Informace pro žadatele

Prezident republiky podporuje významné kulturní, hospodářské a společenské události České republiky a zároveň podává pomocnou ruku projektům, které jsou výjimečné svým zaměřením či koncepcí. S udělením záštity se nepojí osobní účast prezidenta republiky či zástupce Kanceláře prezidenta republiky (dále jen „KPR“) či jejich spolupráce na pořádání akce a ani jakákoli finanční podpora dané události. O udělení záštity rozhoduje prezident republiky na základě vlastního uvážení a je třeba ji vnímat jako čestnou poctu. Udělení záštity není nárokové.

Postup žádosti o záštitu:

Podání žádosti o záštitu: 

Žádost o záštitu je možné podat pouze elektronicky, a to prostřednictvím formuláře „Žádost o záštitu“  (žádost ve formátu DOCX).

Vždy je potřeba vyplnit veškeré náležitosti elektronického formuláře. Nedostatečné či chybějící informace mohou být důvodem pro neposkytnutí/neudělení záštity.

Formulář je třeba uložit do počítače a ve finální vyplněné podobě spolu s dalšími přílohami, jako je např. zpracovaný projekt, návrh propagačních materiálů, brožura k akci, zaslat na emailovou adresu zc.darh@ytitsaz

O přijetí žádosti ke zpracování bude žadatel informován emailem.

Zpracování žádosti o záštitu:

Prezident republiky rozhoduje o došlých žádostech o záštitu ve lhůtě nikoli kratší než 45 dnů od doručení. S ohledem na tuto skutečnost je třeba žádat o záštitu s dostatečným časovým předstihem, nejméně však 120 dní před konáním samotné akce či zahájením daného projektu. 

O poskytnutí či neposkytnutí záštity prezidenta republiky bude žadatel informován písemně.

V případě poskytnutí záštity bude tato zaslána na adresu uvedenou v žádosti. Záštita se uděluje v listinné formě, v podobě sdělení s podpisem prezidenta republiky. V případě udělení záštity může být akce propagována s dovětkem “pod záštitou prezidenta České republiky” avšak bez použití státních symbolů.

KPR si vyhrazuje právo nevracet žadateli materiály, které případně spolu se žádostí o udělení záštity poskytl v jiné než elektronické formě.

Žadatel je povinen pro archivní účely poskytnout KPR kopie materiálů (pozvánky, brožury atp.), ve kterých poukazuje na skutečnost, že je akce konána pod záštitou prezidenta republiky.

Kritéria:

Při posuzování žádostí o záštitu prezidenta republiky se přihlíží zejména k těmto atributům: 

  • zda je akce/projekt konkrétně a časově ohraničená,
  • zda má akce/projekt regionální, celostátní či mezinárodní charakter,
  • zda má akce/projekt historii nebo se jedná o zcela novou aktivitu,
  • jakou formou je aktivita financována,
  • zda již byla poskytnuta záštita akci/projektu jiným subjektem,
  • kvalita zpracování projektu,
  • reference v případě opakující se akce/projektu,
  • důvěryhodnost projektu a žadatele (nesmí se jednat o osobu, která je v likvidaci, úpadku či hrozícím úpadku, či je proti ní nebo jejímu statutárnímu orgánu anebo jakémukoli jeho členu zahájeno trestní řízení anebo byl odsouzený pro trestný čin).

Doplňující informace:

Udělená záštita se vždy vztahuje pouze na danou konkrétní akci / projekt, která je předmětem žádosti o záštitu. Udělenou záštitu nelze využít pro jiné účely nebo odlišnou akci.

KPR, resp. Prezident republiky si vyhrazuje právo odvolat/odejmout již udělenou záštitu, pokud k tomu budou vést zvlášť závažné důvody, zejména pak ukáže-li-se, že se uvedená akce/projekt neslučuje s programem a politikou prezidenta republiky, odporuje zákonu nebo poškozuje jméno prezidenta republiky či KPR. KPR ani prezident republiky neodpovídá za škody vzniklé odejmutím záštity.

Z udělení záštity neplynou pro prezidenta republiky ani KPR žádné závazky.