Výroční zpráva pro rok 2020

Výroční zpráva Kanceláře prezidenta republiky o poskytování informací podle § 18 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, pro rok 2020

Počet podaných žádostí o informace: 82  

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 19    

Počet vydaných rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti: 26

Počet odložených žádostí: 4

Počet z části odložených žádostí: 1

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 9

 

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu:

  1. rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 8. září 2020, kterým bylo zrušeno rozhodnutí o odvolání a věc vrácena k dalšímu řízení; podstata rozsudku spočívá v tom, že odvolání nemělo být zamítnuto pro jeho podání po zákonné lhůtě, neboť tato lhůta nezačala běžet po zaslání prvostupňového rozhodnutí do mailové adresy žadatele, ale až po splnění podmínek stanovených správním řádem pro zaslání tohoto rozhodnutí do datové schránky žadatele;
  2. rozsudek Městského soudu v Praze ze dne 17. srpna 2020, kterým bylo zrušeno rozhodnutí o odvolání a uloženo poskytnout žalobkyni informace o platech a odměnách osob v pracovních pozicích vyjmenovaných v rozsudku, a to za roky 2016 a 2017.

 

Přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudním řízením: 31 400 Kč

Počet poskytnutých výhradních licencí: 0

Počet stížností, důvody podání a stručný způsob jejich vyřízení: 2

Obě stížnosti směřovaly proti způsobu vyřízení žádosti o informace, s ohledem na jejich obsah byly posouzeny jako odvolání a takto o nich bylo rozhodnuto.

 

V Praze dne 25. března 2021                                                               

 

Výroční zprávu předkládá JUDr. Václav Pelikán, ředitel Odboru legislativy a práva

Výroční zprávu schvaluje Ing. Vratislav Mynář, vedoucí Kanceláře prezidenta republiky