemá pravomoc k vydání rozhodnutí o odepření informace, nenastala fikce vydání takového rozhodnutí, jak tvrdí žalobce, a nejsou tak splněny podmínky řízení, neboť zde neexistuje rozhodnutí, jehož zrušení se žalobce podanou žalobou domáhá".

Žalobce podal proti usnesení Městského soudu v Praze kasační stížnost, o níž zatím nebylo rozhodnuto.

§18, odst. 1, písm. d)

Výčet poskytnutých výhradních licencí: 0

§18, odst. 1, písm. e)

Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a způsob jejich vyřízení: 0

§18, odst. 1, písm. f)

Další informace:

Žádosti o poskytnutí informace se týkaly individuálních milostí, amnestie, státních vyznamenání, údajů k jmenování konkrétních soudců, auditu finančních a účetních výkazů rozpočtové kapitoly Kanceláře prezidenta republiky.

Se dvěma žádostmi označenými jako žádost o poskytnutí informace bylo naloženo v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. c/ zákona č. 106/1999 Sb., a žádosti byly odloženy.

Žadatelům byl postup zdůvodněn a ve lhůtě zákonem stanovené sdělen.