Vystoupení prezidenta republiky na tiskovém brífinku při zakončení návštěvy Pardubického kraje

22. května 2024

Druhý den návštěvy Pardubického kraje jsme zahájili návštěvou rodinné farmy U svatého Jána, která byla alespoň pro mě důkazem toho, jak se i v malém dá hospodařit nejenom velice šetrně k přírodě, ale taky s úžasným vztahem k půdě. Na této farmě jsme potom pokračovali besedou s asociací soukromých zemědělců o aktuálních problémech zemědělství, které samozřejmě z jejich pohledu vypadají trochu jinak než z pohledu jiných organizací zastupujících zemědělce. Ale pro mě jsou dokreslením celého obrázku. Ty hlavní problémy, které soukromí zemědělci, a především tedy na těch rodinných farmách, vidí, je zaprvé obava ze spekulativních nákupů půdy, kdy půda je nakupována investičními skupinami, často i ze zahraničí, bez jakéhokoliv vztahu k té půdě. Vlastně vznikají obrovské celky, na kterých se potom hospodaří různým, většinou nepříliš šetrným způsobem. Samozřejmě ten, kdo půdu vlastní, a sám na ní hospodaří, tak má k ní úplně jiný vztah než ten, kdo ji má pouze jako investici. Další věc, o které jsme se bavili, je komplexnější pohled na zemědělství. Ne pouze na to, jaké jsou výnosy, a to ať už v živočišné nebo rostlinné výrobě, ale do jaké míry zemědělství řeší i další otázky, jako je šetrnost k přírodě, jako je zachování kvality půdy, jako je zadržování vody v krajině a jako je vztah k té půdě obecně. Věc, která se nedá úplně měřit, ale která samozřejmě dává potom základ tomu, jak k té půdě přistupujeme, a k naší přírodě vůbec.

Po besedě se zemědělci jsme přejeli do Žamberka do Muzea starých strojů a technologií, které bylo otevřeno poměrně nedávno. Pro mě to byla nejenom velice příjemná příležitost vidět množství strojů starých mnohdy i přes sto let, a přesto plně funkčních, ale zároveň to pro mě bylo velice inspirativní ukázkou, jak dobře může fungovat spolupráce mezi privátním a státním sektorem. V tomto případě privátní iniciativa několika nadšenců, jejich odhodlání podporovaná městem, podporovaná krajem, ale i evropskými penězi vytvořila něco, co výrazně přesahuje krajskou dimenzi, protože dědictví minulých generací zachovává pro ty současné i budoucí, a to nejenom z kraje. Ze Žamberka jsme potom pokračovali do Králíků, kde jsme měli besedu se starosty regionu. Tam zazněla celá řada témat, která se objevují na průřezu celou republikou. Z těch nejzásadnějších, bych zdůraznil rozpočtové určení daní. Starostové vnímají velice citlivě debatu, která teď probíhá o rozpočtovém určení daní krajů, a vidí ji v jasné vazbě na rozpočtové určení daní pro obce. A všichni vnímají nutnost změny systému, ale velice neradi by, aby krajská reforma dopadla negativně na obce. Samozřejmě budou velice pozorně sledovat, jak dopadne to krajské kolo, a budou očekávat, že vzápětí po tom, co bude ukončena debata o krajském rozpočtovém určení daní, začne probíhat debata o tom obecním.

Další téma, které bylo z pohledu starostů velice urgentní, a tady bych opět řekl, že je to téma, které se objevuje téměř ve všech krajích, je obava z brzké platnosti stavebního zákona a z jeho nedostatečné připravenosti, ať už jde o metodiky, připravenost úředníků, ale nakonec i vybavení. Software, který by měl být pro ten náběh použit, stále ještě není funkční, nebyl představen a do platnosti zákona nebo do jeho vstupu v účinnost zbývá asi šest týdnů. Což samozřejmě z jejich pohledu vyvolává obavy, že budou stavební úřady do značné míry ve zmatku nebo možná i paralyzovány, a že může dojít i k poměrně výrazným ekonomickým škodám jak z národních, tak z evropských fondů.

Stejně tak jako v jiných krajích se projevují problémy s dostupností lékařů, především zubních lékařů, ale i praktických lékařů a pediatrů. Zdůraznili opět potřebu urychleného postupu ve vztahu k uznávání kvalifikací a zkoušek jazykových u lékařů a zdravotnického personálu z Ukrajiny, protože by v řadě míst a krajů mohl výrazně pomoci řešit nedostatek tohoto personálu. Ale není to určitě systémové řešení, bude potřeba na úrovni celého státu přijmout taková řešení, která zajistí dostupnost těchto lékařských odborností i v odlehlých krajích a regionech, protože není možné se smířit s faktem, že například zubařů bude dostatek ve velkých městech a mimo pojišťovny, ale v regionech a na pojišťovny v podstatě budou nedostupní.

Bavili jsme se také o problematice školství, vzdělávání, dopravy, nutnosti dokončení dopravní sítě, a to jak té silniční, tak železniční. V tomto ohledu myslím, že ta témata jsou průběžná pro celou naši zemi.

V Králíkách jsme ještě navštívili služebnu místní policie a já jsem této příležitosti využil k tomu, že jsem poděkoval Policii České republiky nejenom za organizaci všech těch čtrnácti krajských návštěv, protože organizačně to pro ni znamená velkou zátěž, a zatím svoji práci odvedli velice profesionálně, ale zároveň i za celou práci Policie České republiky, protože ve vztahu k množství akcí, které se dějí, ve vztahu k bezpečnostní situaci, jsem přesvědčen o tom, že svoji práci vykonávají opravdu příkladně.

Pokud jde o budoucnost, tak my teď v nadcházejících týdnech s ohledem na blížící se volby nebudeme dělat žádné další velké krajské návštěvy. Proběhne ještě krátká, jenom jednodenní návštěva ve dvou krajích, které jsem navštívil ještě před inaugurací, to znamená v Ústeckém a Karlovarském, abychom měli plnohodnotně všech čtrnáct krajů po inauguraci. Dále se potom budeme věnovat souhrnu a analýze všech témat, která se objevovala v průběhu těch čtrnácti návštěv, budeme organizovat k těmto tématům v průběhu letních měsíců několik kulatých stolů. K návštěvám v krajích, možná v trochu jiném formátu, se vrátíme až po volbách.

Tolik ke shrnutí dnešního dne. A teď prostor pro vaše otázky.

Petr Pavel, prezident republiky, Kramářova chata, 22. května 2024