Výroční zpráva pro rok 2007

O poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Počty přijatých a vyřízených žádostí o informace

 Došlo celkemVyřízeno přímoPostoupeno k vyřízení
Žádosti (§18, odst. 1, písm. a) 15 15 0
Odvolání (§18, odst. 1, písm. a) 0 0 0

§18, odst. 1, písm. a)

Počet podaných žádostí o informace: 15

§18, odst. 1, písm. b)

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0

§18, odst. 1, písm. c)

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace:

Dne 12. 7. 2007 rozhodl Nejvyšší správní soud rozsudkem vydaným pod č.j. 2 As 89/2006 - 107 v právní věci žalobce J.K. ml., bytem R.n/L. proti žalované KPR v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 7. 6. 2006, vydaném pod č.j. 5 Ca 206/2005 - 35 tak, že usnesení Městského soudu v Praze zrušil a věc vrátil tomuto soudu k dalšímu řízení.

Městský soud v Praze ve věci zatím nerozhodl.

§18, odst. 1, písm. d)

Výčet poskytnutých výhradních licencí: 0

§18, odst. 1, písm. e)

Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a způsob jejich vyřízení: 0

§18, odst. 1, písm. f)

Další informace:

Žádosti o poskytnutí informace se týkaly individuálních milostí, amnestie, údajů k jmenováním konkrétních soudců a oficiálních zahraničních cest prezidenta republiky.

Se třemi žádostmi označenými jako žádost o poskytnutí informace bylo naloženo v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. c/ zákona č. 106/1999 Sb., a žádosti byly odloženy.

Žadatelům byl postup zdůvodněn a ve lhůtě zákonem stanovené sdělen.