Výroční zpráva pro rok 2022

Výroční zpráva Kanceláře prezidenta republiky o poskytování informací podle § 18 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, pro rok 2022

Počet podaných žádostí o informace: 131

Počet vydaných rozhodnutí o  žádosti: 40

Počet vydaných rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti: 30

Počet odložených žádostí: 4

Počet z části odložených žádostí: 3

Počet podaných odvolání/stížností proti rozhodnutí: 4

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 0

Počet poskytnutých výhradních licencí: 0

Počet stížností/odvolání, důvody podání a stručný způsob jejich vyřízení: Neposkytnutí informace. ÚOOÚ v jednom případě potvrdil oprávněnost stížnosti – vyřízeno dle pokynů ÚOOÚ, Ve dvou případech potvrdil postup KPR jako správný. V jednom případě dosud nerozhodl.

 

V Praze dne 3. ledna 2023

Výroční zprávu předkládá JUDr. Václav Pelikán, ředitel Odboru legislativy a práva

Výroční zprávu schvaluje Ing. Vratislav Mynář, vedoucí Kanceláře prezidenta republiky