Statut

Zřizovací listina příspěvkové organizace "Správa Pražského hradu" ze dne 19. dubna 1993

Ke správě majetku a výkonu služeb ve prospěch Kanceláře prezidenta republiky, k podnícení kulturní, společenské a podnikatelské činnosti v areálu Pražského hradu, k uspokojení mnohostranných zájmů občanů České republiky a návštěvníků Pražského hradu, k zajištění údržby, rekonstrukcí a celkového rozvoje Pražského hradu a zámku Lány, zakládá Kancelář prezidenta republiky touto listinou příspěvkovou organizaci Správa Pražského hradu. Tato příspěvková organizace vykonává činnost v rozsahu stanoveném Kanceláří prezidenta republiky touto listinou a spolu s ní se podílí na zajištění finančních prostředků na tuto činnost.

I. Základní ustanovení

Ve smyslu § 3 zákona č. 114/1993 Sb., o Kanceláři prezidenta republiky a § 31, § 32 zákona č. 576/1990 Sb., o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky České republiky a obcí v České republice ve znění pozdějších předpisů, zřizuje Kancelář prezidenta republiky (dále jen KPR) s účinností od 1. května 1993 na dobu neurčitou tuto příspěvkovou organizaci:

  • Zřizovatel: Kancelář prezidenta republiky, Praha 1 - Hrad
  • Název: Správa Pražského hradu
  • Sídlo: Hrad I. nádvoří č. p. 1, Hradčany, 119 08 Praha 1
  • IČO: 49366076

II. Předmět činnosti

1) Předmětem činnosti Správy Pražského hradu (dále je Správa Hradu) je:

a) vytváření materiálních podmínek a zajištění technického servisu pro výkon ústavních funkcí prezidenta republiky a pro činnost KPR, poskytování výkonů pro Vojenskou kancelář, Hradní stráž a Útvar ochrany prezidenta v případech, kdy tyto složky spolupůsobí při výkonu ústavních funkcí prezidenta republiky a při činnosti KPR,

b) správa a provoz areálu Pražského hradu a zámku Lány, koncepční, projektová a investiční činnost k zajištění údržby, obnovy a urbanistického, architektonického a stavebně technického rozvoje areálu Pražského hradu a zámku Lány, vytváření koncepce návštěvnického provozu v areálu Pražského hradu a její realizace, zajišťování návštěvnického provozu, vytváření koncepcí a realizaci všestranného kulturního využití areálu Pražského hradu a jeho okolí, hudební a výstavní činnost, poskytování informačních služeb, výkon veškerých práv a povinností spojených s movitým a nemovitým majetkem, ke kterému má SPH právo hospodaření. Souhlasu zřizovatele je třeba k

  1. prodeji, převodu a vložení nemovitého majetku do majetku jiných subjektů,
  2. nájemní smlouvě na dobu delší tří let,
  3. stavebním úpravám v prostorách užívaných prezidentem republiky, nebo KPR.

Hlavní činnost uvedenou pod písm. a) je SPH povinna plnit přednostně, v potřebném rozsahu a v rámci téže kapitoly státního rozpočtu při plnění předmětu činnosti bez poskytnutí peněžitého plnění.

2) SPH dále může mimo svoji hlavní činnost formou jiné činnosti provozovat zejména:

a) iniciování společenských a vzdělávacích akcí, kongresů a sympozií, jejich realizaci a zajištění služeb s těmito aktivitami souvisejících,

b) ediční činnost,

c) prodej informačních materiálů a předmětů a poskytování průvodcovských služeb,

d) hostinskou činnost,

e) využití kapacity prádelny i pro praní, žehlení, mandlování, skládání a dopravu stolního a ložního prádla pro fyzické a právnické osoby.

Jiná činnost nesmí omezit hlavní činnost.

3) Předmětem činnosti SPH je dále údržba a zajišťování provozu nemovitostí (realitní činnost) i u nemovitostí, které nejsou ve vlastnictví nebo spoluvlastnictví České republiky, pokud jsou součástí areálu národní kulturní památky Pražský hrad (vl. nař. č. 147/1999 Sb.), nebo mají pro areál Pražského hradu funkční význam.

4) SPH je povinna pracovat a jednat tak, aby předcházela omezení činnosti prezidenta republiky a KPR a aby zachovala důstojnost náležející Pražskému hradu jako sídlu hlavy státu.

III. Správní rada

Pro výkon svých práv a povinností vůči SPH si může zřizovatel ustavit poradní orgán s názvem Správní rada s těmito úkoly:

a) dohlížet na rozpočet hospodaření SPH a jeho případné změny v průběhu roku,

b) vyjadřovat se k roční uzávěrce a k výroční zprávě SPH,

c) dohlížet na zachovávání účelu, pro který byla SPH založena,

d) vyjadřovat se ke jmenování a odvolání ředitele SPH,

e) vyjadřovat se ke zcizení nemovitého majetku SPH a k jeho pronájmu na dobu delší deseti let.

IV. Organizační struktura

1. Orgány SPH

Orgány SPH tvoří:

  • ředitel SPH,
  • zástupce ředitele a
  • ředitelé odborů.

Ředitele SPH jmenuje a odvolává vedoucí KPR. Zástupce ředitele jmenuje a odvolává vedoucí KPR na návrh ředitele SPH. Ředitele odborů jmenuje a odvolává ředitel SPH po projednání s vedoucím Kancelář prezidenta republiky.

2. Statutární zástupci

Statutárními zástupci SPH jsou ředitel SPH a jeho zástupce.

3. Organizační řád

Organizační řád SPH vydává její ředitel po schválení vedoucím KPR. Organizační řád určí organizační strukturu SPH a lze jej měnit opět jen rozhodnutím ředitele a se souhlasem vedoucího KPR.

V. Vymezení majetku a hospodaření

Počáteční majetek získává SPH příspěvkem z prostředků KPR a delimitací majetku KPR dle delimitačního protokolu. Na SPH dnem jejího vzniku přechází veškerý movitý a nemovitý majetek, ke kterému má ke dni 30. dubna 1993 KPR právo hospodaření a práva a povinnosti z majetkoprávních, obchodních a jiných vztahů dle delimitačního protokolu.

SPH hospodaří ve smyslu vyhlášky č. 205/1991 Sb. (o hospodaření s rozpočtovými prostředky státního rozpočtu ČR a o finančním hospodaření rozpočtových a příspěvkových organizací) s vlastními prostředky získanými činností, s prostředky přijatými z rozpočtu KPR, s prostředky přijatými od jiných subjektů na základě smlouvy o sdružení, s prostředky přijatými od státních fondů a s příspěvky a dary od fyzických a právnických osob.

VI. Obecná ustanovení

Tato zřizovací listina je současně statutem pro nově zřízenou příspěvkovou organizaci Správa Pražského hradu.

VII. Zánik organizace

SPH může zaniknout rozhodnutím zřizovatele o rozdělení, sloučení nebo splynutí s jinou organizací. SPH může též zaniknout rozhodnutím zřizovatele o jejím zrušení. Právní vztahy při změně nebo zániku jsou upraveny zákonem č. 576/1990 Sb. a  ostatními obecně závaznými předpisy.

Luboš Dobrovský
vedoucí Kanceláře prezidenta republiky
Na Pražském hradě dne 19. dubna 1993