Informace k žádostem o milost

Jak podat žádost o milost?

Žádost o milost je třeba podat v písemné podobě a zaslat:

  • poštou na adresu - Kancelář prezidenta republiky, Odbor legislativní, Oddělení milostí, Hrad I. nádvoří č. p. 1, 119 08, Praha 1,
  • do datové schránky Kanceláře prezidenta republiky - ID 9hjaihw,
  • e-mailem na adresu zc.darh@atsop,
  • osobně doručit do podatelny Kanceláře prezidenta republiky v úředních hodinách.

Kdo může žádost podat?

Žádost o milost může podat kdokoliv pro kohokoliv.

Co je třeba v žádosti o milost uvést?

 • základní identifikační údaje osoby, pro kterou je žádost o milost podána, tj. minimálně její jméno a příjmení, datum narození, státní občanství, místo trvalého a faktického bydliště s tím, že bez uvedení těchto údajů nebude moct být žádost o milost vyřízena,
 • dále jméno, příjmení, bydliště a případně i e-mailový a telefonní kontakt na žadatele,
 • označení orgánu, který ve věci rozhodoval (soud, státní zastupitelství, policie) a příslušnou spisovou značku,
 • zda je osoba, pro kterou je o milost žádáno, ve výkonu trestu/ve vazbě a uvést název příslušné věznice,
 • důvody podání žádosti o milost,
 • kopie dokumentů potvrzující skutečnosti uváděné v žádosti o milost (pokud je žádost o milost odůvodňována zdravotním stavem, tak zdravotní dokumentaci odsouzeného/obviněného, pokud je žádost o milost odůvodňována potřebou péče o nezletilé dítě, tak dokumenty potvrzující péči o dítě – např. kopie rodného listu dítěte, rozhodnutí soudu o svěření nezletilého do péče, vyjádření příslušného orgánu péče o dítě apod., případně další dokumenty např. přímluvy dalších institucí a osob, potvrzení o příslibu zaměstnání, nájemní smlouvy a podobně).

Jak dlouho trvá řízení o žádosti o milost?

Pro vyřízení žádosti o milost není ze zákona stanovena žádná lhůta. Délka předmětného řízení závisí na náročnosti obstarání si všech potřebných podkladů a materiálů pro posouzení daného případu a nedá se tedy předem stanovit.

Je podání žádosti o milost zpoplatněno?

Podání žádosti o milost je bezplatné.

Jaký je výsledek řízení o žádosti o milost?

V případě, že se prezident republiky rozhodne milost udělit, je výstupem jeho rozhodnutí o udělení milosti, které je následně zasláno příslušnému soudu/státnímu zastupitelství. O udělení milosti je současně vyrozuměn omilostněný. Pokud se prezident republiky rozhodne milost neudělit, je výstupem sdělení o nevyhovění žádosti o milost, o kterém je vyrozuměn žadatel.

Jaké jsou podmínky pro udělení milosti?

Prezident republiky Petr Pavel už v kampani avizoval, že bude milosti udělovat pouze ve zcela výjimečných, především humanitárních případech. V rámci řízení o žádosti o milost se posoudí veškeré okolnosti daného případu s tím, že ke každé žádosti o milost bude přistupováno individuálně. Rozhodnutí o udělení milosti je výsadním právem prezidenta republiky a na její udělení není ze zákona žádný nárok.

Co může prezident republiky svým rozhodnutím o udělení milosti učinit?

Prezident republiky je oprávněn nařídit, aby se trestní řízení nezahajovalo, a bylo-li zahájeno, aby se v něm nepokračovalo - abolice, dále odpouštět a zmírňovat tresty uložené soudem - agraciace a zahlazovat odsouzení - rehabilitace.

Zmírněním trestu je myšleno jeho částečné odpuštění (tj. že trest nebude muset být vykonán v plné výši), prezident republiky nemůže rozhodnout o nahrazení jednoho druhu trestu jiným trestem (tj. například není možné zmírnit nepodmíněný trest odnětí svobody na trest domácího vězení či na trest obecně prospěšných prací.)

Jaké případy nemohou být milostí řešeny?

Rozhodnutím prezidenta republiky o udělení milosti nelze prominout ochranná opatření, výrok o náhradě škody nebo nemajetkové újmy v penězích nebo k vydání bezdůvodného obohacení, rozhodnutí o povinnosti nahradit náklady trestního řízení nebo o povinnosti nahradit státu odměnu a hotové výdaje přiznané ustanovenému obhájci, dále nelze prominout zákazy řízení motorových vozidel uložených ve správním řízení.

K čemu institut milosti neslouží?

V rámci řízení o žádosti o milost se nepřezkoumávají soudní rozhodnutí ani se nenapravují domnělé justiční omyly. K uvedenému účelu je vhodné využít mimořádné opravné prostředky (dovolání, podnět ke stížnosti pro porušení zákona, návrh na obnovu řízení).