Organizační struktura

Obrázková mapa struktury kanceláře prezidenta Prezident republiky Vedoucí kanceláře prezidenta republiky Sekretariát prezidenta republiky Kabinet vedoucího KPR Odbor analytický Odbor protokolu Odbor tiskový Odbor zahraniční Oddělení interního auditu Správa Pražského hradu Lesní správa Lány Ředitel Sekce zástupce vedoucího Kanceláře Odbor ekonomický Odbor legislativy a práva Ředitel sekce administrativní Odbor spisové a archivní služby Oddělení bezpečnostního ředitele Odbor památkové péče Oddělení personální Oddělení styku s veřejností

Kancelář prezidenta republiky

Hrad I. nádvoří č. p. 1
Hradčany
119 08 Praha 1, tel.: +420 224 371 111, +420 234 301 111
fax: +420 224 373 300
IČO 48136000
Datová schránka ID: 9hjaihw

Petr Pavel
prezident republiky

 

Poradní tým prezidenta republiky (PDF, 1,7 MB)

 

 

 

Vedoucí Kanceláře prezidenta republiky

Vedoucí Kanceláře prezidenta republiky je vedoucí organizační složky státu, který činí právní úkony ve věcech týkajících se Kanceláře prezidenta republiky navenek. Řídí a kontroluje činnost Kanceláře a odpovídá za ni. Schvaluje vnitřní předpisy Kanceláře, předkládá návrh rozpočtu kapitoly Kanceláře, zřizuje podřízené příspěvkové organizace a schvaluje jejich organizaci. Vedoucí Kanceláře prezidenta republiky přímo řídí Sekci vnitřní a Kabinet vedoucího Kanceláře.

Z výkonu své funkce je odpovědný prezidentu republiky, který mu ukládá úkoly.

Jana Vohralíková

vedoucí Kanceláře prezidenta republiky
tel.: +420 224 372 201
e-mail: [email protected]

Zástupce vedoucí Kanceláře - ředitel sekce

Zástupce vedoucí Kanceláře - ředitel sekce řídí Sekci zástupce vedoucí Kanceláře a jsou mu přímo podřízeni
a) ředitel Odboru ekonomického,
b) ředitel Odboru legislativy a práva.

Z výkonu své funkce je odpovědný vedoucí Kanceláře prezidenta republiky, která ho řídí a ukládá mu úkoly. V době nepřítomnosti vedoucí Kanceláře prezidenta republiky ji zastupuje.

 JUDr. Zdeněk Hejhal
zástupce vedoucí Kanceláře prezidenta republiky a ředitel Sekce zástupce vedoucí Kanceláře prezidenta republiky 

Ředitel sekce administrativní

Ředitel Sekce administrativní řídí Sekci administrativní a jsou mu přímo podřízeni
a) ředitel Odboru spisové a archivní služby,
b) vedoucí Oddělení bezpečnostního ředitele,
c) ředitel Odboru památkové péče,
d) vedoucí Oddělení personálního,
e) vedoucí Oddělení styku s veřejností.
Ředitel Sekce administrativní je z výkonu své funkce odpovědný vedoucímu Kanceláře, který ho řídí a ukládá mu úkoly.

 

Pavel Vyhnánek, M.A.

ředitel Sekce administrativní

tel.: +420 224 373 412

 

Sekretariát prezidenta republiky

Sekretariát prezidenta republiky zajišťuje ve spolupráci s ostatními útvary Kanceláře denní výkon funkce prezidenta republiky a plní další úkoly podle jeho přímých pokynů. Za plnění těchto úkolů je odpovědný přímo prezidentovi republiky. Ve všech ostatních záležitostech podléhá vedoucí Kanceláře prezidenta republiky. Ředitelka Sekretariátu prezidenta republiky je zároveň tajemnicí prezidenta republiky.

Ing. Linda Jozwiak Kopecká

ředitelka Sekretariátu prezidenta republiky

tel.: +420 224 372 283

Kabinet vedoucí KPR

Kabinet vedoucí Kanceláře zajišťuje veškerý administrativní servis, kompletaci, popřípadě přípravu odborných podkladů, denní program a další úkony nezbytné pro výkon funkce vedoucí Kanceláře.

Odbor analytický

Odbor analytický shromažďuje, zpracovává a vyhodnocuje informace pro potřeby prezidenta republiky o činnosti:

  • Poslanecké sněmovny a Senátu, zejména pokud jde o obsah návrhů zákonů, mezinárodních smluv, dokumentů EU a dalších nelegislativních materiálů, včetně jejich projednávání ve výborech a komisích Parlamentu ČR; 
  • Vlády ČR a jejích poradních orgánů, pokud jde o obsah legislativních i nelegislativních materiálů majících zásadní politický nebo hospodářský dopad;
  • Ministerstev, pokud jde o obsah koncepčních materiálů a plnění úkolů podle legislativního i nelegislativního plánu vlády a dále ostatních správních úřadů, orgánů územní samosprávy, politických stran, ekonomických subjektů, odborových i jiných nestátních právnických osob.

Součástí Odboru analytického je Oddělení analytických činností.

 

doc. PhDr. Tomáš Lebeda, Ph.D.

ředitel Odboru analytického

 tel.: +420 224 373 418

Odbor protokolu

Odbor protokolu zajišťuje protokolární a organizační věci spojené s výkonem pravomocí prezidenta republiky, stanovených Ústavou České republiky, jinými ústavními zákony a zákony s protokolárními povinnostmi a veřejnou činností prezidenta republiky. Při plnění těchto úkolů spolupracuje s Poslaneckou sněmovnou, Senátem, Úřadem vlády, ministerstvy a ostatními správními úřady, orgány územní samosprávy a s příslušnými útvary Kanceláře.

Součástí Odboru protokolu je Oddělení protokolárních věcí.

 

Ing. Tomáš Pernický

ředitel Odboru protokolu


tel.: +420 224 372 228, +420 224 372 276

Odbor tiskový

Odbor tiskový zajišťuje publicitu veřejných vystoupení prezidenta republiky ve sdělovacích prostředcích, organizuje tiskové konference a operativní styk prezidenta republiky s novináři.

Součástí Odboru tiskového je Oddělení tiskového mluvčího a tiskové služby.

 

Markéta Řeháková

ředitelka Odboru tiskového a tisková mluvčí prezidenta republiky
tel.: +420 224 373 424
e-mail: [email protected]

 

Odbor legislativy a práva

Odbor legislativy a práva připravuje návrhy pro rozhodnutí prezidenta republiky, která souvisí s výkonem jeho ústavních práv a povinností v legislativním procesu a při výkonu jeho exekutivních pravomocí. Odbor legislativy a práva plní jako orgán prvního stupně povinnosti stanovené Kanceláři zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Součástí Odboru legislativy a práva je Oddělení legislativní.

JUDr. Václav Pelikán

ředitel
tel.: +420 224 373 308
e-mail: [email protected]

Oddělení bezpečnostní ředitelky

Oddělení bezpečnostní ředitelky zajišťuje informace z oblasti bezpečnostní politiky státu, plní úkoly v oblasti ochrany utajovaných informací a v oblasti krizového řízení.

Oddělení bezpečnostní ředitelky spadá pod Sekci administrativní.

Mgr. Mlada Princová

vedoucí Oddělení bezpečnostní ředitelky, bezpečnostní ředitelka

Odbor zahraniční

Odbor zahraniční zajišťuje styk prezidenta republiky a Kanceláře s Ministerstvem zahraničních věcí a diplomatickým sborem. Ve spolupráci s Ministerstvem zahraničních věcí shromažďuje, zpracovává a vyhodnocuje pro potřeby prezidenta republiky informace o zahraniční politice České republiky a mezinárodních vztazích a vypracovává podklady a doporučení pro zahraničněpolitická jednání a vystoupení prezidenta republiky.

Odbor zahraniční se člení na Oddělení NATO a EU a Oddělení bilaterální spolupráce.

Součástí Odboru zahraničního je Oddělení mezinárodních vztahů.

 

Ing. Jaroslav Zajíček

ředitel Odboru zahraničního

tel.: +420 224 372 244

Oddělení interního auditu

Oddělení interního auditu zabezpečuje interní audit Kanceláře a veřejnosprávní kontrolu v jí zřízených příspěvkových organizacích podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě.

Antonie Mikulková

vedoucí 
tel.: +420 224 372 208
e-mail: [email protected]

Odbor ekonomický

Zabezpečuje financování kapitoly Kanceláře prezidenta republiky a spravuje celkový objem mzdových prostředků Kanceláře.

Součástí Odboru ekonomického je Oddělení rozpočtu a Oddělení účtárny.

Ing. Zdeňka Benešová

ředitelka
tel.: +420 224 371 111
email: [email protected]

Oddělení personální

Oddělení personální vykonává komplexní personální činnost v rámci Kanceláře prezidenta republiky.


tel.: +420 224 373 515

Odbor památkové péče

Odbor památkové péče vykonává státní správu na úseku památkové péče v areálu národní kulturní památky Pražský hrad.

Součástí Odboru památkové péče je Oddělení specializované památkové péče.

PhDr. Petr Kroupa

ředitel
tel.: +420 224 373 691
email: [email protected]

Odbor spisové a archivní služby

Odbor spisové a archivní služby zajišťuje veškeré činnosti spisových a archivních služeb Kanceláře a Správy Pražského hradu. V oblasti archivních služeb zajišťuje příslušné činnosti i pro Lesní správu Lány.

Odbor spisové a archivní služby se člení na Oddělení spisových služeb a Oddělení Archivy Kanceláře prezidenta republiky a Pražského hradu (dle ustanovení § 80 zákona č. 499/2004 Sb.)

Mgr. Martin Halata

ředitel
tel.: +420 224 373 404
e-mail: [email protected]

Oddělení styku s veřejností

Oddělení styku s veřejností zajišťuje styk Kanceláře s občany a přijímá a vyřizuje ústní a písemná podání, jimiž se občané obracejí na prezidenta republiky nebo Kancelář, nejde-li o případy podle zákona č. 106/1999 Sb.

 

Dominika Svobodová

vedoucí
tel.: +420 224 373 263
e-mail: [email protected]

Náčelník Vojenské kanceláře prezidenta republiky

Vojenská kancelář prezidenta republiky je vojenským útvarem ozbrojených sil České republiky, který se ve své činnosti řídí samostatným Organizačním řádem Vojenské kanceláře schváleným prezidentem republiky. Vojenská kancelář zajišťuje úkoly související s výkonem pravomocí prezidenta republiky jako vrchního velitele ozbrojených sil a s řízením Hradní stráže. Vojenskou kancelář řídí náčelník Vojenské kanceláře, kterého jmenuje a odvolává prezident republiky. Náčelník Vojenské kanceláře je prezidentu republiky přímo podřízen.


tel.: +420 224 373 291
e-mail: [email protected]