Výroční zpráva pro rok 2018

Výroční zpráva Kanceláře prezidenta republiky o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, pro rok 2018

Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti, § 18 odst. 1, písm. a)

  • počet podaných žádostí: 185
  • počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 73

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí, §18 odst. 1, písm. b): 9

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu, §18 odst. 1, písm. c):

Rozsudek Městského soudu v Praze č. j. 10A 208/2015-28-30 ze dne 3.7.2018, kterým bylo žalobou napadené rozhodnutí o odvolání zrušeno a věc vrácena k dalšímu řízení, a to v zásadě s odůvodněním, že žalobce ani vedoucí KPR nemohli v době vydání napadeného rozhodnutí vědět, že Ústavní soud později definuje podmínky přípustnosti žádosti o informace, týkající se výše platů zaměstnanců, přičemž podle principu subsidiarity nemůže správní soud nahrazovat úvahu správních orgánů.

Rozsudek Městského soudu v Praze č. j. 5A 40/2015-68-74 ze dne 1.10.2018, kterým bylo zrušeno prvoinstanční rozhodnutí a rozhodnutí o odvolání a věc vrácena k dalšímu řízení, a to v zásadě proto, že KPR jako žalovaná má posoudit, zda existují „výplatní pásky“ měsíčních platů vedoucího KPR a pokud ano, pak je má v anonymizované podobě poskytnout a pokud již neexistují, pak tuto skutečnost odůvodnit a poskytnout odpovídající výpis ze své evidence platů.

Výčet poskytnutých výhradních licencí, §18 odst. 1, písm. d): 0

Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a způsob jejich vyřízení: 3

Důvod - stížnost na způsob vyřízení žádosti – odmítnuto (1), vysvětleno (2)

Další informace: 0

 

V Praze dne 29. ledna 2019


Výroční zprávu předkládá JUDr. Václav Pelikán, ředitel Odboru legislativy a práva
Výroční zprávu schvaluje Ing. Vratislav Mynář, vedoucí Kanceláře prezidenta republiky