Výroční zpráva pro rok 2008

O poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Počty přijatých a vyřízených žádostí o informace

 Došlo celkemVyřízeno přímoPostoupeno k vyřízení
Žádosti (§18, odst. 1, písm. a) 21 21 -
Odvolání (§18, odst. 1, písm. b) 1 1 -

§18, odst. 1, písm. a)

Počet podaných žádostí o informace: 21
Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádostí: 1

§18, odst. 1, písm. b)

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 1

§18, odst. 1, písm. c)

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace:

§18, odst. 1, písm. d)

Výčet poskytnutých výhradních licencí:

§18, odst. 1, písm. e)

Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a způsob jejich vyřízení: 1

Důvodem podání stížnosti žadatele o poskytnutí informací bylo, že jeho dotazy - jak uvedl - nebyly zodpovězeny úplně a správně.

Na základě podané stížnosti vedoucí Kanceláře prezidenta republiky postup povinného subjektu přezkoumal (§ 16a odst. 6 písm. a) zák. č. 106/1999 Sb.) a rozhodl tak, že postup povinného subjektu jako správný potvrdil.

§18, odst. 1, písm. f)

Další informace:

Odvolání proti rozhodnutí Kanceláře prezidenta republiky ze dne 11. 6. 2008 bylo odvolatelem podáno proto, že KPR nevyhověla jeho žádosti v té části, kde odvolatel požadoval informaci o tom, kolik bylo z veřejných prostředků svěřených KPR celkem vynaloženo v souvislosti se soudním sporem prezidenta ČR s konkrétním justičním čekatelem.

Vedoucí Kanceláře prezidenta republiky jako odvolací orgán (§ 16 odst. 2, 3 zák. č. 106/1999 Sb.) o odvolání proti rozhodnutí KPR rozhodl tak, že rozhodnutí KPR změnil a požadovanou informaci v možném rozsahu poskytl.

Žádosti o poskytnutí informace se týkaly agendy milostí, zahraničních cest prezidenta republiky, zahraničních návštěv přijatých prezidentem ČR, soudních řízení, v nichž je jednou ze stran prezident republiky nebo jeho úřad, jmenování soudců, písemností archivovaných v archivu KPR.

V pěti případech bylo se žádostmi o informaci naloženo v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. c) zákona č. 106/1999 Sb., a žádosti byly odloženy.

Žadateli byl vždy postup zdůvodněn a sdělen ve lhůtě zákonem stanovené.

V Praze dne 19. ledna 2009

Výroční zprávu předkládá: Ladislav Jakl, ředitel Odboru politického Kanceláře prezidenta republiky
Výroční zprávu schválil: PhDr. Ing. Jiří Weigl, CSc, vedoucí Kanceláře prezidenta republiky