Působnost

Vojenská kancelář prezidenta republiky je vojenským útvarem ozbrojených sil České republiky ve smyslu § 5 zákona číslo 114/1993 Sb. o Kanceláři prezidenta republiky, a ve smyslu § 3 zákona č. 219/1999 Sb. o ozbrojených silách České republiky.

Vojenská kancelář plní úkoly v souladu s § 26 zákona č. 219/1999 Sb. o ozbrojených silách České republiky, související s výkonem pravomocí prezidenta republiky jako vrchního velitele ozbrojených sil a úkoly související s řízením Hradní stráže.

Ve své činnosti se Vojenská kancelář řídí právním řádem České republiky, rozkazy, nařízeními a rozhodnutími prezidenta republiky a Organizačním řádem Vojenské kanceláře schváleným prezidentem republiky. Kromě toho se Vojenská kancelář dále řídí vnitřními předpisy Ministerstva obrany (MO) a jinými závaznými normami a směrnicemi odborných orgánů MO, pokud náčelník Vojenské kanceláře v rámci své pravomoci svěřené mu ustanovením § 8 písm. b) zákona č. 219/1999 Sb. nerozhodne jinak. 

Při zajišťování úkolů souvisejících s výkonem pravomocí prezidenta republiky jako vrchního velitele ozbrojených sil Vojenská kancelář zejména:

  • zabezpečování úkolů souvisejících s funkcí a činností prezidenta republiky jako vrchního velitele ozbrojených sil;
  • vyřizování podání příslušníků ozbrojených sil, ostatních občanů a organizací, pokud se obracejí se svými žádostmi, oznámeními, stížnostmi a podněty na prezidenta republiky jako vrchního velitele ozbrojených sil;
  • zpracování návrhů rozkazů prezidenta republiky;
  • zpracování návrhů dopisů, které odesílá prezident republiky z titulu funkce vrchního velitele ozbrojených sil;
  • zabezpečování úkolů souvisejících s ústavní pravomocí prezidenta republiky jmenovat generály, rektory a profesory vysokých vojenských škol;
  • zabezpečování úkolů souvisejících s ústavní pravomocí prezidenta republiky propůjčovat a udělovat státní vyznamenání;
  • zabezpečování úkolů souvisejících s ústavní pravomocí prezidenta republiky při udělování amnestie, promíjení či zmírnění trestů ve vztahu k příslušníkům ozbrojených sil České republiky;
  • organizační zabezpečení přijetí návštěv vojenských představitelů prezidentem republiky a přípravu návštěv prezidenta republiky u vojenských útvarů a zařízení;
  • zabezpečování úkolů souvisejících s řízením Hradní stráže.

Zabezpečením a prováděním analytické a informační podpory prezidenta republiky v oblasti zabezpečování obrany České republiky se zabývá 2. úsek, který také odpovídá za analýzu, posuzování a přípravu podkladů pro rozhodování a pracovní jednání prezidenta republiky, v součinnosti s příslušnými složkami Ministerstva obrany.

Fotogalerie

Působnost
Působnost
Působnost
Vyznamenání kanadského generála H.D.G. Creara československými státními vyznamenáními z rukou prezidenta Beneše, vlevo přednosta Vojenské kanceláře armádní generál Hasal
Jmenování generálů na Pražském hradě
Jmenování generálů na Pražském hradě