Důvod a způsob založení

Zákon č. 114/1993 Sb. ze dne 24. března 1993 o Kanceláři prezidenta republiky

Změna: 224/1999 Sb.
Změna: 220/2000 Sb.
Změna: 49/2004 Sb.
Změna: 281/2004 Sb.

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

§ 1

(1) Zřizuje se Kancelář prezidenta republiky (dále jen "Kancelář").

(2) Kancelář je rozpočtovou organizací se samostatnou kapitolou ve státním rozpočtu České republiky.

§ 2

(1) Kancelář zajišťuje obstarávání věcí spojených
a) s výkonem pravomocí prezidenta republiky stanovených Ústavou České republiky, ústavními zákony a zákony,
b) s protokolárními povinnostmi a veřejnou činností prezidenta republiky.

(2) Kancelář ze svého rozpočtu vyplácí rentu a víceúčelovou paušální náhradu bývalému prezidentu republiky a zajišťuje vozidlo s řidičem i bez něho k osobní dispozici, a to v rozsahu a za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem. 1)

1) Zákon č. 48/2004 Sb. , o zabezpečení prezidenta republiky po skončení funkce.

§ 3

(1) Kancelář vykonává právo hospodaření k nemovitému majetku České republiky tvořícímu areál Pražského hradu, k zámku Lány a k ostatním nemovitostem tvořícím s nimi jeden funkční celek a pečuje o ně jako o sídlo prezidenta republiky; vykonává též právo hospodaření k movitým věcem, které souvisejí s těmito nemovitými věcmi historicky nebo funkčně anebo souvisejí s činností Kanceláře. Ustanovením tohoto odstavce nejsou dotčeny zvláštní zákony o úpravě vlastnických vztahů. 1a)

(2) Kancelář si k plnění úkolů podle odstavce 1 může zřizovat příspěvkové organizace. 2)

1a) Například zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů.

2) 31 a 32 zákona ČNR č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice (rozpočtová pravidla).

§ 4

(1) V čele Kanceláře je vedoucí Kanceláře, kterého jmenuje a odvolává prezident republiky.

(2) Prezident stanoví vnitřní organizaci Kanceláře a okruh vedoucích pracovníků, které jmenuje a odvolává.

(3) Plat a odměna za pracovní pohotovost zaměstnanců Kanceláře se řídí zvláštním právním předpisem 2a) a Platovým řádem Kanceláře.

(4) Platový řád Kanceláře vydává vedoucí Kanceláře po vyslovení souhlasu prezidentem republiky.

2a) Zákon č. 143/1992 Sb. , o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů.

§ 5

Vojenská kancelář prezidenta republiky je vojenským útvarem ozbrojených sil České republiky. Úkoly Vojenské kanceláře prezidenta republiky, jmenování a odvolávání náčelníka Vojenské kanceláře prezidenta republiky a jeho pravomoci upravuje zvláštní právní předpis. 3)

3) Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky.

§ 6

(1) Práva a povinnosti z pracovněprávních a jiných vztahů Kanceláře prezidenta České republiky přecházejí dnem nabytí účinnosti tohoto zákona na Kancelář.

(2) Příspěvkové organizace zřízené Kanceláří prezidenta České republiky podle čl. III odst. 2 zákona České národní rady č. 548/1992 Sb. se považují za příspěvkové organizace zřízené Kanceláří podle tohoto zákona.

§ 7

Zrušují se:
1. zákon č. 135/1991 Sb., o Kanceláři prezidenta České a Slovenské Federativní Republiky,
2. čl. III zákona ČNR č. 548/1992 Sb., o některých dalších opatřeních v soustavě ústředních orgánů státní správy České republiky a  o zřízení Kanceláře prezidenta České republiky.

§ 8

Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

Uhde v.r.
Havel v.r.
Klaus v.r.