Výroční zpráva pro rok 2011

O poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Počty přijatých a vyřízených žádostí o informace

 Došlo celkemVyřízeno přímoPostoupeno k vyřízení
Žádosti (§18, odst. 1, písm. a) 17 16 -
Odvolání (§18, odst. 1, písm. b) 6 6 -

§18 odst. 1, písm. a)

Počet podaných žádostí o informace: 17

§18 odst. 1, písm. b)

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 6

§18 odst. 1, písm. c)

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu: -

§18 odst. 1, písm. d)

Výčet poskytnutých výhradních licencí: -

§18 odst. 1, písm. e)

Počet stížností podaných podle §16a,
důvody jejich podání a způsob jejich vyřízení: 1

Žadatel o poskytnutí informace o udělení milosti Ing. Jiřímu Kotíkovi neuspěl při odvolání. Podal stížnost na postup KPR při vyřizování své žádosti. Vzhledem k tomu, že postup při vydání prvoinstančního i odvolacího rozhodnutí odpovídal zákonu č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, byla stížnost odmítnuta.

§18 odst. 1, písm. f)

Další informace:

U žádostí o poskytnutí informací lze konstatovat, že odrážely jednání prezidenta republiky, ať šlo o jeho názory vyjádřené ohledně „globálního oteplování“ či jeho soukromých aktivit. V těchto případech bylo poukázáno na skutečnost, že se netýkají zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, neboť s náplní práce Kanceláře prezidenta republiky nijak nesouvisí.

Z předešlého roku se několikrát opakovaly žádosti týkající se přístupu prezidenta republiky k „předvánoční dohodě s politickými stranami“ v roce 2010. Ve vyřízeních bylo opět konstatováno, že KPR nedisponuje informacemi o tomto jednání.

Na základě mediálně zmiňovaných informací o příjmech vedoucích státních zaměstnanců, byl zaznamenán zvýšený počet žádostí o informaci o výši příjmů (zákl. plat, odměny a další příjmy), a to jednak od samotných novinářů, ale také od jednotlivých občanů. Požadavky se týkaly vedoucího KPR, jeho zástupců i některých vedoucích odborů Kanceláře prezidenta republiky. Veškeré žádosti o informace i odvolání byly zamítnuty s poukazem na souvisící právní předpisy a finanční postih při jejich porušení.

Opakovaně, jako každoročně, byly vznášeny požadavky na informace o důvodech udělení některých milostí, včetně žádosti o poskytnutí celého spisu. Tyto žádosti byly odmítnuty s ohledem na ústavní pravomoc prezidenta republiky a především neveřejnost tohoto řízení. Dle důvodové zprávy k Ústavě ČR jde o osobní právo prezidenta republiky.

Jedna žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (zahraniční cesta prezidenta republiky do Ruska) byla vzata zpět. Nebylo o ní proto rozhodnuto.

Závěrem Kancelář prezidenta republiky konstatuje, že z většiny žádostí o poskytnutí informací vyplývá neznalost zákona a lze i v některých případech říci, že jde o jeho zneužívání. I takovými žádostmi se však Kancelář prezidenta republiky musí zabývat a podle zákona je řešit.

V Praze dne 20. února 2012

Výroční zprávu předkládá: Ladislav Jakl, ředitel Odboru politického Kanceláře prezidenta republiky
Výroční zprávu schválil: PhDr. Ing. Jiří Weigl, CSc., vedoucí Kanceláře prezidenta republiky