Výroční zpráva pro rok 2015

Výroční zpráva Kanceláře prezidenta republiky o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, pro rok 2015

Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti, § 18 odst. 1, písm. a)

  • počet podaných žádostí: 63
  • počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 21  

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí, §18 odst. 1, písm. b): 7

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu, §18 odst. 1, písm. c):

Rozsudek Nejvyššího správního soudu zamítl kasační stížnost proti rozsudku Městského soudu v Praze, kterým se potvrdilo negativní rozhodnutí Kanceláře prezidenta republiky. Kancelář prezidenta republiky odmítla žádost žalobce o poskytnutí informací, kterou se žadatel domáhal poskytnutí následujících dokumentů:

i. kopie návrhu (znění amnestie) poradce prezidenta republiky včetně doprovodného komentáře;
ii. všech obdobných písemných návrhů znění amnestie vyhlášené dne 1. 1. 2013, a to ve všech jejích pracovních verzích, anebo o sdělení, že žádné další písemné návrhy znění amnestie vypracovány nebyly;
iii. stanoviska Odboru legislativy a práva Kanceláře prezidenta republiky k amnestii vyhlášené dne1. 1. 2013.

Náklady řízení nevznikly.

Výčet poskytnutých výhradních licencí, §18 odst. 1, písm. d): 0

Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a způsob jejich vyřízení: 4

Důvod - stížnost na výši úhrady, způsob jejich vyřízení - odloženo.

Další informace: 0

 

V Praze dne 8. 1. 2016

Výroční zprávu předkládá JUDr. Václav Pelikán, ředitel Odboru legislativy a práva
Výroční zprávu schvaluje Ing. Vratislav Mynář, vedoucí Kanceláře prezidenta republiky