Výroční zpráva pro rok 2021

Výroční zpráva Kanceláře prezidenta republiky o poskytování informací podle § 18 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, pro rok 2021

Počet podaných žádostí o informace: 190  

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti:  32  

Počet vydaných rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti: 27

Počet odložených žádostí: 14

Počet z části odložených žádostí: 7

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 21

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 0

 

Přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudním řízením: 0

Počet poskytnutých výhradních licencí: 0

Počet stížností, důvody podání a stručný způsob jejich vyřízení:  16

stížnost na způsob vyřízení žádosti, na nečinnost, na neposkytnutí informace. ÚOOÚ ve dvou případech potvrdil oprávněnost stížnosti – vyřízeno dle pokynů ÚOOÚ, v ostatních případech potvrdil postup KPR jako správný.

 

V Praze dne 31. března 2022                                                               

Výroční zprávu předkládá JUDr. Václav Pelikán, ředitel Odboru legislativy a práva

Výroční zprávu schvaluje Ing. Vratislav Mynář, vedoucí Kanceláře prezidenta republiky