Výroční zpráva pro rok 2023

Výroční zpráva Správy Pražského hradu o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, pro rok 2023:

Počty přijatých a vyřízených žádostí o informace

  Došlo celkem Vyřízeno přímo Žádost vzata žadatelem zpět Postoupeno k vyřízení
Žádosti (§18, odst. 1, písm. a) 21 21 0 0
Odvolání (§18, odst. 1, písm. b) 0 0 0 0

§18 odst. 1, písm. a)

Počet podaných žádostí o informace: 21

přičemž

 • počet žádostí vzatých žadatelem zpět: 0
 • počet žádostí odložených dle § 14 odst. 5 písm. c) (nebo její části)
  odložena celá žádost: 2
  odložena pouze část žádosti, ke zbylé části žádosti informace poskytnuta: 1  
  odložena pouze část žádosti, zbylá část žádosti odmítnuta: 0 

Počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti (nebo její části)

 • odmítnutí celé žádosti: 2
 • odmítnutí části žádosti, ke zbylé části žádosti byla informace poskytnuta: 1
 • odmítnutí části žádosti, zbylá část žádosti byla odložena: 0  

§18 odst. 1, písm. b)

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0

§18 odst. 1, písm. c)

Opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 0

§18 odst. 1, písm. d)

Výčet poskytnutých výhradních licencí: 0

§18 odst. 1, písm. e)

Počet stížností podaných podle §16a, důvody jejich podání a způsob jejich vyřízení:  0

§18 odst. 1, písm. f)

Další informace: ---

V Praze dne 2. února 2024

Výroční zprávu předkládá: Mag. iur. Pavla Kratochvílová, ředitelka Odboru právního
Výroční zpráva odsouhlasena Vladimírem Sonntagem, ředitelem Správy Pražského hradu