Výroční zpráva pro rok 2016

Výroční zpráva Kanceláře prezidenta republiky o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, pro rok 2016

Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti, § 18 odst. 1 písm. a)

  • počet podaných žádostí: 83
  • počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 25

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí, §18 odst. 1 písm. b): 2

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu, §18 odst. 1 písm. c):

Rozsudek Městského soudu v Praze zrušil rozhodnutí vedoucího Kanceláře prezidenta republiky a vrátil žalovanému k dalšímu řízení. Kancelář prezidenta republiky odmítla žádost žalobce o poskytnutí informací, kterou se žadatel domáhal informace:

1. které všechny osoby a orgány se podílely na přípravě textu rozhodnutí prezidenta republiky č. 1/2013 Sb., o amnestii;

2. které všechny osoby a orgány měly přístup k textu amnestie, než byla zaslána ke kontrasignaci předsedovi vlády.

Náklady řízení: 112 588 Kč

Výčet poskytnutých výhradních licencí, §18 odst. 1 písm. d): 0

Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a způsob jejich vyřízení: 3

Důvod - stížnost na výši úhrady, způsob jejich vyřízení - odloženo.

Další informace: 0

 

V Praze dne 13. ledna 2017

Výroční zprávu předkládá JUDr. Václav Pelikán, ředitel Odboru legislativy a práva
Výroční zprávu schvaluje Ing. Vratislav Mynář, vedoucí Kanceláře prezidenta republiky