Výroční zpráva pro rok 2016

Výroční zpráva Správy Pražského hradu o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2016

Počty přijatých a vyřízených žádostí o informace

  Došlo celkem Vyřízeno přímo Postoupeno k vyřízení
Žádosti (§18, odst. 1, písm. a) 20 20 0
Odvolání (§18, odst. 1, písm. b) 0 0 0

§18 odst. 1, písm. a)

Počet podaných žádostí o informace: 20

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádostí: 2

§18 odst. 1, písm. b)

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0

§18 odst. 1, písm. c)

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 0

§18 odst. 1, písm. d)

Výčet poskytnutých výhradních licencí: 0

§18 odst. 1, písm. e)

Počet stížností podaných podle §16a,
důvody jejich podání a způsob jejich vyřízení: 0

§18 odst. 1, písm. f)

Další informace: ---

V Praze dne 6. ledna 2017

Výroční zprávu předkládá: Mgr. Martina Jandová, ředitelka Odboru právního
Výroční zpráva odsouhlasena: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem SPH