Výroční zpráva pro rok 2014

Výroční zpráva Kanceláře prezidenta republiky o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, pro rok 2014

Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti, § 18 odst. 1, písm. a)

  • počet podaných žádostí: 71
  • počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 20

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí, §18 odst. 1, písm. b): 11

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu, §18 odst. 1, písm. c):

Rozhodnutí vedoucího Kanceláře prezidenta republiky ze dne 27. května 2011, č. j. 3511/2011, se zrušuje a věc se vrací žalované k dalšímu řízení. Povinný subjekt odmítl podat informaci o rozhodnutí o milosti prezidenta republiky a sice:  „1. Co jsou konkrétně "složité rodinné poměry odsouzeného", které hrály roli při udělení milosti? 2. Kdo konkrétně vypracoval posudek VŠE, který byl podpůrným argumentem pro udělení milosti? Co jsou závěry tohoto posudku? Kdo si posudek objednal? Žádám zároveň o kopii tohoto posudku. 3. Jakou váhu měl při úvaze o udělení milosti fakt, že ministryně Kovářová sice v minulosti podala stížnost ve prospěch pana K, ale Nejvyšší soud ji jednoznačně zamítl jako neodůvodněnou?“

Náklady řízení činily 11 922,- Kč.

Výčet poskytnutých výhradních licencí, §18 odst. 1, písm. d): 0

Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a způsob jejich vyřízení: 3

důvod: stížnost na postup povinného subjektu, žádost měla být odmítnuta, nikoli odložena;

Další informace: 0

 

V Praze dne 20. dubna 2015

Výroční zprávu předkládá: JUDr. Václav Pelikán, ředitel Odboru legislativy a práva.
Výroční zprávu schválil: Ing. Vratislav Mynář, vedoucí Kanceláře prezidenta republiky