Výroční zpráva pro rok 2017

Výroční zpráva Kanceláře prezidenta republiky o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, pro rok 2017

Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti, § 18 odst. 1, písm. a)

  • počet podaných žádostí: 100
  • počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 33

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí, §18 odst. 1, písm. b): 9

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu, §18 odst. 1, písm. c):

Nekonalo se soudní řízení o neposkytnutí informací.

Výčet poskytnutých výhradních licencí, §18 odst. 1, písm. d): 0

Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a způsob jejich vyřízení: 5

Důvod – stížnost na způsob vyřízení žádosti – odloženo, vysvětleno.

Další informace: 0

 

V Praze dne 18. ledna 2018

Výroční zprávu předkládá JUDr. Václav Pelikán, ředitel Odboru legislativy a práva
Výroční zprávu schvaluje Ing. Vratislav Mynář, vedoucí Kanceláře prezidenta republiky