Výroční zpráva pro rok 2018

Výroční zpráva Správy Pražského hradu o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2018

Počty přijatých a vyřízených žádostí o informace

  Došlo celkem Vyřízeno přímo Postoupeno k vyřízení
Žádosti (§18, odst. 1, písm. a) 31 31 0
Odvolání (§18, odst. 1, písm. b) 0 0 0

§18 odst. 1, písm. a)

Počet podaných žádostí o informace: 31

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádostí: 0

§18 odst. 1, písm. b)

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0

§18 odst. 1, písm. c)

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 0

§18 odst. 1, písm. d)

Výčet poskytnutých výhradních licencí: 0

§18 odst. 1, písm. e)

Počet stížností podaných podle § 16a zákona: 1

Důvod jejího podání: Nesoulad odpovědi povinného subjektu s dříve poskytnutou odpovědí jeho zřizovatele na obsahově související žádost.

Způsob jejího vyřízení: Stížnost předána dle § 16a odst. 5 zákona k vyřízení nadřízenému orgánu, tj. zřizovateli, který postup povinného subjektu potvrdil.

§18 odst. 1, písm. f)

Další informace: ---

V Praze dne 13. února 2019

Výroční zprávu předkládá: Mgr. Martina Jandová, ředitelka Odboru právního
Výroční zpráva odsouhlasena: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem SPH