Organizační struktura

Znak VKPRPočty Vojenské kanceláře jsou stanoveny, v souladu s § 6 zákona č. 219/1999 Sb., vládou České republiky. Organizační složení je stanoveno tabulkami mírových a válečných počtů schválenými prezidentem republiky.

V čele Vojenské kanceláře je náčelník, kterého, v souladu s § 5 zákona č. 219/1999 Sb., jmenuje a odvolává prezident republiky, a který je podle § 25 uvedeného zákona prezidentu republiky přímo podřízen.

Náčelník Vojenské kanceláře ustanovuje do funkcí příslušníky Vojenské kanceláře a jmenuje a odvolává velitele Hradní stráže.

Vůči vojákům Vojenské kanceláře a vojákům Hradní stráže má podle § 8 zákona č. 219/1999 Sb. oprávnění jako ministr obrany stanovená zvláštními právními předpisy (zák. č. 220/1999 Sb., zák. č. 221/1999 Sb.).

Vojenská kancelář prezidenta republiky se člení na dva úseky. V čele každého úseku je náčelník, který je zároveň zástupcem náčelníka Vojenské kanceláře.

  • 1. úsek se zabývá zabezpečením a prováděním realizace výkonu ústavních pravomocí prezidenta republiky jako vrchního velitele ozbrojených sil, řízením Hradní stráže a administrativní agendou Vojenské kanceláře.

  • 2. úsek se zabývá zabezpečením a prováděním analytické a informační podpory prezidenta republiky v oblasti zabezpečování obrany České republiky. Odpovídá za analýzu, posuzování a přípravu podkladů pro rozhodování a pracovní jednání prezidenta republiky, v součinnosti s příslušnými složkami Ministerstva obrany.