Výroční zpráva pro rok 2010

O poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Počty přijatých a vyřízených žádostí o informace

 Došlo celkemVyřízeno přímoPostoupeno k vyřízení
Žádosti (§18, odst. 1, písm. a) 28 28 -
Odvolání (§18, odst. 1, písm. b) 2 - -

§18 odst. 1, písm. a)

Počet podaných žádostí o informace: 28

§18 odst. 1, písm. b)

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 2

§18 odst. 1, písm. c)

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu: -

§18 odst. 1, písm. d)

Výčet poskytnutých výhradních licencí: -

§18 odst. 1, písm. e)

Počet stížností podaných podle §16a,
důvody jejich podání a způsob jejich vyřízení: 1

§18 odst. 1, písm. f)

Další informace: -

V agendě žádostí o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, nelze zaznamenat početní nárůst žádostí, ale lze konstatovat, že v některých případech dochází k jeho zneužívání, což může pramenit z nedostatečné znalosti zákona.

S odkazem na prezidentem vydané veto novely zákona o loteriích požadovali dva žadatelé poskytnutí informací týkajících se sdělení uvedených ve zdůvodnění veta.

V obou případech byl žadatelům vysvětlen zákonný postup při vypracování a předkládání veta zastupitelskému sboru. Zvláštní důraz byl kladen na právo prezidenta republiky dané mu Ústavou ČR.

Další čtyři žadatelé se domáhali podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím poskytnutí „Dohody mezi prezidentem republiky a členy tzv. K 9 uzavřené při schůzce na Pražském hradě dne 21. 12. 2010“. Žádosti byly vyřízeny s poukazem na skutečnost, že Kancelář prezidenta republiky nedisponuje žádnými informacemi o tomto jednání.

Další žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, které byly Kanceláři prezidenta republiky předloženy, se týkaly např. způsobu vyřizování podnětů v Kanceláři prezidenta republiky, jmenování vojenských soudců nebo publikační činnosti prezidenta republiky, která s náplní práce Kanceláře prezidenta republiky nijak nesouvisí.

V Praze dne 22. února 2010

Výroční zprávu předkládá: Ladislav Jakl, ředitel Odboru politického Kanceláře prezidenta republiky
Výroční zprávu schválil: PhDr. Ing. Jiří Weigl, CSc., vedoucí Kanceláře prezidenta republiky