Drobečková navigace


Organizační struktura

Prezident republiky Vedoucí kanceláře prezidenta republiky Sekretariát prezidenta republiky Kabinet vedoucího KPR Odbor analytický Odbor protokolu Odbor tiskový Odbor zahraniční Oddělení interního auditu Správa Pražského hradu Lesní správa Lány Ředitel Sekce zástupce vedoucího Kanceláře Odbor památkové péče Odbor legislativy a práva Ředitel sekce administrativní Odbor spisové a archivní služby Odbor bezpečnostní Odbor ekonomický a personální Oddělení styku s veřejností

Kancelář prezidenta republiky

Kancelář prezidenta republiky

Hrad I. nádvoří č. p. 1
Hradčany
119 08 Praha 1, tel.: +420 224 371 111, +420 234 301 111
fax: +420 224 373 300
IČO 48136000
Datová schránka ID: 9hjaihw

Miloš Zeman
prezident republiky

Seznam členů expertního týmu prezidenta republiky
Seznam oficiálních poradců prezidenta republiky

 

nahoru

Vedoucí Kanceláře prezidenta republiky

Vedoucí Kanceláře prezidenta republiky je vedoucí organizační složky státu, který činí právní úkony ve věcech týkajících se Kanceláře prezidenta republiky navenek. Řídí a kontroluje činnost Kanceláře a odpovídá za ni. Schvaluje vnitřní předpisy Kanceláře, předkládá návrh rozpočtu kapitoly Kanceláře, zřizuje podřízené příspěvkové organizace a schvaluje jejich organizaci. Vedoucí Kanceláře prezidenta republiky přímo řídí Sekci vnitřní a Kabinet vedoucího Kanceláře.

Z výkonu své funkce je odpovědný prezidentu republiky, který mu ukládá úkoly.

Vedoucí Kanceláře prezidenta republiky

Ing. Vratislav Mynář

vedoucí Kanceláře prezidenta republiky
tel.: +420 224 372 201
fax: +420 224 310 853
e-mail: zc.darh@ranym.valsitarv

nahoru

Zástupce vedoucího Kanceláře - ředitel sekce

Zástupce vedoucího Kanceláře - ředitel sekce řídí Sekci zástupce vedoucího Kanceláře a jsou mu přímo podřízeni
a)  ředitel Odboru památkové péče,
b)  ředitel Odboru legislativy a práva.
Z výkonu své funkce je odpovědný vedoucímu Kanceláře prezidenta republiky, který ho řídí a ukládá mu úkoly. V době nepřítomnosti vedoucího Kanceláře prezidenta republiky jej zastupuje.

Zástupce vedoucího Kanceláře - ředitel sekce

RNDr. Petr Mužák

Zástupce vedoucího Kanceláře - ředitel sekce
tel.: +420 224 373 557
fax: +420 224 373 565
e-mail: zc.darh@kazum.rtep

nahoru

Ředitel sekce administrativní

Ředitel Sekce administrativní řídí Sekci administrativní a jsou mu přímo podřízeni
a) ředitel Odboru spisové a archivní služby,
b) ředitel Odboru bezpečnostního,
c) ředitel Odboru ekonomického a personálního,
d) vedoucí Oddělení styku s veřejností.
Ředitel Sekce administrativní je z výkonu své funkce odpovědný vedoucímu Kanceláře, který ho řídí a ukládá mu úkoly.

Jan Novák

ředitel
tel.: +420 224 373 412
e-mail: zc.darh@kavon.naj

nahoru

Sekretariát prezidenta republiky

Sekretariát prezidenta republiky zajišťuje ve spolupráci s ostatními útvary Kanceláře denní výkon funkce prezidenta republiky a plní další úkoly podle jeho přímých pokynů. Za plnění těchto úkolů je odpovědný přímo prezidentovi republiky. Ve všech ostatních záležitostech podléhá vedoucímu Kanceláře prezidenta republiky. Ředitel Sekretariátu prezidenta republiky je zároveň tajemníkem prezidenta republiky.

Sekretariát prezidenta republiky

Ing. Jaroslav Hlinovský

ředitel
tel.: +420 224 372 283
fax: +420 224 372 462
e-mail: zc.darh@yksvonilh.valsoraj

nahoru

Kabinet vedoucího KPR

Kabinet vedoucího Kanceláře zajišťuje veškerý administrativní servis, kompletaci, popřípadě přípravu odborných podkladů, denní program a další úkony nezbytné pro výkon funkce vedoucího Kanceláře.

Součástí Kabinetu vedoucího KPR je Oddělení sekretariátu vedoucího KPR a Oddělení sekretariátu manželky prezidenta republiky.

nahoru

Odbor analytický

Odbor analytický shromažďuje, zpracovává a vyhodnocuje informace pro potřeby prezidenta republiky o činnosti:

  • Poslanecké sněmovny a Senátu, zejména pokud jde o obsah návrhů zákonů, mezinárodních smluv, dokumentů EU a dalších nelegislativních materiálů, včetně jejich projednávání ve výborech a komisích Parlamentu ČR; 
  • Vlády ČR a jejích poradních orgánů, pokud jde o obsah legislativních i nelegislativních materiálů majících zásadní politický nebo hospodářský dopad;
  • Ministerstev, pokud jde o obsah koncepčních materiálů a plnění úkolů podle legislativního i nelegislativního plánu vlády a dále ostatních správních úřadů, orgánů územní samosprávy, politických stran, ekonomických subjektů, odborových i jiných nestátních právnických osob.

Mgr. Roman Lipták

ředitel 
tel.: +420 224 373 418
e-mail: roman.liptak@hrad.cz

 

nahoru

Odbor protokolu

Odbor protokolu zajišťuje protokolární a organizační věci spojené s výkonem pravomocí prezidenta republiky, stanovených Ústavou České republiky, jinými ústavními zákony a zákony s protokolárními povinnostmi a veřejnou činností prezidenta republiky. Při plnění těchto úkolů spolupracuje s Poslaneckou sněmovnou, Senátem, Úřadem vlády, ministerstvy a ostatními správními úřady, orgány územní samosprávy a s příslušnými útvary Kanceláře.

Součástí Odboru protokolu je Oddělení vnitrostátních cest a Oddělení zahraničních cest.

Odbor protokolu

Mgr. Vladimír Kruliš, Ph.D.

ředitel 
tel.: +420 224 372 228, +420 224 372 276
fax: +420 224 310 099
e-mail: zc.darh@silurk.rimidalv

nahoru

Odbor tiskový

Odbor tiskový zajišťuje publicitu veřejných vystoupení prezidenta republiky ve sdělovacích prostředcích, organizuje tiskové konference a operativní styk prezidenta republiky s novináři.

Součástí Odboru tiskového je Oddělení tiskového mluvčího a tiskové služby.

 

Odbor tiskový

Jiří Ovčáček

ředitel Odboru tiskového a tiskový mluvčí prezidenta republiky
tel.: +420 224 373 209
mob.: +420 777 400 088
fax: +420 224 372 185
e-mail: zc.darh@kecacvo.irij

nahoru

Odbor legislativy a práva

Odbor legislativy a práva připravuje návrhy pro rozhodnutí prezidenta republiky, která souvisí s výkonem jeho ústavních práv a povinností v legislativním procesu a při výkonu jeho exekutivních pravomocí. Odbor legislativy a práva plní jako orgán prvního stupně povinnosti stanovené Kanceláři zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Součástí Odboru legislativy a práva je Oddělení legislativní.

Odbor legislativy a práva

JUDr. Václav Pelikán

ředitel
tel.: +420 224 373 308
e-mail: zc.darh@nakilep.valcav

nahoru

Odbor bezpečnostní

Odbor bezpečnostní zajišťuje informace z oblasti bezpečnostní politiky státu, plní úkoly v oblasti ochrany utajovaných informací a v oblasti krizového řízení.

Řízením Odboru bezpečnostního je pověřen ředitel Sekce administrativní pan Jan Novák.

nahoru

Odbor zahraniční

Odbor zahraniční zajišťuje styk prezidenta republiky a Kanceláře s Ministerstvem zahraničních věcí a diplomatickým sborem. Ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí shromažďuje, zpracovává a vyhodnocuje pro potřeby prezidenta republiky informace o zahraniční politice České republiky a mezinárodních vztazích a vypracovává podklady a doporučení pro zahraničněpolitická jednání a vystoupení prezidenta republiky.

Odbor zahraniční se člení na Oddělení NATO a EU a Oddělení bilaterální spolupráce.

Součástí Odboru zahraničního je Oddělení mezinárodních vztahů.

Odbor zahraniční

JUDr. Rudolf Jindrák

ředitel
tel.: +420 224 372 244
fax: +420 224 310 484
e-mail:  zc.darh@kardnij.flodur

nahoru

Oddělení interního auditu

Oddělení interního auditu zabezpečuje interní audit Kanceláře a veřejnosprávní kontrolu v jí zřízených příspěvkových organizacích podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.

Oddělení interního auditu

Antonie Mikulková

vedoucí 
tel.: +420 224 372 208
e-mail: zc.darh@avoklukim.einotna

nahoru

Odbor ekonomický a personální

Zabezpečuje financování kapitoly Kanceláře prezidenta republiky, vykonává komplexní personální činnost a spravuje celkový objem mzdových prostředků Kanceláře.

Součástí Odboru ekonomického a personálního je Oddělení rozpočtu, Oddělení účtárny a Oddělení personální.

Ing. Zdeňka Benešová

ředitelka
tel.: +420 224 371 111
fax: +420 224 310 854
email: zc.darh@avoseneb.aknedz

nahoru

Odbor památkové péče

Odbor památkové péče vykonává státní správu na úseku památkové péče v areálu národní kulturní památky Pražský hrad.

Odbor památkové péče

PhDr. Petr Kroupa

ředitel
tel.: +420 224 373 691
fax: +420 224 372 018
email: zc.darh@apuork.rtep

nahoru

Odbor spisové a archivní služby

Odbor spisové a archivní služby zajišťuje veškeré činnosti spisových a archivních služeb Kanceláře a Správy Pražského hradu. V oblasti archivních služeb zajišťuje příslušné činnosti i pro Lesní správu Lány.

Odbor spisové a archivní služby se člení na Oddělení spisových služeb, Archiv Kanceláře prezidenta republiky (specializovaný archiv dle ustanovení § 80 odst. 4 zákona č. 499/2004 Sb.) a Archiv Pražského hradu (specializovaný archiv dle ustanovení § 80 zákona č. 499/2004 Sb.)

Odbor spisové a archivní služby

Mgr. Martin Halata

ředitel
tel.: +420 224 372 112
fax: +420 224 373 632
e-mail: zc.darh@atalah.nitram

nahoru

Oddělení styku s veřejností

Oddělení styku s veřejností zajišťuje styk Kanceláře s občany a přijímá a vyřizuje ústní a písemná podání, jimiž se občané obracejí na prezidenta republiky nebo Kancelář, nejde-li o případy podle zákona č. 106/1999 Sb.

Oddělení styku s veřejností

Mgr. Martin Hakauf

vedoucí
tel.: +420 224 373 263
e-mail: zc.darh@fuakah.nitram

nahoru

Náčelník Vojenské kanceláře prezidenta republiky

Vojenská kancelář prezidenta republiky je vojenským útvarem ozbrojených sil České republiky, který se ve své činnosti řídí samostatným Organizačním řádem Vojenské kanceláře schváleným prezidentem republiky. Vojenská kancelář zajišťuje úkoly související s výkonem pravomocí prezidenta republiky jako vrchního velitele ozbrojených sil a s řízením Hradní stráže. Vojenskou kancelář řídí náčelník Vojenské kanceláře, kterého jmenuje a odvolává prezident republiky. Náčelník Vojenské kanceláře je prezidentu republiky přímo podřízen.

Náčelník Vojenské kanceláře prezidenta republiky

generálmajor Ing. Jan Kaše, MSc.

náčelník
tel.: +420 224 373 291
fax.: +420 257 535 077
e-mail: zc.darh@rpkv.tairaterkes

nahoru