Oznámení podle zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, ve znění pozdějších předpisů

Povinný subjekt

Správa Pražského hradu, se sídlem Hrad I. nádvoří č. p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1, IČO 49366076

Právní úprava

zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

Oznamovatel

Oznamovatelem je fyzická osoba, která u povinného subjektu, byť zprostředkovaně, vykonávala nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost specifikovanou v ust. § 2 odst. 3 zákona.

Věcná působnost

Oznámení, podání, které obsahuje informace o možném protiprávním jednání, jak jsou tato definována v §2 odst. k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro níž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost, nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti.

Povinný subjekt vylučuje přijímání oznámení od osoby, která pro povinný subjekt nevykonává práci nebo jinou obdobnou činnost podle § 2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) zákona

Osoby odpovědné za přijímání oznámení a nakládání s ním v rámci vnitřního oznamovacího systému (dále jen „příslušná osoba“):

Mgr. Markéta Gondíková, tel. +420 224 372 167
Mgr. Michaela Voříšková, tel. +420 224 373 641

Způsoby podání oznámení – dle volby oznamovatele písemně nebo ústně:

A) Vnitřní oznamovací systém

 1. v elektronické podobě – na e-mail [email protected]
 2. v listinné podobě – takové oznámení musí být doručeno do podatelny Správy Pražského hradu v uzavřené obálce označené následovně:

  Správa Pražského hradu – podatelna
  Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany
  119 08 Praha 1

  „NEOTVÍRAT – „OZNAMOVATEL“ „K RUKÁM Mgr. Markéty Gondíkové“ či „ K RUKÁM Mgr. Michaely Voříškové“

 3. ústně – telefonicky či osobně po telefonické domluvě s příslušnou osobou v přiměřené lhůtě, nejdéle však do 14 dnů ode dne, kdy o to oznamovatel požádal. O ústním oznámení se pořídí záznam, který věrně zachytí podstatu ústního oznámení.

Oznámení musí být srozumitelné a určité, musí být zřejmé, jakého jednání se týká. Oznámení musí obsahovat údaje o jménu, příjmení a datu narození, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele; identifikační údaje nejsou třeba, pokud bylo oznámení podáno osobou, která je příslušné osobě známa.

Způsob vypořádání oznámení

Příslušná osoba do 7 dnů od doručení oznámení potvrdí oznamovateli přijetí oznámení, ledaže oznamovatel výslovně požádal, aby o přijetí vyrozuměn nebyl nebo je zřejmé, že vyrozuměním by došlo k prozrazení totožnosti oznamovatele jiné osobě.

Příslušná osoba posoudí důvodnost oznámení a nejpozději do 30 dnů ode dne přijetí oznámení vyrozumí oznamovatele o výsledcích posouzení oznámení. V případech složitých lze lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát.

B) Externí oznamovací systém

Oznámení je možné dále také podat prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti - bližší informace na webových stránkách ministerstva – Chci podat oznámení – veřejnost – Oznamovatel (justice.cz)

C) Uveřejnění oznámení

Uveřejnit oznámení, tj. zpřístupnit informace z oznámení veřejnosti, může oznamovatel pouze za podmínek uvedených v §7 odst. 1 zákona.

D) Podání oznámení přímo příslušným orgánům veřejné moci