Výroční zpráva pro rok 2019

Výroční zpráva Kanceláře prezidenta republiky o poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, pro rok 2019

Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti, § 18 odst. 1, písm. a)

  • počet podaných žádostí: 82
  • počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 54

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí, §18 odst. 1, písm. b): 4

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu, §18 odst. 1, písm. c):

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 5. prosince 2019, spis. zn. 10 A 91/2015-136, kterým bylo uloženo poskytnout žalobci potvrzení, ze kterého vyplývá, kdy bylo žalované (KPR) podáno oznámení o činnostech, majetku, příjmech a darech vedoucím KPR za rok 2013; toto oznámení bylo žalobci následně poskytnuto.

Rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 31. května 2019, spis. zn. 5 A 181/2015-34, kterým bylo pro nepřezkoumatelnost rozhodnutí vedoucího KPR o odvolání zrušeno a zároveň bylo uloženo KPR, aby v dalším řízení posoudila, zda jsou splněny podmínky definované v nálezu Ústavního soudu spis. zn. IV. ÚS 1378/16. Na základě toho byl žadatel o informace (žádal platové poměry vedoucího KPR a ředitelů 3 odborů KPR) vyzván k upřesnění, resp. doplnění žádosti o informace. Vzhledem k tomu, že žadatel nevyhověl podmínkám stanoveným Ústavním soudem, byla žádost o informace odmítnuta.

Výčet poskytnutých výhradních licencí, §18 odst. 1, písm. d): 0

Počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a způsob jejich vyřízení: 2

Důvod - stížnost na způsob vyřízení žádosti – odmítnuto a vysvětleno (2)

Další informace: 0

 

V Praze dne 17. ledna 2020

 

Výroční zprávu předkládá JUDr. Václav Pelikán, ředitel Odboru legislativy a práva

Výroční zprávu schvaluje Ing. Vratislav Mynář, vedoucí Kanceláře prezidenta republiky