Oznámení podle Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie

 Povinný subjekt

Správa Pražského hradu, se sídlem Hrad I. nádvoří č. p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1, IČO 49366076

 Právní úprava

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (europa.eu)

 Oznamovatel

Oznamovatelem je fyzická osoba, která naplňuje definici oznamovatele uvedenou v článku 4 Směrnice.

 Věcná působnost – čeho se oznámení může týkat

Porušení práva Unie se musí týkat některé z oblastí a jednání (zejména nikoliv však výhradně porušení finančních zájmů Unie, porušení týkající se vnitřního trhu podle čl. 26 odst. 2 Smlouvy o fungování EU, …) specifikovaných v článku 2 Směrnice.

 Osoba odpovědná za přijímání oznámení a nakládání s ním v rámci vnitřního oznamovacího systému (dále jen „pověřená osoba“)

Mgr. Markéta Gondíková, tel. +420 224 372 167

 Způsoby podání oznámení – dle volby oznamovatele

A) Vnitřní oznamovací systém

 1. v elektronické podobě – na e-mail [email protected]
 2. v listinné podobě – takové oznámení musí být doručeno do podatelny Správy Pražského hradu v uzavřené obálce označené následovně: 

  Správa Pražského hradu – podatelna
  Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany
  119 08 Praha 1

  „NEOTVÍRAT – OZNÁMENÍ DLE SMĚRNICE 2019/1937“ „K RUKÁM Mgr. Markéty Gondíkové“

 3. ústně – telefonicky či osobně po telefonické domluvě s pověřenou osobou v přiměřené lhůtě

O průběhu telefonického hovoru/ústního podání bude pořízen pověřenou osobou přesný záznam (přepis) oznámení, oznamovatel bude oprávněn se k takto pořízenému záznamu vyjádřit. V případě ústního podání může být pověřenou osobou namísto přesného záznamu (přepisu) se souhlasem oznamovatele pořízena zvuková nahrávka oznámení.

 Oznámení musí být srozumitelné a určité. Musí být zřejmé, jakého jednání se týká, aby jej bylo možné posoudit a prošetřit.

Způsob vypořádání oznámení

Pověřená osoba do 7 dnů od doručení oznámení potvrdí oznamovateli přijetí oznámení, nejedná-li se o oznámení anonymní.

Pověřená osoba nejpozději do 3 měsíců od potvrzení přijetí oznámení informuje oznamovatele o vyřízení oznámení (např. sdělí, že se nejedná o oznámení dle Směrnice 2019/1937, sdělí výsledky prošetření oznámení, sdělí informace o přijetí opatření apod.).

B) Externí oznamovací systém

Oznámení je možné dále také podat prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti - bližší informace na webových stránkách ministerstva – Chci podat oznámení – veřejnost – Oznamovatel (justice.cz)

C) Uveřejnění oznámení

Uveřejnit oznámení, tj. zpřístupnit informace z oznámení veřejnosti, může oznamovatel za podmínek uvedených ve Směrnici 2019/1937 (článek 15). Jedná se o výjimečné případy, kdy není dosaženo účelu oznámení prostřednictvím vnitřního a externího oznamovacího systému.

D) Podání oznámení přímo příslušným orgánům veřejné moci