Projev prezidenta republiky adresovaný Summitu klimatických ambicí na 78. zasedání Valného shromáždění OSN

20. září 2023

Vážený pane generální tajemníku,

excelence, dámy a pánové,

Jsem vděčný, že mohu vystoupit před tímto ctěným publikem na tak naléhavé téma. Jsem přesvědčen, že klimatická změna představuje zásadní hrozbu pro lidi i naši planetu a že příležitost udržet oteplování pod hranicí 1,5 °C se rychle uzavírá.

Summit klimatických ambicí je důležitou příležitostí, jak podpořit naše společné závazky před 28. konferencí OSN o změně klimatu a vyslat jasná politická poselství, jaká jsou naše očekávaní ohledně výsledků globálního hodnocení provádění Pařížské dohody.

Naléhavost řešení klimatické změny roste každým okamžikem. 

Má-li být cíl 1,5 °C dosažitelný, musí země, které jsou schopné tak učinit, rychle zvýšit své ambice ohledně zmírňování klimatické změny, přizpůsobování se této změně a financování opatření v oblasti klimatu. 

Česká republika nestojí stranou tohoto úsilí a přijímá následující závazky:  

Zaprvé, jak jsem již uvedl na SDG summitu, Česká republika se zavazuje poskytnout v letech 2024 až 2027 finanční prostředky ve výši 4 milionů USD na podporu aktivit Zeleného klimatického fondu na pomoc rozvojovým zemím při zmírňování klimatické změny a přizpůsobování se jejím dopadům.

Dále se Česká republika zavazuje pokračovat ve vytváření příznivých podmínek pro postupné ukončení využívání uhlí na výrobu elektřiny a tepla do roku 2033. Tomu napomůže zejména zvýšení tempa a kvality renovací a urychlení rozvoje obnovitelných zdrojů energie, včetně solárních a větrných elektráren, podpora bioplynu a biometanu a dalších obnovitelných zdrojů energie v energetickém mixu ČR.

Zatřetí Česká republika plně podporuje plnění cílů a závazků Pařížské dohody a jako člen Evropské unie se hlásí ke společným cílům v oblasti klimatu a energetiky. Česká republika je připravena přispět ke snížení emisí skleníkových plynů na úrovni EU nejméně o 55 % do roku 2030 a k přechodu na klimaticky neutrální ekonomiku v roce 2050.

Jak jsem již uvedl včera, bylo to v průběhu českého předsednictví Rady Evropské unie, kdy jsme dokončili vyjednávání o většině příslušných předpisů.  

I když je Česká republika nejprůmyslovější zemí v Evropské unii, svědomitě pracujeme na domácích úkolech.

Do roku 2021 Česká republika snížila celkové emise skleníkových plynů o 41 % ve srovnání s rokem 1990 a mezi lety 2016 a 2021 se celkové emise skleníkových plynů snížily o 9 %. Emise skleníkových plynů z odvětví energetiky se mezi lety 2016 a 2021 snížily o 24,6 %.

Česká republika také využije do roku 2030 částku převyšující 40 miliard USD na modernizaci národního hospodářství a zároveň na transformaci na nízkoemisní a klimaticky neutrální ekonomiku. Tato rekordní částka bude použita na financování transformace energetiky, průmyslu, dopravy a dalších odvětví. Tato pobídka podpoří rozsáhlé soukromé a veřejné investice do dekarbonizace ekonomiky jak do roku 2030, tak i po něm.

Nelze nevidět souvislost mezi naléhavou situací v oblasti klimatu a bezpečnostními otázkami. Zpráva generálního tajemníka "Naše společná agenda" správně vyzývá k tomu, abychom se více zaměřili na dopady změny klimatu na mír a bezpečnost.

Dovolte, abych na závěr zdůraznil, že žádná země nemůže čelit výzvám spojeným s klimatickou změnou sama. Abychom vybudovali a udrželi mír, abychom předešli konfliktům tváří v tvář klimatické krizi, musíme jednat společně a musíme jednat hned.

Děkuji vám za pozornost. 

 

(projev byl písemně zaslán organizátorům Summitu klimatických ambicí)

 

 

 

Petr Pavel, prezident České republiky, New York, 20. září 2023