Organizační struktura

Kancelář prezidenta republiky

Hrad I. nádvoří č. p. 1
Hradčany
119 08 Praha 1, tel.: +420 224 371 111, +420 234 301 111
fax: +420 224 373 300
IČO 48136000
Datová schránka ID: 9hjaihw

Petr Pavel
prezident republiky

Vedoucí Kanceláře prezidenta republiky

Vedoucí Kanceláře prezidenta republiky je vedoucí organizační složky státu, který činí právní úkony ve věcech týkajících se Kanceláře navenek, řídí a kontroluje její činnost a odpovídá za ni. Z výkonu své funkce je odpovědný prezidentu republiky, který ho řídí a ukládá mu úkoly.

Milan Vašina

vedoucí Kanceláře prezidenta republiky
tel.: +420 224 372 201
e-mail: zc.darh@relcnak

Profesní CV (PDF, 49 KB)

Sekretariát prezidenta republiky

Sekretariát prezidenta republiky zajišťuje ve spolupráci s ostatními útvary Kanceláře prezidenta republiky denní výkon funkce prezidenta republiky a plní další úkoly podle jeho přímých pokynů.

Bc. Lucie Obdržálková

vedoucí Sekretariátu prezidenta republiky
tel.: +420 224 372 378
e-mail: [email protected]

Profesní CV (PDF, 109 KB)

Kabinet manželky prezidenta republiky

Kabinet manželky prezidenta republiky zajišťuje administrativní a další služby manželce prezidenta republiky související s protokolárními povinnostmi a akcemi prezidenta republiky.

Miroslava Macků

tajemnice

e-mail: [email protected] 

Kabinet vedoucího Kanceláře prezidenta republiky

Kabinet vedoucího Kanceláře prezidenta republiky zajišťuje veškerý administrativní servis, kompletaci, popřípadě přípravu odborných podkladů, denní program a další úkony nezbytné pro výkon funkce vedoucího Kanceláře prezidenta republiky a na základě pokynů vedoucího Kanceláře prezidenta republiky svolává porady, vyhotovuje zápisy z těchto porad a kontroluje plnění uložených úkolů.

Oddělení interního auditu

Oddělení interního auditu zabezpečuje interní audit Kanceláře prezidenta republiky a veřejnosprávní kontrolu v jí zřízených příspěvkových organizacích podle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

Antonie Mikulková

vedoucí 

Profesní CV (PDF, 109 KB)

Bezpečnostní ředitel

Bezpečnostní ředitel zabezpečuje úkoly stanovené mu v souladu se zákonem č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.

Kulturní a programový ředitel

Kulturní a programový ředitel odpovídá za plánování akcí kulturních, vzdělávacích a dalších aktivit v areálu Pražského hradu. Vytváří koncepci dlouhodobého programu, která je konzultována se členy programové rady, jakožto poradním sborem složený z odborníků.

PhDr. Veronika Wolf

kulturní a programová ředitelka

Profesní CV (PDF, 111 KB)

Odbor vnitřní politiky

Odbor vnitřní politiky shromažďuje, zpracovává a analyzuje informace pro potřeby prezidenta republiky a Kanceláře prezidenta republiky týkající se činnosti Poslanecké sněmovny, Senátu, vlády, ministerstev a dalších ústředních orgánů státní správy majících zásadní politický nebo hospodářský dopad.

doc. PhDr. Tomáš Lebeda, Ph.D.

ředitel Odboru vnitřní politiky

Profesní CV (PDF, 161 KB)

Pod Odbor vnitřní politiky spadá skupina poradců k domácí politice. Její členy včetně krátkých medailonků najdete zde (PDF, 1,6 MB).

Odbor protokolu

Odbor protokolu zajišťuje obstarávání protokolárních a organizačních věcí spojených s výkonem pravomocí prezidenta republiky stanovených Ústavou České republiky, ústavními zákony a zákony, s protokolárními povinnostmi a veřejnou činností prezidenta republiky.

Při plnění těchto úkolů Odbor spolupracuje se Senátem Parlamentu České republiky, Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky, Úřadem vlády České republiky, ministerstvy a ostatními správními úřady, orgány samosprávy a s příslušnými útvary Kanceláře.

Ing. Tomáš Pernický

ředitel Odboru protokolu

Profesní CV (PDF, 163 KB)

Odbor komunikace

Odbor komunikace zajišťuje veřejná vystoupení prezidenta republiky ve sdělovacích prostředcích, organizuje tiskové konference, operativní styk prezidenta republiky s novináři a komunikaci prostřednictvím oficiálních účtů prezidenta republiky na sociálních sítích.

Mgr. Vít Kolář

ředitel Odboru komunikace
e-mail: zc.darh@aidem

Profesní CV (PDF, 36 KB)

Odbor zahraniční

Odbor zahraniční pokrývá dvoustranné vztahy mezi Českou republikou a třetími zeměmi, jakož i mnohostranné vztahy mezi Českou republikou a mezinárodními organizacemi.

Ing. Jaroslav Zajíček

ředitel Odboru zahraničního

Profesní CV (PDF, 118 KB)

Pod Odbor zahraniční spadá panel zahraničně-politických konzultantů. Jeho činnost koordinuje ředitel odboru Jaroslav Zajíček. Složení panelu a krátké medailonky členů najdete zde (PDF, 93 kB)

Odbor legislativní

Odbor legislativní připravuje návrhy pro rozhodnutí prezidenta republiky, která souvisí s výkonem jeho ústavních práv a povinností v legislativním procesu a při výkonu jeho exekutivních pravomocí. Odbor legislativní dále zajišťuje agendu milostí. 

JUDr. Vít Šťastný

ředitel Odboru legislativního

Profesní CV (PDF, 120 KB)

Odbor právní

Odbor právní poskytuje právní služby útvarům Kanceláře prezidenta republiky a jejím příspěvkovým organizacím.

Mag. iur. Pavla Kratochvílová

ředitelka Odboru právního

Profesní CV (PDF, 115 KB)

Odbor informačních technologií

Odbor informačních technologií zajišťuje zejména návrhy koncepce k zajištění plynulého provozu a rozvoje informačních systémů v Kanceláři prezidenta republiky a jí zřízených příspěvkových organizacích a dále pak správu HW/SW koncových uživatelů, provoz a odstraňování vad.

Bc. Lukáš Gajarský

ředitel Odboru informačních technologií

Profesní CV (PDF, 115 KB)

Odbor bezpečnostní

Odbor bezpečnostní řídí a koordinuje ochranu utajovaných informací v Kanceláři prezidenta republiky a ve státních příspěvkových organizacích, zřízených k plnění úkolů dle Zákona č. 114/1993 Sb., o Kanceláři prezidenta republiky, ve znění pozdějších předpisů.

Plní úkoly v oblasti bezpečnostní strategie KPR, krizového řízení, vyhodnocování bezpečnostních rizik, spolupráce s bezpečnostními složkami a zpracováním informací z oblasti vnitřní a mezinárodní bezpečnostní situace.

Ředitelka Odboru bezpečnostního z pověření odpovědné osoby vykonává funkci bezpečnostního ředitele a plní povinnosti v oblasti ochrany utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti.

Mgr. Mlada Princová, MBA

ředitelka Odboru bezpečnostního
email: [email protected] 

Profesní CV (PDF, 113 KB)

Odbor památkové péče

Odbor památkové péče vykonává státní správu na úseku památkové péče v areálu národní kulturní památky Pražský hrad a pečuje o České korunovační klenoty.

PhDr. Petr Kroupa

ředitel Odboru památkové péče

Profesní CV (PDF, 114 KB)

Odbor spisové a archivní služby

Odbor spisové a archivní služby zajišťuje veškeré činnosti spisových a archivních služeb Kanceláře prezidenta republiky a Správy Pražského hradu. V oblasti archivních služeb zajišťuje příslušné činnosti i Lesní správy Lány.

Bc. Martin Rokos

pověřen řízením odboru

Profesní CV (PDF, 109 KB)

Odbor finanční

Odbor finanční zajišťuje rozpočtové, plánovací, rozborové, účetní, daňové a další ekonomické a finanční činnosti Kanceláře prezidenta republiky a Správy Pražského hradu.

Ing. Kateřina Lusková

ředitelka Odboru finančního

Odbor řízení lidských zdrojů

Odbor řízení lidských zdrojů vykonává komplexní personální činnosti Kanceláře prezidenta republiky a Správy Pražského hradu, zejména pak zajišťuje metodické, konzultační a administrativní činnosti spojené s náborem, výběrem, přijímáním, převáděním, uvolňováním a odměňováním zaměstnanců. Odbor řízení lidských zdrojů dále přijímá a vyřizuje ústní a písemná podání, jimiž se občané obracejí na prezidenta republiky nebo Kancelář, nejde-li o případy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

JUDr. Zdeněk Hejhal

ředitel Odboru řízení lidských zdrojů

Profesní CV (PDF, 112 KB)