Výroční zpráva pro rok 2023

Výroční zpráva Kanceláře prezidenta republiky o poskytování informací podle § 18 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, pro rok 2023

Počet podaných žádostí o informace: 215

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 38

Počet vydaných rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti: 29

Počet odložených žádostí: 18

Počet z části odložených žádostí: 14

Počet podaných odvolání/stížností proti rozhodnutí: 6

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 0

Přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudním řízením: 0

Počet poskytnutých výhradních licencí: 0

Počet stížností/odvolání, důvody podání a stručný způsob jejich vyřízení: Neposkytnutí informace. V jednom případě informace po odvolání poskytnuta; ÚOOÚ v jednom případě potvrdil oprávněnost stížnosti – vyřízeno dle pokynů ÚOOÚ; v jednom případě potvrdil postup KPR jako správný. Ve 3 případech dosud nerozhodl.

 

V Praze dne 8. ledna 2024

Výroční zprávu předkládá Mag. iur. Pavla Kratochvílová, ředitelka Odboru právního

Výroční zprávu schvaluje Ing. Jana Vohralíková, vedoucí Kanceláře prezidenta republiky