Organizační struktura

Kancelář prezidenta republiky

Hrad I. nádvoří č. p. 1
Hradčany
119 08 Praha 1, tel.: +420 224 371 111, +420 234 301 111
fax: +420 224 373 300
IČO 48136000
Datová schránka ID: 9hjaihw

Petr Pavel
prezident republiky

Poradní tým prezidenta republiky (PDF, 1,7 MB)

Vedoucí Kanceláře prezidenta republiky

Vedoucí Kanceláře prezidenta republiky je vedoucí organizační složky státu, který činí právní úkony ve věcech týkajících se Kanceláře navenek, řídí a kontroluje její činnost a odpovídá za ni. Z výkonu své funkce je odpovědný prezidentu republiky, který ho řídí a ukládá mu úkoly.

Jana Vohralíková

vedoucí Kanceláře prezidenta republiky
tel.: +420 224 372 201
e-mail: [email protected]

Sekretariát prezidenta republiky

Sekretariát prezidenta republiky zajišťuje ve spolupráci s ostatními útvary Kanceláře prezidenta republiky denní výkon funkce prezidenta republiky a plní další úkoly podle jeho přímých pokynů.

Bc. Lucie Obdržálková

vedoucí Sekretariátu prezidenta republiky
tel.: +420 224 372 378
e-mail: [email protected]

Kabinet manželky prezidenta republiky

Kabinet manželky prezidenta republiky zajišťuje administrativní a další služby manželce prezidenta republiky související s protokolárními povinnostmi a akcemi prezidenta republiky.

Miroslava Macků

tajemnice
tel.: +420 224 373 712
e-mail: [email protected]

Kabinet vedoucí Kanceláře prezidenta republiky

Kabinet vedoucí Kanceláře prezidenta republiky zajišťuje veškerý administrativní servis, kompletaci, popřípadě přípravu odborných podkladů, denní program a další úkony nezbytné pro výkon funkce vedoucího Kanceláře prezidenta republiky a na základě pokynů vedoucího Kanceláře prezidenta republiky svolává porady, vyhotovuje zápisy z těchto porad a kontroluje plnění uložených úkolů.

Oddělení interního auditu

Oddělení interního auditu zabezpečuje interní audit Kanceláře prezidenta republiky a veřejnosprávní kontrolu v jí zřízených příspěvkových organizacích podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

Antonie Mikulková

vedoucí 
tel.: +420 224 372 208
e-mail: [email protected]

Bezpečnostní ředitel

Bezpečnostní ředitel zabezpečuje úkoly stanovené mu v souladu se zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.

Kulturní a programový ředitel

Kulturní a programový ředitel odpovídá za plánování akcí kulturních, vzdělávacích a dalších aktivit v areálu Pražského hradu. Vytváří koncepci dlouhodobého programu, která je konzultována se členy programové rady, jakožto poradním sborem složený z odborníků.

PhDr. Veronika Wolf

kulturní a programová ředitelka
tel.: +420 224 373 156
e-mail: [email protected]

Odbor vnitřní politiky

Odbor vnitřní politiky shromažďuje, zpracovává a analyzuje informace pro potřeby prezidenta republiky a Kanceláře prezidenta republiky týkající se činnosti Poslanecké sněmovny, Senátu, vlády, ministerstev a dalších ústředních orgánů státní správy majících zásadní politický nebo hospodářský dopad.

doc. PhDr. Tomáš Lebeda, Ph.D.

ředitel Odboru vnitřní politiky
tel.: +420 224 373 418
e-mail: [email protected]

Odbor protokolu

Odbor protokolu zajišťuje obstarávání protokolárních a organizačních věcí spojených s výkonem pravomocí prezidenta republiky stanovených Ústavou České republiky, ústavními zákony a zákony, s protokolárními povinnostmi a veřejnou činností prezidenta republiky.

Při plnění těchto úkolů Odbor spolupracuje se Senátem Parlamentu České republiky, Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky, Úřadem vlády České republiky, ministerstvy a ostatními správními úřady, orgány samosprávy a s příslušnými útvary Kanceláře.

Ing. Tomáš Pernický

ředitel Odboru protokolu
tel.: +420 224 372 228, +420 224 372 276
e-mail: [email protected]

Odbor komunikace

Odbor komunikace zajišťuje veřejná vystoupení prezidenta republiky ve sdělovacích prostředcích, organizuje tiskové konference, operativní styk prezidenta republiky s novináři a komunikaci prostřednictvím oficiálních účtů prezidenta republiky na sociálních sítích.

Mgr. Vít Kolář

ředitel Odboru komunikace
tel.: +420 224 373 209
e-mail: zc.darh@aidem

Odbor zahraniční

Odbor zahraniční pokrývá dvoustranné vztahy mezi Českou republikou a třetími zeměmi, jakož i mnohostranné vztahy mezi Českou republikou a mezinárodními organizacemi.

Ing. Jaroslav Zajíček

ředitel Odboru zahraničního
tel.: +420 224 372 244
e-mail: [email protected]

Odbor legislativní a právní

Odbor legislativní a právní připravuje návrhy pro rozhodnutí prezidenta republiky, která souvisí s výkonem jeho ústavních práv a povinností v legislativním procesu a při výkonu jeho exekutivních pravomocí.

Mag. iur. Pavla Kratochvílová

pověřena řízením Odboru legislativního a právního
tel.: +420 224 373 308
e-mail: [email protected]

Odbor právní

Odbor právní poskytuje právní služby útvarům Kanceláře prezidenta republiky a jejím příspěvkovým organizacím.

Mag. iur. Pavla Kratochvílová

ředitelka Odboru právního
tel.: +420 224 373 308
e-mail: [email protected]

Odbor informačních technologií

Odbor informačních technologií zajišťuje zejména návrhy koncepce k zajištění plynulého provozu a rozvoje informačních systémů v Kanceláři prezidenta republiky a jí zřízených příspěvkových organizacích a dále pak správu HW/SW koncových uživatelů, provoz a odstraňování vad.

Bc. Lukáš Gajarský

ředitel Odboru informačních technologií
tel.: +420 224 372 319
e-mail: [email protected]

Odbor bezpečnostní

Odbor bezpečnostní řídí a koordinuje ochranu utajovaných informací v Kanceláři prezidenta republiky a ve státních příspěvkových organizacích, zřízených k plnění úkolů dle Zákona č. 114/1993 Sb., o Kanceláři prezidenta republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Plní úkoly v oblasti bezpečnostní strategie KPR, krizového řízení, vyhodnocování bezpečnostních rizik, spolupráce s bezpečnostními složkami a zpracováním informací z oblasti vnitřní a mezinárodní bezpečnostní situace.

Ředitelka Odboru bezpečnostního z pověření odpovědné osoby vykonává funkci bezpečnostního ředitele a plní povinnosti v oblasti ochrany utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti.

Mgr. Mlada Princová, MBA

ředitelka Odboru bezpečnostního
email: [email protected] 

Odbor památkové péče

Odbor památkové péče vykonává státní správu na úseku památkové péče v areálu národní kulturní památky Pražský hrad a pečuje o České korunovační klenoty.

PhDr. Petr Kroupa

ředitel Odboru památkové péče
tel.: +420 224 373 691
e-mail: [email protected]

Odbor spisové a archivní služby

Odbor spisové a archivní služby zajišťuje veškeré činnosti spisových a archivních služeb Kanceláře prezidenta republiky a Správy Pražského hradu. V oblasti archivních služeb zajišťuje příslušné činnosti i Lesní správy Lány.

Martin Rokos

pověřen řízením odboru
e-mail: [email protected]

Odbor finanční

Odbor finanční zajišťuje rozpočtové, plánovací, rozborové, účetní, daňové a další ekonomické a finanční činnosti Kanceláře prezidenta republiky a Správy Pražského hradu.

Pavel Vyhnánek, M.A.

ředitel Odboru finančního
tel.: +420 224 373 388
email: [email protected]

Odbor řízení lidských zdrojů

Odbor řízení lidských zdrojů vykonává komplexní personální činnosti Kanceláře prezidenta republiky a Správy Pražského hradu, zejména pak zajišťuje metodické, konzultační a administrativní činnosti spojené s náborem, výběrem, přijímáním, převáděním, uvolňováním a odměňováním zaměstnanců. Odbor řízení lidských zdrojů dále přijímá a vyřizuje ústní a písemná podání, jimiž se občané obracejí na prezidenta republiky nebo Kancelář, nejde-li o případy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

JUDr. Zdeněk Hejhal

ředitel Odboru řízení lidských zdrojů
tel.: +420 224 372 606
e-mail: [email protected]