Výroční zpráva pro rok 2012

O poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Počty přijatých a vyřízených žádostí o informace

 Došlo celkemVyřízeno přímoPostoupeno k vyřízení
Žádosti (§18, odst. 1, písm. a) 56 53 0
Odvolání (§18, odst. 1, písm. b) 5 5 0

§18 odst. 1, písm. a)

Počet podaných žádostí o informace: 56

§18 odst. 1, písm. b)

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 5

§18 odst. 1, písm. c)

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 0

§18 odst. 1, písm. d)

Výčet poskytnutých výhradních licencí: 0

§18 odst. 1, písm. e)

Počet stížností podaných podle §16a,
důvody jejich podání a způsob jejich vyřízení: 3

  1. Žadatel podával stížnost na postup z důvodu nedodržení lhůty pro vyřízení. Stížnosti bylo rozhodnutím odvolacího orgánu vyhověno.
  2. Žadatel podal stížnost na postup při vyřizování ve věci sdělení výše úhrady za poskytnutí informací. Vzhledem k tomu, že postup při oznámení o výši úhrady za poskytnutí informací odpovídal zákonu č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, byla stížnost odmítnuta.
  3. Žadatel podal stížnost na postup při vyřizování ve věci vysvětlení výroku zástupce vedoucího kanceláře prezidenta republiky o „homosexualismu“. S ohledem na zákonná ustanovení byla stížnost odmítnuta.

§18 odst. 1, písm. f)

Další informace:

U žádostí se opakovala situace předchozích let. Žadatelé v nich reagovali na veškerá jednání prezidenta republiky či výroky některých vedoucích pracovníků kanceláře.

Z předešlého roku se opakovaly žádosti o příjmech vedoucích státních zaměstnanců Kanceláře prezidenta republiky. S poukazem na právní předpisy a též na finanční postih při jejich porušení byly žádosti zamítány. Na základě žaloby jednoho z žadatelů a poté rozhodnutí soudu byla Kancelář prezidenta republiky povinna informace poskytnout.

Lze konstatovat, že v roce 2012 se poprvé objevila síla internetových sdělení. Nejenže u těchto zpráv zasílaných Kanceláři prezidenta republiky nelze s naprostou jistotou určit pisatele (anonymita je v podstatě zaručena), ale žádost jednoho pisatele zveřejněná v počítači obsahovala dovětek o přeposílání žádostí Kanceláři prezidenta republiky. Došlo k tomu, že naprosto totožný text dopisu týkající se činnosti soudních exekutorů byl podle zákona č. 106/1999 Sb. od různých občanů zaslán Kanceláři prezidenta republiky 21x. Kancelář prezidenta republiky se všemi žádostmi zabývala a podle zákona je vyřídila.

Závěrem konstatuji, že zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, je občany ve většině případů zneužíván. Výjimkou není ani neznalost zákona, která při vyřizování žádostí způsobuje značné obtíže.

V Praze dne 28. února 2013

Výroční zprávu předkládá: Ladislav Jakl, ředitel Odboru politického a tajemník prezidenta republiky
Výroční zprávu schválil: PhDr. Ing. Jiří Weigl, CSc., vedoucí Kanceláře prezidenta republiky