Výroční zpráva pro rok 2021

Výroční zpráva Správy Pražského hradu o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2021:

Počty přijatých a vyřízených žádostí o informace

  Došlo celkem Vyřízeno přímo Žádost vzata žadatelem zpět Postoupeno k vyřízení
Žádosti (§18, odst. 1, písm. a) 22 21 0 1
Odvolání (§18, odst. 1, písm. b) 2 2 0 0

§18 odst. 1, písm. a)

Počet podaných žádostí o informace: 22

přičemž

 • počet žádostí vzatých žadatelem zpět: 0
 • počet žádostí odložených dle § 14 odst. 5 písm. c): 3
  (odložena celá žádost: 1;
  odložena pouze část žádosti, ke zbylé části žádosti informace poskytnuta: 1 ;  
  odložena pouze část žádosti, zbylá část žádosti odmítnuta: 1 )

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti (nebo její části): 3

 • odmítnutí celé žádosti: 0
 • odmítnutí části žádosti, ke zbylé části žádosti byla informace poskytnuta: 2
 • odmítnutí části žádosti, zbylá část žádosti byla odložena: 1  

§18 odst. 1, písm. b)

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 2

§18 odst. 1, písm. c)

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 0

§18 odst. 1, písm. d)

Výčet poskytnutých výhradních licencí: 0

§18 odst. 1, písm. e)

Počet stížností podaných podle §16a, důvody jejich podání a způsob jejich vyřízení:  1

Žadatel se stížností domáhal poskytnutí všech smluv (tj. včetně nabídek) souvisejících s dotazem uvedeným v žádosti o informace. Na základě odvolacího rozhodnutí vydané odvolacím orgánem byla poskytnutá informace doplněna samostatným sdělením ve smyslu odvolacího rozhodnutí.

§18 odst. 1, písm. f)

Další informace: ---

V Praze dne 20. ledna 2022

Výroční zprávu předkládá: Mgr. Martina Jandová, ředitelka Odboru právního SPH
Výroční zpráva odsouhlasena Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem SPH